Административни услуги

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):

Чл. 18, 18б, 18в, 18г и 18д от Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Агенция за социално подпомагане – Централно управление 
 2. Заявители – Физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които желаят да предоставят социални услуги.
 3. Начин на заявяване – Заявлението с приложените към него документи се подава лично от лицето, което представлява дружеството/организацията в Обединена приемна на МТСП или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, по пощата с обратна разписка, както и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронен адрес: ok@asp.government.bg
 4. Необходими документи:
  • Заявление за вписване в регистъра по образец;
  • Описание на услугата по образец;
  • Копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице. 
  • Копие от действащия устав на юридическото лице.
 5. Срок за издаване на заповед за вписване в регистъра: в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението се издава удостоверение за регистрация или се прави мотивиран отказ за регистрация.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):

Чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление -декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт на всеки член на семейството над 14 г. За родители, ненавършили пълнолетие, заявление-декларацията се подава от родителя, притежаващ документ за самоличност, или от законен представител.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи за брутните доходи от:
   • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
   • извършване на услуги с личен труд;
   • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
   • стипендии;
   • други доходи.
  • Експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) или НЕЛК
  • Оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето. 
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на Заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица и семейства.
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи за брутните доходи от: 
   • други доходи.
   • стипендии;
   • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
   • извършване на услуги с личен труд;
   • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
  • Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):

Чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи за брутните доходи от: 
   • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
   • извършване на услуги с личен труд;
   • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
   • стипендии;
   • други доходи.
  • Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК
  • Копие от настанителна заповед.
  • Разходооправдателен документ за платен наем.
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 16 а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):

Чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
 2. Заявители – Физически лица и семейства.
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
 4. Необходими документи, в зависимост от момента на подаване на молбата:
  • Преди провеждане на лечението:
   • Заявление-декларация по образец;
   • Копие от разрешение за лечение в чужбина, издадено от Министерство на здравеопазването;
   • Копие от потвърждение от лечебното заведение, в което да са указани срок и начална дата;
   • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
  • След провеждане на лечението:
   • Заявление-декларация по образец;
   • Копие от разрешение за лечение в чужбина, издадено от Министерство на здравеопазването;
   • Копие от потвърждение от лечебното заведение, в което да са указани срок и начална дата;
   • Копие от епикриза от лечебното заведение, провела лечението;
   • Оригинални разходооправдателни документи за извършени разходи за нощувка на правоимащото лице и придружителя му, когато има право на такъв;
   • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
 2. Заявители – Физически лица и семейства.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация със свободен текст, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по  настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация със свободен текст;
  • Експертно решение ТЕЛК или НЕЛК;
  • Книжка на военноинвалид.
 5. Срок за издаване на удостоверение: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението се издава удостоверение.

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 5 а от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период – за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето;
  • удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
  • копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя, или копие на болничния лист и оригинал за справка – от самоосигуряващото се лице;
  • медицинско удостоверение за термина на раждане – за неосигурените жени;
  • лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица и семейства.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
  • решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище – в случаите по чл. 18, ал. 2;
  • Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите- само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за съдебното решение;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
  • Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца).
  • В случаите, в които децата се обучават в детски градини и училища извън системата на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация се прилага и удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, а за новата учебна година – и за децата, записани за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца.
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
  • Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
  • Удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване;
  • Копие от удостоверението за раждане на детето;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца) за справка;
  • Лична карта (за справка);
  • Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
  • Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени.
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
   Заповедта се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация: - когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца;
  • когато помощите по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца се предоставят в натура.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;
  • Уверение от висшето училище за лицата, че са записани като редовни студенти към датата на раждане на детето;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, а в случаите когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация 
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
  • Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • Удостоверение за раждане на детето (за справка);
  • Лична карта (за справка);
  • Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
  Заповедта се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация:
  • когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца;
  • когато помощите по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се предоставя    в натура.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта – за справка;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка.
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – родители, настойници, попечители и семейство на роднини и/или близки, в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище – в случаите по ал. 8;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
  • служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
  • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка;
  • Лична карта – за справка;
  • В случаите, в които децата се обучават в детски градини и училища извън системата на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация се прилага и удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, а за новата учебна година – и за децата, записани за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца.
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказване или отпускане на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца, чл. 34б от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Билети за извършено пътуване;
  • Копие от удостоверение за безплатно пътуване, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на разрешение: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 20 от Закона за хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • формуляр за самооценка на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
  • медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
 5. Срок за издаване на индивидуалната оценка потребности:
  Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ред, определен с правилника за прилагането на закона.
 6. Образци и формуляри:
 • Заявление-декларация

