Механизъм лична помощ

Въпроси по прилагане на механизма лична помощ бихте могли да отправите на ел. адрес: a.vasileva@asp.government.bg

Запитването Ви ще бъде разгледано и отговорът ще бъде публикуван официално.

 

 

Рени Григорова – 14 октомври 2019 г. 15:09

Здравейте в трудовия ми договор за краен срок за изплащане на трудовото ми възнаграждение по договор за личен асистент по ЗЛП е записана дата 20 число от месеца!При въпрос към служителите в общината ми бе отговорено,че е възможно забавяне на първото възнаграждение, защото имало технологично време и евентуално при подадени от тях справки то можело да се дължи на АСП! Това вярно ли е и ако да какво технологично време трябва при положение,че договорите са сключени септември,парите от чуждата помощ на потребителите са удържани! Справките както писах са обработени и предадени! Надявам се на отговор!

 

Отговор:  

Уважаема г-жо Григорова,

     Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ (Наредбата), в срок 10-о число на месеца, следващ отчетния, кметът на съответната община предоставя на Агенцията за социално подпомагане (АСП) писмено искане за изплащане на необходимите средства за обезпечаване на сключените трудови договори с асистенти на лична помощ по ползватели, придружено с финансов отчет по образец.

     Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата, средствата за финансирането на личната помощ, предявени с писменото искане по чл. 10, ал. 2, се превеждат от АСП по бюджета на съответната община в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния, но не по-рано от 5 работни дни от представянето на отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ.

         Към настоящият момент, общини, които са изготвили писмено искане за изплащане на необходимите средства за обезпечаване на сключените трудови договори с асистенти на лична помощ и финансовите отчети са изготвени коректно, АСП е извършила превод на предявените от общините средства.

 

Район Витоша-Столична община - 17.9.2019 2:34

Здравейте, при попълване на регистъра на потребителите и асистентите в web приложението за общините имам следния проблем:

 

При нанасяне на сумата, която е декларирана, че ще се изплаща на асистента а именно: в декларацията сумата например е 99.56 лв. и в момента, в който се напише и се даде запис излиза прозорец:" сумата не отговаря на часовете посочени в направлението" Направена е проверка в Дирекция социално подпомагане Красно село и сумата е същата. При опит да приеме записа, въведох максималната сума от 380,00лв и я прие.

 

Моля за отговор как да попълваме този регистър, след като посочвайки данните - те не се приемат и съответно не може да бъда направен запис.

 

Отговор:

Уважаема г-жо Маджирска,

Когато в заявление-декларацията за включване в механизма лична помощ е дадено съгласие по чл. 13, ал. 3 от Закона за лична помощ (ЗЛП), в уеб-базираното приложение на Агенция за социално подпомагане (АСП) не е необходимо да нанасяте сумата за чужда помощ в размер на 99,56 лв., а само да отбележите „да“. За дадено съгласие по чл. 13, ал. 2 от ЗЛП (лицата, които получават месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца) се нанася конкретния размер до 380,00 лв.

За оказване на информационно-технологична подкрепа на общинските администрации при въвеждане на данни в уеб-базирано приложение на Агенция за социално подпомагане (АСП) е създаден екип от експерти към регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП).

За съдействие може да се обърнете към определения експерт от РДСП – София-град.

Васка Атанасова, община Брацигово – 18.09.2019 г. 15:54

Здравейте,

Може ли да бъде назначено лице  за асистент по реда на закона личната помощ , което е  собственик и управител на едноличен търговец (ET) в момента?

 

Отговор:

Уважаема г-жо Атанасова,

По реда на чл. 24 и чл. 25 от Закона за личната помощ (ЗЛП), асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2,  което  не  е поставено под запрещение и осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

 

При назначаване на асистенти по реда на ЗЛП, в правомощията на доставчика на личната помощ е да вземе решение за сключване на трудов договор с асистента, като освен спазването на ЗЛП и трудовото законодателство, следва да се вземат предвид индивидуалните потребности и избор на всеки един потребител, и възможностите на посочените за асистенти лица да осигуряват необходимата подкрепа за задоволяване на потребностите от личен, домашен и/или социален характер на ползвател на лична помощ.

Габриела Илиева – четвъртък 26.9.2019 10:22

Здравейте!

