Подкрепа на хората с увреждания

Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика по социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, насърчавайки равните възможности и недопускайки дискриминация.

Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да създаде условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и за упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства.

  1. Право на месечна финансова подкрепа
  2. Право на целеви помощи
  3. Право на годишен винетен стикер
  4. Права на военноинвалидите и военнопострадалите
  5. Индивидуална оценка на потребностите