Добри практики и споделяне на опит

Уважаеми партньори, представяме на вниманието Ви, разработен от Управляващия орган по Оперативната програма за храни информативен документ „Предоставяне на съпътстващи мерки – принципи,  видове, отчитане, добри практики“, в който се съдържат основни насоки и примери за добри практики от други държави-членки 

В рубриката „Добри практики и споделяне на опит“ Управляващият орган по Оперативната програма за храни /УО по ОПХ/ публикува анализ на най-често срещаните грешки при провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

В анализа, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни относно грешки в тази област и установени пропуски при извършени одити на системите и на операциите на УО по ОПХ от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейски съюз“, се представят примери за финансовите последици, до които водят, както и за избягването им в бъдеще. Също така са включени най-често срещаните грешки в резултат от осъществения от УО по ОПХ последващ мониторинг на законосъобразността на проведените обществени поръчки при съблюдаване реда и условията на Закона за обществени поръчки. Следва да се подчертае, че изготвеното обобщение няма изчерпателен характер и не съдържа всички възможни отклонения, представляващи необосновани ограничения на участието на икономически оператори в обществени поръчки, предвид обширността и големия обем на материята. Също така, анализът касае практически въпроси свързани с Оперативната програма до влизане в сила на редакцията на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016г. / Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г./

Уважаеми партньори, представяме на вниманието Ви, разработена от Управляващия орган по Оперативната програма за храни и съгласувана от Българска агенция по безопасност на храните обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна, какъвто е и предоставяния по Оперативната програма „топъл обяд“, както и онагледена кратка инструкция за правилно миене на ръцете, като част от профилактиката на  хранителните заболявания

В рубриката „Добри практики и споделяне на опит“ Управляващият орган по Оперативната програма за храни /УО по ОПХ/ публикува информация  във връзка с процеса на опростяване на правилата при изпълнение и отчитане на договорите за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016г. – 2019 г.“  и анексиране на изпълняваните договори за БФП към 31.05.2017 г.

УО на ОПХ ФЕПНЛ очаква от всички общини/райони на общини на територията на Република България, където все още не се изпълняват проекти по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 г. – 2019 г.“, да се включат в изпълнението на операцията, като подадат заявления за финансиране, и целия екип е на разположение за съдействие и предоставяне на допълнителна информация и разяснения  в случай на необходимост.