Искам да попитам относно Приложенията, кои до кога трябва да се изпратят, както за  и план-графиците.

В месечните отчети, които се попълват от асистентите за работените часове, подробно ли трябва да бъде описана всяка дейност: 

Например: Хранене от ....часа до .....часа, или просто да бъдат описани всички дейности извършени през месеца.

Благодаря!

 

Отговор:

Уважаема г-жо Илиева,

в подписаното между НОИ, АСП и кмета на общината тристранно споразумение подробно е указано кога, къде и по какъв начин се изпращат съответните Приложения.

План-графиците за предоставяне на лична помощ не се изпращат в АСП, а са част от досиетата на потребителя и асистента.

В месечния отчет на асистента се отразява часовата заетост по дни. Извършваните дейности се описват най-общо, съобразно изготвения План-график.

Г-жа Стела Любомирова – сряда 25.09.2019 9:29

Здравейте, при назначаване на нови потребители след 1.09 по ПМС следва ли разходът да бъде за сметка на общините? Благодаря предварително за отговора!

 

Отговор:

Уважаема госпожо Любомирова,

Съгласно § 1 от Заключителните разпоредби на ПМС № 180 от 18.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г., е изменен чл. 19 на ПМС №344/2018 г., чиято промяна касае удължаване на срока за предоставяне на социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет.

До 31.12.2019 г. услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ могат да се предоставят на потребители, които към 31.08.2019 г. ползват услугите по ПМС №344 и при отпадане на потребители, не се включват нови.

От 01.09.2019 г. се предоставя механизма лична помощ, съгласно разпоредбите на Закона за личната помощ.

Община Чавдар – петък 20.9.2019 9:05

Здравейте,

В направлението от Дирекция "Социално подпомагане" са определени 122 часа на лице с увреждане.

въпрос: Как да разпределим всичките часове, като умножим 5,5 часа дневно по 21 дни месечно се получава 115,5 часа. Останалите 6,5 часа може ли да ги разпределим за други дейности свързани с обслужването на ползвателя?

или по друг начин зададен въпроса: Трябва ли да  разпределим всички часове от направлението?

Отговор:

Механизмът лична помощ гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

План-графикът за изпълнение на механизма лична помощ се изготвя с участието на потребителя и асистента. В него се регламентират дейностите, които асистентът трябва да извършва и се определя приблизителна дневна заетост и часови диапазон.

Ползвателят на личната помощ, негов законен представител или упълномощено  лице може да управлява и разпределя в рамките на месеца индивидуално определените часове, съгласно сключеното тристранно споразумение и План-графика.

Доставчикът на лична помощ е длъжен предостави на ползвателя на личната помощ всички часове, определени в направлението.

Снежанка Камбурова – 13.09.2019 г.

Здравейте,

Моля за информация във връзка с прилагане на Механизма за лична помощ каква трябва да е минималната степен на образование на личния асистент, тъй като никъде в Закона за личната помощ,  НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.  и  Методическите указания за предоставяне на лична помощ не е описано като изискване към кандидатите за асистенти.

 

Отговор: Уважаема госпожо Камбурова,

В чл. 25 от Закона за личната помощ са посочени изискванията към кандидатите за асистенти. Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ заявление по образец, към което прилага:

 1. автобиография;

 2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;

 3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент, по време на което трябва да се преценят качествата и възможностите на асистента да осигурява необходимата подкрепа за задоволяване на потребностите от личен, домашен и/или социален характер на ползвател на лична помощ.

Община Гърмен – 05.09.2019 г.

 

Имаме следния казус в община Гърмен:

Канидадат за личен асистент е назначен по ПМС 344 в друга община на 4 часов работен ден. Там е назначен по постоянен адрес.

В нашата община е подал заявление за асистент по реда на Закона за личната помощ, където има настоящ адрес.

Възможно ли е едно и също лице да бъде назначено по ПМС 344 в една община на 4 часов работен ден и

едновременно да бъде назначен като асистент по реда на ЗЛП в друга община, в която има настоящ адрес?

 

Отговор: Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Подробни указания по отношение сключването на трудови договори са публикувани на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане, в рубриката „Механизъм лична помощ“.

Вилдан Калканова – 03.09.2019 г.

