logobgr

Топъл обяд

На 19.09.2022 г. Управляващия орган публикува процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Проектни предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Обявени са няколко крайни срока за кандидатстване:
- До 17:00 часа на 30.09.2022 г.
- До 17:00 часа на 31.10.2022 г.
- До 17:00 часа на 30.11.2022 г.
- До 17:00 часа на 30.12.2022 г.
- До 17:00 часа на 31.01.2023 г.

Покана
Покана 324 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 846 KB
Документи за кандидатстване
Документи за кандидатстване 107 KB
Договор и приложения
Договор и приложения 121 KB
Документи за информация
Документи за информация 1.44 MB
Таблица с коментари от проведено обсъждане
Таблица с коментари от проведено обсъждане 373 KB