Обратно

Операция тип 3: BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“

Операция тип 3: BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Kандидатите могат да разяснения във връзка с изискванията за кандидатстване, но не по-късно от 11 дни преди крайния срок за подаване на заявлението за финансиране. (в рамките на петте срока за кандидатстване)

Кандидатите могат да искат разяснения по електронна поща, на следния адрес:  

b.karakasheva@asp.government.bg  

Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 дни  от получаването им.

Въпросите ще бъдат публикувани заедно с отговорите на интернет-страницата на Управляващия орган: www.asp.government.bg и в ИСУН 2020, на адрес https://eumis2020.government.bg  към документите по процедурата.