 

Здравейте, бих искала да Ви попитам понеже при нас повечето от потребителите ни по ПМС -то които имаха телк с чужда помощ им направиха оценки от АСП и вече минаха по Закона за личната помощ, а тези от ПМС - си продължават така както са до сега и тъй като са ни предоставили същия бюджет както ни беше до сега, дали може да си вземем резервите които са ни болни хора но нямат телк с чужда помощ и ако има и други такива желаещи или продължаваме до края на годината само с тези които вече имаме стари договори до края на годината.

 

Отговор: Уважаема госпожо Калканова,

Услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ по реда на Постановление на Министерския съвет №344/20.12.2018 г. могат да се предоставят на потребители, които към датата на влизане в сила на анекса ползват услугите и при отпадане на потребители, не се включват нови.

Петя Чапевова – 03.09.2019 г.

 

Здравейте!

След включване на част от потребителите, получаващи досега услугата ЛА и ДП по ПМС 344/21.12.2018г.

в Механизма лична помощ, беше освободен финансов ресурс, съгласно Анекса за удължаване на услугата по ПМС.

Общината спазва разработените вътрешни правила, според които при наличие на финансов ресурс е допустимо,

след провеждане на комисия за разглеждане на нов неотложен случай на потребител в тежко положение и невъзможност да се самообслужва и направена социална оценка, да бъде включен и съгласувано с него да му бъде насочен и назначен нов личен асистент. В анекса обаче има един абзац, който гласи: недопустимо е разширяване на услугата.

Въпросът ми е следния:

Съгласно подписания анекс има предвидени средства за 50 ЛА, в момента след преминаване по Механизма, остават наполовина. Допустимо ли е да обявим прием за идентифициране на нуждаещи се нови потребители и включването им по ПМС, съответно сключване на нови трудови договори с посочените от потребителите асистенти?

Благодаря предварително!

 

Отговор: Уважаема госпожо Чапевова,

Услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ по реда на Постановление на Министерския съвет №344/20.12.2018 г. могат да се предоставят на потребители, които към датата на влизане в сила на анекса ползват услугите и при отпадане на потребители, не се включват нови.

Марияна Маринова - 09.09.2019 г.

 

Здравейте отново, 

с писмо с Ваш Изх. № 08-00-8643/04.09.2019 г. ни уведомявате, че пред АСП ще се представямe заявление - декларация за съгласие от кандидати за ползватели МЛП, само за деца доколкото разбирам. В заявление-декларация /приложение 1 от наредбата/ в раздел II,  т.1 безусловно давам съгласие .......... /цифром и словом/ .... -

имаме дете със 95 % ЧП, което съда настанява при бабата и дядото и по тази причина ползва 420 лв. месечна помощ - въпросът ми е какво трябва да изпишат в заявлението като сума?

 

Отговор: Уважаема госпожо Маринова,

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта – като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след сключването на трудовия договор и определяне на асистент на детето с увреждания. Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Копие от заявлението се изпраща служебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда сумата на кмета на общината.

Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят, независимо от доходите на семейството, и на семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето по реда на чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца и те не попадат в обхвата на чл. 8д, ал. 5 т. 2 от същия. В посочения от Вас случай, в заявлението-декларация за включване в механизма лична помощ в раздел II,  т. 1 заявителят не трябва да посочва сума, тъй като не получава месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца.

Светослав Войнов – 03.09.2019 г.

 

Здравейте,

Майка съм на дете със степен на увреждане 85% с чужда помощ. Детето посещава масово училище със социален асистент в рамките на учебното време. Социалнят асистент е на трудов договор одобрен от общината. Бях личен асистент на детето си до 31.08.2019 г.

Кандидатствах за лична помощ и получихме 135 часа месечно. Мога ли да бъда личен асистент на детето си в остатъка от предоставените  за лична помощ часове  в които детето не е ангажирано със социалния асистент ? Има ли дублиране на услугата  личен  асистент  със  социален  асистент ?

 

Отговор:

Личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ ползвател на механизма лична помощ не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от държавния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

По смисъла на Правилника за прилагане на Закона за социално подомагане „Личен асистент" е лице, полагащо почасови грижи в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, с цел подпомагане на задоволяването на ежедневните им потребности от битов и социален характер.

"Социален асистент" е лице, предоставящо почасови услуги в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване.

За повече информация трябва да се обърнете към общината по настоящия Ви адрес като доставчик на лична помощ и работодател на социалния асистен, тъй като доставчикът на лична помощ има ангажимент да извършва проверки за наличие/липса на двойно финансиране.