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 73 от Закона за хората с увреждания  и Чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Медицински протокол и/или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК(копие);
  • Документ, удостоверяващ осигурителен статус;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 10 дни след подаване на заявление-декларация се издава заповед, с която се отпуска или отказва помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 74 и §6, ал.2 от Закона за хората с увреждания и чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните 12 месеца;
  • Копие от свидетелство за регистрация на лично моторно превозно средство;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 70 и §6, ал.2 от Закона за хората с увреждания.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 75 и §6, ал.2 от Закона за хората с увреждания.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • Документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните 12 месеца;
  • Фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон/платежно нареждане;
  • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 76 и §6, ал.2 от Закона за хората с увреждания.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
  • Медицинско предписание от лекар специалист;
  • Разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 77 и §6, ал.2 от Закона за хората с увреждания.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
  • Копие от договор за наем или настанителна заповед.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 1-5 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. на Министерство на труда и социалната политика

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи доходи от: 
   • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
   • извършване на услуги с личен труд;
   • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
   • стипендии;
   • други доходи.
  • Медицинско удостоверение, протокол на ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;
  • Лична карта (за справка);
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 20 дни след подаване на заявление-декларацията се изготвя социален доклад. В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Закон за насърчаване на заетостта - чл. 31, ал. 5.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на молби-декларации по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация за включване в Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"  по образец, заедно с всички необходими документи;

  • Заявление-декларация от лицето желаещо да ползва услугата по образец;

  • Лична карта (за справка);

  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: На база подадените документи комисия извършва комплексна оценка в дома на лицата и изготвя доклад-предложение до директора на Дирекцията. На база предложението директора на ДСП издава заповед за включване или мотивиран отказ.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
  • Копие от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство;
  • Копие от пълномощно, в случай че документите се подават от упълномощено лице;
  • Лична карта (за справка);
 5. Срок за издаване на заповед: Дирекциите "Социално подпомагане" предоставят на лицата едногодишните винетки веднага след приемането и обработването на документите, ако същите отговарят на изискванията на Наредбата.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 6 от Правилника за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на молба свободен текст, съдържаща реквизити от документа за самоличност, номер на книжката на военноинвалида, текст, че лицето се задължава при промяна в обстоятелствата да уведоми ДСП и др.
 4. Необходими документи:
  • молба свободен текст;
  • Книжка на военноинвалид;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: По реда на чл. 57, ал. 1 от АПК,  директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице, по постоянен адрес на военноинвалида, издава заповед за отпускане или отказ на помощта.    
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица (правоимащото лице).
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст, съдържаща реквизити от документа за самоличност, номер на книжката на военноинвалида, текст, че лицето се задължава при промяна в обстоятелствата да уведоми ДСП и др.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
  • Копие от книжка на военноинвалид;
  • Копие от страница с отразено пътуване;
  • Разходооправдателен документ – билети за извършено пътуване;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: По реда на чл. 57, ал. 1 от АПК,  директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице, по постоянен адрес на лицето, издава заповед за отпускане или отказ на направените разходи за безплатно пътуване два пъти в годината.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - чл. 9
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 25; чл. 26; чл. 27; чл. 28; чл. 29; чл. 30; чл. 31; чл. 42; чл. 45; чл. 48; чл. 50
Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища - чл. 2, ал. 1
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите - чл. 17; чл. 18
 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на служебна бележка: в 7 –дневен срок от подаване на заявлението.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца и чл. 34а от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на служебна бележка: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 51, 52, 53, 53а и 53б от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ или Регионална дирекция социално подпомагане по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на служебна бележка: в момента на предоставяне на служебната бележка.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 16а, 16б, 16в, 16г от Закона за социално подпомагане

