Обратно

Обратно

17.12.2018 г.

17/12/2018

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

На 14.12.2018 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“  по ОПХ ФЕПНЛ.

Променени са в Приложение № 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ, в частта т. II, алинеи 5 и 17 и Приложение № 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ, в декларативната част. Промените, касаят единствено адаптиране на текстове във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 и прилагане на новия Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046  на Европейския парламент.

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.