ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2019-0039

Дата на публикуване: 24.04.2019 16:30

Краен срок за подаване на оферти: 14.05.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 15.05.2019 14:00

Описание

Разработване на инструментариум за работа в новите интегрирани здравно-социални услуги и за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТД МУ” по проект  BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституализация на децата и младежите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.