ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Събиране на оферти с обява

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 9086054

Дата на публикуване: 26.02.2019 11:00

Краен срок за подаване на оферти: 06.03.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 07.03.2019 14:00

Описание

Доставка на рекламни и информационни материали по Проект BG05M9OP001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.