logobgr

Ръководство

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.

Румяна Петкова - изпълнителен директор

Румяна Петкова е магистър по финанси от Югозападния университет в Благоевград и бакалавър по икономика от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Започва работа в Агенцията за социално подпомагане (АСП) през 2005 г., била е социален работник, главен експерт, началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Благоевград. От 1 ноември 2017 г. заема поста изпълнителен директор на АСП.

Ана Ананиева - заместник изпълнителен директор

Ана Ананиева е магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски". Член на Софийската адвокатска колегия от 2005 г. От 2006 г. е юридически съветник в Министерския съвет, от 2012 до 2013 г. е експерт към Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика в 41-ото Народно събрание. През 2013 г. е назначена за заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. От 4 август 2014 г. заема поста заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Михаил Ставрев - заместник изпълнителен директор   

Михаил Ставрев е магистър по публична администрация, в момента докторант от Университета за национално и световно стопанство - София. Работил е като финансов мениджър и експерт финансови и стопански анализи в частния сектор. Заемал е длъжността старши експертен сътрудник в ПК „Децата, младежта и спорта“ към 46-то Народно събрание. От 2019 година е общински съветник в Столична община. Назначен е за заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане от 21 януари 2022 година.

Румяна Георгиева - заместник изпълнителен директор

Румяна Георгиева е магистър по специалност социални дейности, специализация – мениджмънт на социалните дейности и бакалавър по специалност социални дейности от СУ „Св. Климент Охридски“. Има 31 години професионален опит в социалната сфера, от които 5 години като директор на дирекция “Социално подпомагане“ Червен бряг и 15 години като главен директор на Главна дирекция “Социално подпомагане“ в АСП. От 06.04.2022 г. изпълнява длъжността заместник изпълнителен директор.