logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


„Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“

Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали и хартия“;

Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Оперативни програми
Статус
Публикувана