Структура на АСП

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.

Изображение

Румяна Петкова - изпълнителен директор

Румяна Петкова е магистър по финанси от Югозападния университет в Благоевград и бакалавър по икономика от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Започва работа в Агенцията за социално подпомагане (АСП) през 2005 г., била е социален работник, главен експерт, началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Благоевград.  От 1 ноември 2017 г. заема поста изпълнителен директор на АСП.