03.09.2019 г.

Здравейте,

 

Тъй като това е нов механизъм искам да попитам как при подадено заявление и посочен асистент който няма сертификат че може да изпълнява тази дейност можели да бъде назначен за личен асистент. Също така след като се направи тристранното споразумение между общината, асистента и ползвателя то ли се регистрира в НОИ или се регистрира трудовия договор заедно с споразумението за да може да бъде назначен асистента.

 

Отговор:

В чл. 25 от Закона за личната помощ са посочени изискванията към кандидатите за асистенти, като няма задължително изискване да е преминал обучение. Доставчикът на лична помощ може да провежда обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред, определен с наредбата по чл. 17 от Закона за личната помощ. В срок до края на следващия работен ден от сключване на трудовия договор по чл. 14, ал. 5 от ЗЛП, но не по-късно от последния работен ден на месеца, оправомощен от кмета на съответната община/район служител, изпраща в НОИ, по електронен път чрез уеб-базираното приложение,  подписани с  квалифициран електронен подпис (КЕП), с ЕИК на общината/района:

1.копие от приетото заявление–декларация за предоставяне на лична помощ, съдържащо даденото съгласие по чл. 13, ал. 3 от ЗЛП;

2. информация за сключения трудов договор по чл. 14, ал. 5 от ЗЛП за предоставяне на лична помощ със съдържание съгласно приложение № 4 към настоящото споразумение;

 

Рени Евстатиева – 02.09.2019 г.

 

От 01.09.2019 година официално стартира закона за личната помощ и съответно би трябвало да се назначат от общините в краткосрочен план хората подали молби за това съобразно желанията на потребителите по същия закон! За съжаление в много от общините това се бави и съответно ще ощети същите потребители и хората посочени от тях за техни лични асистенти! Какво ще предприемете по въпроса и ако не е от компетенциите на агенцията, която е свършила работата си, като служителите и по места са изработили личните оценки на потребителите чия ще е отговорността за евентуалните забавяния и щетите произтичащи от тях за хората в неравностойно положение и техните асистенти?

 

Отговор:

Уважаема госпожо Евстатиева,

В Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ са посочени сроковете за подготвяне и сключване на споразуменията между ползвателите, асистентите и кметовете на общините, както и за сключване на трудовите договори с асистентите. Важно уточнение е, че изпълнението на трудовите договори задължително започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването им. В Глава осма от Закона за личната помощ са регламентирани и контролните функции на министъра на труда и социалната политика, кметовете на общини и доставчиците на лична помощ и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, както и санкциите при нарушаване разпоредбите на закона.

Десислава Рангелова – 02.09.2019 г.

Здравейте. Относно механизма лична помощ имам следния въпрос.

Може ли да бъде назначен асистент бе за има удостоверение че може да работи като такъв.

 

Отговор:

Уважаема госпожо Рангелова,

В чл. 25 от Закона за личната помощ са посочени изискванията към кандидатите за асистенти, като няма задължително изискване да е преминал обучение. Доставчикът на лична помощ може да провежда обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред, определен с наредбата по чл. 17 от Закона за личната помощ.

Катерина Димитрова – 27.08.2019 г.

 

Здравейте!

Имаме създаден Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, чрез който се предоставят социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и Домашен помощник“ по ПМС №344, като назначаването на асистентите се извършва в Центъра, който е към Общината, но извън структурата на същата.

Интересува ме кой следва да извършва назначаването на личните асистенти по механизма за предоставяне на лична помощ по тристранното споразумение между НОИ, АСП и Общината, т.е. кой следва да сключва трудовите договори с асистентите и да начислява заплатите на същите – този създаден и действащ Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда към общината или звената „Човешки ресурси“ и „ТРЗ“ в общината.

Интересува ме и дали тези лични асистенти следва да са в структурата на общината или извън нея.

Предварително благодаря за отговорите!

 

Отговор: Уважаема госпожо Димитрова,

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за личната помощ доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя. Кметът на общината с договор може да възложи дейностите на доставчик на личната помощ на:

 1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

 2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Кметът на общината, като доставчик на лична помощ определя със своя заповед длъжностни лица, които да осъществяват всички дейности, свързани с механизма лична помощ.

