Обратно

Обратно

17.12.2018 г.

17/12/2018

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

В Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по  Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“ – допълване на текстове и адаптиране на текстове в разделите,  във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046  на Европейския парламент, и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Променени са Приложение № 7 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ, в частта т.5  адаптиране на текста във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046  на Европейския парламент и Приложение № 10 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ, в декларативната част.

 

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.