Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НПАХУ) осигурява заетост на безработни лица, които предоставят грижи в домашна среда на лица с увреждания. Програмата е със силен социален ефект за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. Дейностите по Програмата са от голямо значение за малките населени места в страната, в които все още не са развити алтернативни на институционалните грижи социални услуги и хората с увреждания разчитат единствено на своите близки.

Изпълнява се в рамките на предвиденият финансов ресурс в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за съответната година. След приемане с Решение на Министерския съвет на НПДЗ, министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед НПАХУ, която е със срок на действие до края на годината.