Пазарни консултации

Статус: Обявена

Тип процедура: Пазарни консултации

Тип финансиране : Оперативни програми

Дата на публикуване: 18.10.2019 12:01

Описание

„Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“

Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали и хартия“;

Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.