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване:

За пълнолетни лица  - Чрез подаване на заявление за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности;

Необходими документи:

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;
 • медицинска характеристика от лекар-психиатър;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако има такова);
 • копие на медицински протокол на ЛКК - задължително се изисква в случаите, когато в медицинските документи е установена деменция от какъвто и да е тип, които не са посочени в ЕР на ТЕЛК (ако има такова);
 • копие на съдебно решение за поставяне под запрещение (ако лицето е поставено под запрещение);
 • декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
 • копие на удостоверение от Органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение);
 • становище от настойника/попечителя (ако лицето е поставено под запрещение). Становището следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда. При невъзможност на настойника/попечителя да се грижи за лицето, поставено под запрещение, трябва да се посочат ограниченията и причините, възпрепятстващи предоставянето на подкрепа. Ако към заявлението не е приложено становище от настойника/попечителя, директорът на ДСП, до който е отправено заявлението, го изисква писмено от настойника/попечителя.
 1. В случаите, когато Дирекция „Социално подпомагане“ разполага с актуални документи на лицето в своята база данни, същите не се изискват (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, съдебно решение за поставяне под запрещение, удостоверение от Органа по настойничество и попечителство, други).
 2. Срок за издаване на заповед: В 20-дневен срок след подаване на заявлението и приложените документи Дирекция „Социално подпомагане“  по настоящ адрес извършва социална оценка на потребностите на лицето. Оценката се извършва от социален работник, като задължително се посещава дома на кандидат-потребителя и се проучва неговата семейна/домашна среда; неговите роднини и/или близки; анализират се всички възможности за оказване на подкрепа по отношение на кандидат-потребителя – подходящи социални услуги, финансово подпомагане, здравни грижи, трудова заетост, обучение и други. Въз основа на социалната оценка се подготвя социален доклад с предложение за ползване на социалните услуги, съобразно идентифицираните потребности, желанието и личния избор на лицето. Въз основа на извършената социална оценка на потребностите и изготвения социален доклад, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“  издава заповед за настаняване в специализирана институция или в социална услуга в общността от резидентен тип.
 1. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 21, т. 13 от Закона за закрила на детето . и чл. 24 и чл. 25 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010г. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Оригинал и копие на документ, удостоверяващ, че лицето не е лишавано от родителски права, който се издава от общината по постоянния му адрес след проверка в другите общини, в които той е имал постоянен адрес;
  • Оригинал и копие на удостоверение за психично здраве и медицинско удостоверение за физическо здраве, липса на тежки хронични заболявания и други застрашаващи живота на осиновяващия, сексуално предавани инфекции с приложени резултати от проведени изследвания за туберкулоза, сифилис, хепатит В, ХИВ/СПИН;
  • Оригинал и копие от свидетелство за съдимост;
  • Оригинал и копие на документ, удостоверяващ, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • Оригинал и копие на документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.);
  • Оригинал и копие на препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата, които живеят с него.
  • Към заявлението, подадено от съпрузи или един от тях, се прилагат документите по за всеки от съпрузите и удостоверение за сключен граждански брак.
  • В случаите, когато осиновяващият е чужд гражданин с обичайно местопребиваване в Република България, се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по съгласно законодателството на държавата, чийто гражданин е лицето;
  • Декларация за готовност за сътрудничество с дирекция "Социално подпомагане" при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и за предоставяне на информация за развитието н адетето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до три месеца от подаване на заявлението дирекция "Социално подпомагане" извършва социално проучване на лицето относно годността му да осинови дете и изготвя доклад. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите. В 7-дневен срок от представянето на доклада, директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 8 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;
  • Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето; 
  • Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето; 
  • Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
  • При необходимост директорът на дирекция социално подпомагане може да изисква и други документи, както и информация от съответните държавни органи.
 5. Срок за издаване на заповед: Оценяването на кандидатите завършва със социален доклад, изготвен от социалния работник. Комисията по приемна грижа разглежда социалните доклади за оценяване на кандидатите за приемни семейства и постъпилите към тях възражения и взема решение за утвърждаване или за отказ. Комисията по приемна грижа представя социалния доклад, постъпилите възражения и решението на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане в 7-дневен срок. В 14-дневен срок регионалната дирекция за социално подпомагане издава заповед за вписване или за отказ за вписване на кандидатите за приемно семейство в регистъра.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет. и чл. 24 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
 5. Срок за издаване на заповед: При настаняване на дете при роднини и близки се взима съгласието на лицето/лицата, при които ще се настани детето. Настаняването се извършва временно със заповед на директора на дирекция социално подпомагане, като в едномесечен срок от издаването на заповедта дирекция "Социално подпомагане" прави искане до районния съд.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 26 от Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
 5. Срок за издаване на заповед: Настаняването се извършва временно със заповед на директора на дирекция социално подпомагане, като в едномесечен срок от издаването на заповедта дирекция "Социално подпомагане" прави искане до районния съд.

