Документи и обявления

 

Пазарни консултации по чл. 21, ал.2 и чл. 44,ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Видин и на ДСП на територията на област Видин“.

Дата на публикуване 25.11.2019 16:48

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

„Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“

Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали и хартия“;

Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дата на публикуване 18.10.2019 12:01

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

„Доставка на горива за отопление /черни въглища и /или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Бургас за отоплителен сезон 2019/2020г.“

Дата на публикуване 16.10.2019 11:21

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда, ползвана от ДСП – Брегово с адрес: гр. Брегово, ул. „Александър Стамболийски“ № 4

Дата на публикуване 15.10.2019 17:37

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Доставка на природен газ за нуждите на административна сграда ползвана от Дирекция  Социално подпомагане гр. Генерал Тошево, област Добрич, с адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" №18 за срок от 5 (пет) години.

Дата на публикуване 11.10.2019 16:50

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44,ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет- „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Видин за отоплителен сезон 2019г./2020г."

Дата на публикуване 11.10.2019 10:50

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Силистра за отоплителен сезон 2019/2020г.

Дата на публикуване 09.10.2019 11:43

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Шумен за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Дата на публикуване 07.10.2019 12:22

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

"Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44,ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет- Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на Област Сливен за отоплителен сезон 2019г./2020г."

Дата на публикуване 07.10.2019 11:48

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

.Доставка на горива за отопление (букови дърва и газьол) за отоплителен сезон 2019/2020 г. за нуждите на териториалните структури на Агенция за социално подпомагане на територията на област Благоевград.

Дата на публикуване 04.10.2019 16:00

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка