Обратно

Обратно

Подписано е споразумение за сътрудничество за закрила на детския труд

11/06/2008

 

Споразумение за сътрудничество за закрила на труда на непълнолетните лица  бе подписано между Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда".

Документът е разработен в съответствие с възприетите принципи на

Международната организация по труда (МОТ), въведените в националното ни законодателство изисквания на Европейската организация за закрила на младите хора при работа и Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и МОТ. Негова основна цел е чрез изграждането на адекватни механизми за взаимна координация и сътрудничество между трите институции и присъединилите се заинтересовани страни, да се повиши ефективността от дейността на всички партньори от правителствения и неправителствения сектор, както и на социалните партньори по закрилата на труда на непълнолетните.

Като приоритети са изведени изграждането на култура на превенцията на икономическата експлоатация на децата от всякакъв труд; взаимния обмен на информация по въпросите на правата на децата и       използването на техния труд; развитието на нормативната уредба по закрила на труда на лицата до 18 години; създаването на система за наблюдение на детския труд в България на територията на цялата страна.

Страните по споразумението отчитат, че използването на детски труд в България непрестанно намалява, но все още е сериозен проблем, преди всичко в сферата на малките и средните предприятия, както и в секторите на неофициалната икономика и  домашното стопанство. Това като цяло уврежда не само отделното дете, но и човешкия капитал на нацията като цяло.

Споразумението ще бъде актуализирано периодично и е отворено за присъединяване и от други заинтересовани институции от правителствения и неправителствения сектор.

11.06.2008 г.