За нас

С Решение 632 от 08.09.2014г.  за изменение на Решение № 792 от 17 декември 2013 г. на Министерски съвет, Агенцията за социално подпомагане е определена за Управляващ орган (УО) на Оперативната програма, която се финансира по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на съвета, от 11 март 2014г.
Функциите на Управляващ орган по оперативната програма са определени в чл. 32 на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на съвета, от 11 март 2014г.
Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган:

 • отговаря за управлението на оперативната програма в съответствие с принципа на доброто финансово управление;
 • гарантира, че избраната операция попада в обхвата на Фонда и оперативната програма; отговаря на критериите, определени в оперативната програма и в Регламента;
 • изготвя и прилага подходящи процедури и/или критерии за подбор, които са недискриминационни и прозрачни;
 • предоставя на бенефициентите информация от значение съответно за изпълнението на техните задачи и за изпълнението на операциите;
 • извършва проверки на операции на място;
 • извършва административни проверки по отношение на всяко заявление за възстановяване, подадено от бенефициерите;
 • съставя и изпраща до Комисията годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на оперативната програма;
 • създава ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите при отчитане на установените рискове;
 • създава системи и процедури за осигуряване на надеждна одитна следа;
 • други отговорности.

 1. Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на управляващ орган
 2. Връзка с нас