Защита на личните данни

Длъжностни лица определени за защита на личните данни в АСП

Ориета  Тумангелова

тел. 02/8119618

Петя Нинова-Пирдопска

тел. 02/8119607

e-mail: dataprotection_officer@asp.government.bg