Профил на купувача

 
АСП обявява публична покана по глава 8а от ЗОП за доставка на консумативи за офис техника - тонери, мастилници, ленти за матрични принтери и др.

Дата на публикуване 12.08.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява публична покана по глава 8а от ЗОП за доставка на копирна и принтерна хартия за нуждите на АСП

Дата на публикуване 12.08.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане”, със 7 /седем/ обособени позиции.

Дата на публикуване 15.07.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционно поддържане на хардуeр /компютърна техника и оборудване/ за нуждите на Агенцията за социално подпомагане – Дейност № 10 от Договор за БФП № BG051PO001 – 6.2.01”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ към процедура BG051PO001 – 6.2.01 „Разработване и внедряване на информационни системи и бази – данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване”

Дата на публикуване 30.06.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

Р е ш е н и е за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на изследване на прилаганите в страната стандарти за социални услуги за възрастни хора“ по проект BG051PO001-6.2.13-001 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет”

Дата на публикуване 30.06.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Обществена поръчка по реда на ЗОП по проект BG051PO001-7.0.02–0007-C0001 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица”, Проект BG051РO001-6.2.013-0001 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” и Проект BG051PO001-8.1.03 „Подкрепа на Агенцията за социално подпомагане за управление на Приоритетна ос 5 на ОП РЧР” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет, съгласно три обособени позиции”

Дата на публикуване 27.06.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява обществена поръчка Избор на изпълнител за провеждане на заключителна конференция по проект BG 051PO001-5.2.11-C 0001 - И аз имам семеиство по ОПР Развитие на човешките ресурси .

Дата на публикуване 26.06.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява процедура по ЗОП с предмет "Предоставяне на пощенски улуги за нуждите на проект BG051РО001-6.2.09 "Укрепване капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа" , проект BG051PO001-5.2.11 "И аз имам семейство", проект BG051РО001-6.2.13 "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" и проект BG051PO001-5.2.09 "Подкрепа за достоен живот", обезпечено с финансови средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ на ЕС"

Дата на публикуване 09.06.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения”

Дата на публикуване 23.05.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.

АСП обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа от лицензиран оператор за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури”

Дата на публикуване 16.05.2014

ЗОП до 15.04.2016 г.