Профил на купувача

 
АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава "VIII а" от ЗОП с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане”

Дата на публикуване 23.03.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява Процедура по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: ”Доставка на хигиенни продукти и средства за почистване за нуждите на АСП и териториалните й структури“”.

Дата на публикуване 18.03.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

„Извършване на функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и провеждане на съпътстващи дейности“ във връзка с изпълнение на проект „Агенцията за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация”, съгласно договор №14-11-5/27.08.2014 г. по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08 по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Дата на публикуване 05.03.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Обявленията за предварителна информация по чл. 23 от ЗОП

Дата на публикуване 19.02.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава „VIII а“ с предмет:„Доставка на резервни части, консумативи или компоненти за техническо оборудване /сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS”.

Дата на публикуване 11.02.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава „VIII а“ с предмет:„Сервизно обслужване на техниката на Агенция за социално подпомагане – сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS.”

Дата на публикуване 11.02.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП за възлагане на допълнително осигуряване на качествена интернет- връзка и интегрална свързаност в Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури, за обезпечаване внедряването на Интегрираната информационна система на агенцията, в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за програмен период 2007-2013г., съфинансирана от ЕСФ на ЕС.”.,

Дата на публикуване 12.01.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 ал.1 т.11 от ЗОП "за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане /”бензин А95H и дизелово гориво/ за служебните автомобили на АСП през 2015 г.”.,

Дата на публикуване 17.12.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана по глава 8а от ЗОП с предмет "Организация и провеждане на специализирани обучения във връзка с изпълнение на договор А13-22-23 / 22.04.2014 г. по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане“по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051P0002/13/2.2-13 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Дата на публикуване 15.12.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на нормативно регламентирани формуляри за изпълнение на дейности по закон от Агенция за социално подпомагане”

Дата на публикуване 02.12.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка