Обратно

Обратно

ВНИМАНИЕ

12/05/2008

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 31 МАЙ ВСЯКА ГОДИНА ВПИСАНИТЕ В РЕГИСТЪРА КЪМ АСП ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА РЕГИСТРИРАНИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕДСТАВЯТ В АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ, СВЪРЗАНА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ /ЧЛ. 47 ОТ ППЗСП/