Профил на купувача 

Пазарни консултации с предоставяне на независими и индикативни оферти за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "За извършване на строително- монтажна работа в административно сгради, ползвани от териториалните структури на АСП - текущ ремонт на административна сграда, ползвана от Дирекция " Социално подпомагане" - Гълъбово, находяща се на адрес: гр. Гълъбово, ул. "Георги Бенковски" 13".

Дата на публикуване 26.08.2019 13:20

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез закупуване на 10 /десет/ броя фабрично нови автомобили категория М1, тип „Седан/Хечбек“, за нуждите на Агенция за социално подпомагане“

Дата на публикуване 27.08.2019 16:13

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на абонаментна поддръжка, актуализация, развитие и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители в системата на АСП на софтуерен продукт „Санта – ТРЗ“, внедрен и използван от АСП и териториалните й структури“

Дата на публикуване 27.08.2019 16:16

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане“ – основен ремонт на част от административната сграда, предоставена на ЦУ на АСП, находяща се в гр. София, ул. „Триадица“ № 2

Дата на публикуване 27.08.2019 16:20

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Силистра за отоплителен сезон 2019/2020г.

Дата на публикуване 09.10.2019 11:43

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

„Доставка на горива за отопление /черни въглища и /или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Бургас за отоплителен сезон 2019/2020г.“

Дата на публикуване 16.10.2019 11:21

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

„Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“

Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали и хартия“;

Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дата на публикуване 18.10.2019 12:01

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка