Обратно

Започна приемът на заявления за индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания

От днес, 1 април 2019 г., дирекциите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в цялата страна приемат заявления за индивидуална оценка на  потребностите от подкрепа на хората с увреждания.

На заседание на Министерския съвет, проведено на 27 март 2019 г., беше приет Правилникът за прилагане на Закона за хората с увреждания, Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, както и промяна в Устройствения правилник на АСП. Те са в сила от днес, 01.04.2019 г.

Незабавно след приемане на Методиката АСП проведе обучение на всички началници на специализирани отдели от 147-те дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП)  в страната.

На 29.03.2019 г. със заповед на изпълнителния директор на Агенцията Румяна Петкова  бяха утвърдени формуляр за самооценка на лице с увреждане и заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите. Те са публикувани на интернет страницата на АСП в рубриката „Административни услуги“. Образците на формулярите са изпратени и на териториалните звена на АСП, където се отпечатват и предоставят на хората с увреждания. След обнародването на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания в „Държавен вестник“ ще бъде осигурено и необходимото количество отпечатани  формуляри за всяка дирекция „Социално подпомагане“.

Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания се изготвя от специализиран отдел към ДСП въз основа на самооценката на лицето с увреждане. Във връзка с необходимостта от непосредственото  прилагане на Методиката, веднага след приемането й АСП предприе действия по сформиране на специализирани отдели във всяка ДСП в страната, които да изготвят индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания. Броят на служителите в специализираните отдели в цялата страна е 986.

С цел изготвяне на обективна оценка на потребностите на лицето с увреждане във формуляра за самооценка се съдържат и детайлизирани уточняващи въпроси, на които то или негов законен представител да отговори. При изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се попълват всички части, при съобразяване със заявената и установена потребност на човека с увреждане, като се взема предвид неговата възраст и обичайните за нея състояния и умения. В случаите на заявена потребност от предоставяне на лична помощ и определяне на брой часове задължително се осъществява личен контакт с човека с увреждане, като се правят посещения в дома му за установяване на неговите реални затруднения и се провежда интервю с него или с негов законен представител. При необходимост социалните работници могат да изискват становище от компетентни специалисти. Индивидуалната оценка на потребностите установява нуждата от подкрепа за хората с увреждания, като на първо място това е необходимостта от лична помощ, чието реално предоставяне ще започне от 1 септември 2019 г.

Заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите може да подаде всеки човек с увреждане.

Заявленията се подават в ДСП по настоящ адрес на лицето с увреждане лично или чрез упълномощено от него лице. Към заявлението се прилагат: лична карта за справка; формуляр за самооценка на потребностите; медицински документи - ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол от ЛКК и др.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

По предварителни данни около 80 000 хора с увреждания отговарят на условията, регламентирани в Закона за личната помощ.

За да бъдат осигурени правата им по Закона за хората с увреждания заявления за изготвяне на индивидуална оценка трябва да подадат и лицата, чиито социални оценки, изготвени по реда на отменения Закон за интеграция за хората с увреждания, изтичат.

Индивидуални оценки на потребностите трябва трябва да  бъдат изготвени и на лицата, които са посочени в Закона за личната помощ и желаят да ползват такава.

На този етап заявления за индивидуална оценка не е необходимо да подават хората, получаващи месечна финансова подкрепа за определен срок,  ако нямат други потребности.


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 10 Октомври 2019 10.10.2019 ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА...
  • 23 Август 2019 23.08.2019 ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА...
  • 29 Март 2019 29.03.2019 г. На 29.03.2019г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“ ...
  • 27 Февруари 2019 27.02.2019 г. Област Пловдив - Удължава се срокът за раздаване на пакетите с хранителни продукти Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се...
  • 18 Февруари 2019 18.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Хасково Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...

Виж всички