Механизъм лична помощ

Въпроси по прилагане на механизма лична помощ бихте могли да отправите на ел. адрес: a.vasileva@asp.government.bg

Запитването Ви ще бъде разгледано и отговорът ще бъде публикуван официално.

 

 

Павлина Азманова-Доганова - пон 12.8.2019 11:06

Искам да задам няколко въпроса, относно механизма за личната помощ, а те са:

- Има кандидат, който е потребител на услугите по ПМС 344/21.12.2018 год., а сега има направление за включване в механизма. Въпроса ми е следния: това лице може ли да продължи ползването на услугите по ПМС 344 / ПМС 180/18.07.2019 год. до 31.12.2019 година или трябва да подаде заявление за включване в механизма.

- Има кандидат, който има направление за включване в механизма, но е посочил асистент, който в момента работи по ПМС 344 и обслужва трима потребители, с уплътнено работно време 8 часа. Възможно ли е да се сключи втори трудов договор с този асистент, като втория е по механизма със същият работодател - община Копривщица.

- Ако има кандидат асистенти без необходимата квалификация, при нужда от обучение, средствата за обучение,  чия сметка са: на общината доставчик или на АСП?

Отговор:

- Съгласно   § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

- С един асистент не може да се сключат два трудови договора от един работодател за изпълнението на една и съща или сходна дейност, каквито са услугите в домашна среда „личен асистент“, социален асистент“ и „домашен помощник“, финансирани по реда на ПМС №344/2018 г. и като асистент по реда на Закона за личната помощ (съобразно чл. 110 от КТ).

- Средствата за обучение са за сметка на доставчика на лична помощ.

Зорница Цанева - пон 12.8.2019 10:09

Здравейте! Интересува ме как стои въпросът за хората, които участват в ПМС344-2018г. и биха искали да си подадат документите за Механизмът за лична помощ от 01.09.2019г.? Да приемаме ли документи и това означава прекратяваме старите договори на 31.08.2019г. и стартират по новият механизъм от 02.09.2019г., нали така? Ако има някакви други указания и начин за преместване от едната програма в другата дайте информация.

Също така продължаването на ПМС344 как точно ще се осъществи? Благодаря предварително!

Отговор:

Лицата, които ползват услугите по ПМС №344/2018 г. имат право да подадат заявление за включване в механизма лична помощ. Договорите им по ПМС №344 са със срок до 31.08.2019г. и в този случай няма да бъдат сключвани нови по ПМС №180, а ще се пристъпи към изпълнение на действията по механизма лична помощ.

За продължаване на ПМС №344 ще бъде подписан анекс между АСП и общината. Въз основа на анекса с асистентите се сключва допълнително споразумение към трудовите договори, със срок - от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. (А. В.)

Община Гурково - пон 12.8.2019 12:12

Здравейте, 

Нямахме късмета да се запишем на организираните обучения от НСОРБ, поради липсата на свободни места. 

Имаме няколко въпроса относно механизма ЛП, които с времето най-вероятно ще станат повече, но за сега: 

  1. В приложение № 4  Заявление - декларация за кандидатстване за асистент по реда на ЗЛП - Социален статус на кандидата - как ще се удостоверява проверката по служебен път? 
  2. Съгласно методическите указания заявленията - декларации се завеждат в дневник. Този дневник, има ли задължителни атрибути, или могат да минават през деловодната система на общината?
  3. В Приложение №1 в заявление - декларация за вкл. в механизма ЛП по реда на ЗЛП - в раздел V т. 2 какво точно трябва да изпише - общия брой часове  или изходящия номер на насочващото писмо с общ брой часове? а в. раздел V т. 3. от същото приложение "Други документи" - какво би следвало да представят кандидатите за ползватели /пълномощно или .../?
  4. План-график, неразделна част от Тристранното споразумение - какво трябва да включва - освен работното време - по часове, какви дейности ще извършва, всеки ден, за цял месец, то е ясно че всеки потребител има различни индивидуални потребности и че с помощта на ползвателя и асистента ще го изготвим!
  5. Относно обученията, кандидатите за личен асистент, които нямат образование, не могат да пишат и четат в какво ще се състои обучението?

Отговор:

  1. Проверката за трудова заетост се осъществява в НАП.
  2. Дневникът няма задължителни реквизити. Възможно е да се ползва и деловодната система на общината
  3. В раздел V, т. 2 от Приложение №1 към Наредбата за включване в механизма лична помощ (заявление - декларация за включване в механизма лична помощ) трябва да изпише наименованието на дирекция „Социално подпомагане“, която е издала направлението, а в раздел V, т. 3 (Други документи) се описват всички други приложени документи, включително пълномощно.
  4. План-графикът трябва да включва дейностите, за които ще се осъществява подкрепа, разпределени по работни дни и часове.
  5. Обучението може да се провежда за придобиване на умения за изпълнение на дейностите по предоставяне и ползване на механизма лична помощ. (А. В.)

Община Златоград - вт 13.8.2019 9:44

 

Здравейте искам да попитам как си формира заплата на асистентите че се обърках:

По Методическите указания пише основното възнаграждение, формирано на база минималната часова работна заплата за съответната година / 560/168=3,33 лв / умножена по реално отработените часове на лицето за съответния месец. 

По закона за лична помощ по чл. 31 ал.1 Коефициент 1,4 от минималната часова работна заплата , установена за страната за съответната година /560/168=3,33*1,4=4,66 лв.  умножена по реално отработените часове на лицето за съответния месец. 

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж, в размер на не повече от 0,6% от основното трудово възнагражение  е само върху стажа им като асистент или върху целия им профисионален стаж и как стоят нещата при пенсионерите. 

Отговор:

Основното месечно трудово възнаграждение на асистента, за което се сключва трудовия договор, се формира, като определения в направлението месечен брой часове за лична помощ се умножи по часовата ставка, определена на база на минималната работна заплата  - за 2019 г. часовата ставка е в размер на 3.37 лв.

Съгласно § 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до 31.12.2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд по чл. 31 за 2019 г. е 1,0, а за 2020 г.  коефициентът е 1,2.

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж, в размер на не повече от 0,6% от основното трудово възнаграждение е върху професионалния стаж. (А.В.)

Община Чавдар - пет 9.8.2019 15:51

Здравейте, пиша ви от община Чавдар. Имам следния въпрос във връзка с прилагане на наредбата.

Ако дадено лице е преминало оценка от ДСП и има издадено направление, а в момента ползва услугата по ПМС 344, от 01.09.2019 коя услуга ще ползва ?

Желая ви успешен ден!

Отговор:

Съгласно   § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

В случай, че лицето с увреждане ползва услуга по ПМС №344/2018 г., не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, то може да продължи да ползва услуга в домашна среда по реда на ПМС №344/2018 г. (А.В.)

Община Кюстендил - пон 12.8.2019 15:07

Община Кюстендил предоставя социалната услуга „Личен асистент” по ПМС 344/2018 г. на 117 потребители, отговарящи на целевата група за включване в механизма лична помощ.
          Моля за отговор:
          Допустимо ли е лице, което притежава ЕР на ТЕЛК със 100% ЧП, отговарящо на целевата група за включване в механизма лична помощ и има издадено направление с определени часове, да не се възползва от механизма лична помощ, а да продължи да ползва социалната услуга "Личен асистент" от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. по ПМС 180/18.07.2019 г.


       Отговор:

Съгласно  § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

В случай, че лицето с увреждане ползва услуга по ПМС №344/2018 г., не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, то може да продължи да ползва услуга в домашна среда по реда на ПМС №344/2018 г.(А.В.)