Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Кои сме ние?

Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е администрация към министъра на труда и

социалната политика и изпълнява държавната политика в областта на социалното подпомагане, като осъществява дейности по отпускане на социални помощи и по

предоставяне на социални услугина гражданите в Република България.

Със своите териториални поделения, разположени във всяка община в страната и близо 5670 служители, Агенцията за социално подпомагане е най-голямата изпълнителна агенция в България, поела отговорността по предоставяне на социални помощи и услуги на близо 2,5 милиона души от населението на страната.

С акт на Министерски съвет – Решение № 965 от 16.12.2005 г. АСП е определена за Междинно звено по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”.

Нашата мисия

Мисията на Агенцията за социално подпомагане е да създаде условия за:

  • насърчаване на устойчивото развитие на социалните услуги за уязвими хора и групи, и
  • стимулиране на инициативите в сферата на социалната икономика, и
  • подобряване достъпа до здравни услуги и повишаване на здравната култура, особено сред уязвимите групи,

С цел: Подкрепа на социално включване

Какво включва нашата дейност по управление на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”?

Основните функции на Агенцията за социално подпомагане в качеството й на Междинно звено са свързани с процеса на изпълнение, управление и контрол на програми и проекти по Приоритетно направление 5 “Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”:

  • Разработва насоки за кандидатстване и тръжни досиета, съобразени с критериите, одобрени от Комитета за наблюдение;
  • Организира и провежда процеса по набиране и оценка на проектопредложенията;
  • Сключва договори с бенефициентите;
  • Извършва проверки на място за установяване правилното изпълнение на дейностите, заложени в договора между Междинното звено и бенефициента;
  • Създава и поддържа надеждна система за превенция, идентифицира и докладва нередности, установени по време на изпълнение на операциите;
  • Поддържа информационна система, гарантира публичност и осигурява прозрачност на процедурите по обявяване, оценка и мониторинг на проектите;
  • Верифицира исканията за плащане и нарежда пълно плащане на средствата на бенефициентите.

Приоритетно направление 5 попада в обхвата на сферата на действие на ЕСФ, посочена в чл. 3 1. c) от Регламент № 1081/2006.

Основната цел на приоритетното направление е да бъде оказана подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-добро здраве.