Профил на купувача

 
АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност и информираност по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”, по 2 /две/ обособени позиции

Дата на публикуване 30.10.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

„АСП обявява процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка чрез Софийска стокова борса на твърди горива /черни въглища и букови дърва/ и газьол за отопление  за нуждите на териториални структури на АСП за отоплителен сезон 2015/2016г.“.

Дата на публикуване 06.10.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност /IP VPN/ за обмен на данни в реално време чрез интернет-мрежа за нуждите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури“.

Дата на публикуване 11.09.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

АСП обявява публична покана по глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на абонаментна техническа поддръжка, актуализация и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители на АСП, на софтуерни продукти "ARBUTUS Analizer" и "ARBUTUS Windows server", внедрени и използвани от Агенция за социално подпомагане“”. 

Дата на публикуване 12.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за сключване за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните и поделения“.

Дата на публикуване 04.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Публичното отваряне на офертите по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“ - 2015 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020“ по 21 обособени позиции“ ще се проведе на 04.08.2015 г. от 11:00 часа в Зала № 1 в сградата на Агенция за социално подпомагане, достъпна откъм служебния вход. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на публикуване 04.08.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Доставка на копирна хартия, канцеларски материали, офис консумативи и архивни кашони,  свързани с предоставянето на социалната услуга и администриране на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”, по 2 /две/ обособени позиции:

Дата на публикуване 24.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители - 7 Дирекции "Социално подпомагане" в гр. София по чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката, както следва: ДСП - Оборище, ДСП - Възраждане, ДСП - Люлин, ДСП - Младост, ДСП - Лозенец, ДСП - Слатина и ДСП - Красно село на обща стойност 190 хиляди лева за срок от 2 години

Дата на публикуване 17.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения от служба по трудова медицина”.

Дата на публикуване 10.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка

Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане-Враца обявява процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца."

Дата на публикуване 06.07.2015

ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на поръчка