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 10 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на сигнали – устни, писмени, по електронен път и др. 
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст и др.
 5.  Срок за извършване на проучване: Срокът за събиране на първоначална информация и оценяване по сигнала е 10 дни от получаването му в дирекция "Социално подпомагане"

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на молба-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Молба-декларация по образец;
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение на съда за настаняване на детето;
  • Документ за здравословното състояние на детето - само за деца с физически или психически увреждания;
  • Лична карта (за справка).
  • При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 20-работни дни директора на дирекция за социално подпомагане издава заповед за отказ или отпускане на помощта.

     6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 49 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документ за здравословното състояние на детето - само за деца с физически или психически увреждания;
  • Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение на съда за настаняване на детето;
  • Лична карта (за справка).
  • При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 20-работни дни директора на дирекция за социално подпомагане издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 15 от Закона за закрила на детето - участие в съдебни процедури. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
 5. Срок за издаване на становище: след извършване на проучване от социален работник се изготвя становище до дежурен съдия.

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 67-69 от Регламент 883/2004, чл. 58-61 от Регламент 987/2009 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат  - АСП Централно управление.
 2. Заявители – Физически лица и компетентни институции от ЕС.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на формуляр по образец.
 4. Необходими документи:
  • Формуляр по образец;
 5. Срок за попълване на формуляра: В срок до три месеца от подаване формуляра.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
ПМС № 17 от 31.01.2007 г. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето, чрез директора на лечебното заведение. 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
 5. Срок за издаване на уведомление: социална анкета за установяване наличието на условията за заплащане стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в 7-дневен срок от получаване на молба-декларацията. За резултата от социалната анкета директорът на дирекция "Социално подпомагане" уведомява писмено директора на лечебното заведение, в което се провежда лечението на лицето.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
По реда на чл. 18 от Наредба № 3 от 24 август 2012 г.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Бланка "медицинско направление/искане за:" съгласно приложение № 3/амбулаторен лист;
  • Копие от удостоверение за ветеран от войните;
  • Лична карта/личен паспорт (за справка);
  • Копие от нотариално заверено пълномощно в случаите, когато заявлението се подава от името на упълномощено от ветерана от войните лице.
 5. Срок за издаване на заповед: В 14-дневен срок от подаване на заявлението-декларацията. 
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
По чл.7 от Закона за ветераните от войните.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
  • Копие от акт за смърт на починало лице – ветеран от войните;
  • Удостоверение за наследници на починалото лице – ветеран от войните;
  • Копие от удостоверение за „ветеран от войните“, издадено от държавна агенция „Архиви.“
  • При необходимост дирекция социално подпомагане може да изисква и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: В 14-дневен срок от подаване на заявлението. 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца
Процедура по извършване на административната услуга
1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
2. Заявители – Физически лица.
3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
4. Необходими документи:

 • Заявление-декларация по образец;
 • Копие от съдебно решение за допускане на осиновяването, в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за влязлото в сила съдебно решение за допуснато осиновяване на детето;
 • Лична карта (за справка).

5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
6. Образци и формуляри: