Право на месечна финансова подкрепа

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

         1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 24,36 лв. за 2019 г.;

         2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 52,20 лв.;

         3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 87,00 лв.;

         4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност – 104,40 лв.;

         5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност – 198,36 лв.

Месечната финансова подкрепа се изплаща в по-благоприятния размер за лицата, ако сборът на досега получаваните добавка и пенсия е по-голям от определените в Закона за хората с увреждания размери.

Месечната финансова подкрепа се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с трайно увреждане.