Основни направления по закрила на детето - Приемна грижа

Приемната грижа цели да осигури временна грижа за деца в риск, като целта е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща  семейна среда. Приемният родител не е носител на родителски права по отношение на настаненото в семейството му дете, но има задължението и ангажиментите да осигури на настаненото в семейството му дете добри грижи, спокойна среда, внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране. В периода на настаняването, приемното семейство и детето получават съдействие и подкрепа от страна на социалните работници от отдел „Закрила на детето“ и от доставчици на социални услуги. Целите на приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила са: да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за дете в риск, която да допринесе за неговото пълноценно развитие; превенция на институционализацията и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации; подготовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство или осиновяване. Доставчик на услугата приемна грижа може да бъде ДСП, общината или друг лицензиран доставчик на социална услуга за деца.

Развитие на приемна грижа

Към 31.12.2018 г.

 

 

Общ брой утвърдени и вписани в регистъра приемни семейства към 31.12.2018 г.

- 2 351

От тях:

  • 20 доброволни;
  • 331 професионални

Общ брой настанени деца в приемни семейства към 31.12.2018 г. – 2 205

От тях:

  • 7 в доброволни приемни семейства;
  • 2 198 професионални приемни семейства