Павлина Азманова-Доганова - пон 12.8.2019 11:06

Искам да задам няколко въпроса, относно механизма за личната помощ, а те са:

- Има кандидат, който е потребител на услугите по ПМС 344/21.12.2018 год., а сега има направление за включване в механизма. Въпроса ми е следния: това лице може ли да продължи ползването на услугите по ПМС 344 / ПМС 180/18.07.2019 год. до 31.12.2019 година или трябва да подаде заявление за включване в механизма.

- Има кандидат, който има направление за включване в механизма, но е посочил асистент, който в момента работи по ПМС 344 и обслужва трима потребители, с уплътнено работно време 8 часа. Възможно ли е да се сключи втори трудов договор с този асистент, като втория е по механизма със същият работодател - община Копривщица.

- Ако има кандидат асистенти без необходимата квалификация, при нужда от обучение, средствата за обучение,  чия сметка са: на общината доставчик или на АСП?

Отговор:

- Съгласно   § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

- С един асистент не може да се сключат два трудови договора от един работодател за изпълнението на една и съща или сходна дейност, каквито са услугите в домашна среда „личен асистент“, социален асистент“ и „домашен помощник“, финансирани по реда на ПМС №344/2018 г. и като асистент по реда на Закона за личната помощ (съобразно чл. 110 от КТ).

- Средствата за обучение са за сметка на доставчика на лична помощ.

Зорница Цанева - пон 12.8.2019 10:09

Здравейте! Интересува ме как стои въпросът за хората, които участват в ПМС344-2018г. и биха искали да си подадат документите за Механизмът за лична помощ от 01.09.2019г.? Да приемаме ли документи и това означава прекратяваме старите договори на 31.08.2019г. и стартират по новият механизъм от 02.09.2019г., нали така? Ако има някакви други указания и начин за преместване от едната програма в другата дайте информация.

Също така продължаването на ПМС344 как точно ще се осъществи? Благодаря предварително!

Отговор:

Лицата, които ползват услугите по ПМС №344/2018 г. имат право да подадат заявление за включване в механизма лична помощ. Договорите им по ПМС №344 са със срок до 31.08.2019г. и в този случай няма да бъдат сключвани нови по ПМС №180, а ще се пристъпи към изпълнение на действията по механизма лична помощ.

За продължаване на ПМС №344 ще бъде подписан анекс между АСП и общината. Въз основа на анекса с асистентите се сключва допълнително споразумение към трудовите договори, със срок - от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. (А. В.)

Община Гурково - пон 12.8.2019 12:12

Здравейте, 

Нямахме късмета да се запишем на организираните обучения от НСОРБ, поради липсата на свободни места. 

Имаме няколко въпроса относно механизма ЛП, които с времето най-вероятно ще станат повече, но за сега: 

  1. В приложение № 4  Заявление - декларация за кандидатстване за асистент по реда на ЗЛП - Социален статус на кандидата - как ще се удостоверява проверката по служебен път? 
  2. Съгласно методическите указания заявленията - декларации се завеждат в дневник. Този дневник, има ли задължителни атрибути, или могат да минават през деловодната система на общината?
  3. В Приложение №1 в заявление - декларация за вкл. в механизма ЛП по реда на ЗЛП - в раздел V т. 2 какво точно трябва да изпише - общия брой часове  или изходящия номер на насочващото писмо с общ брой часове? а в. раздел V т. 3. от същото приложение "Други документи" - какво би следвало да представят кандидатите за ползватели /пълномощно или .../?
  4. План-график, неразделна част от Тристранното споразумение - какво трябва да включва - освен работното време - по часове, какви дейности ще извършва, всеки ден, за цял месец, то е ясно че всеки потребител има различни индивидуални потребности и че с помощта на ползвателя и асистента ще го изготвим!
  5. Относно обученията, кандидатите за личен асистент, които нямат образование, не могат да пишат и четат в какво ще се състои обучението?

Отговор:

  1. Проверката за трудова заетост се осъществява в НАП.
  2. Дневникът няма задължителни реквизити. Възможно е да се ползва и деловодната система на общината
  3. В раздел V, т. 2 от Приложение №1 към Наредбата за включване в механизма лична помощ (заявление - декларация за включване в механизма лична помощ) трябва да изпише наименованието на дирекция „Социално подпомагане“, която е издала направлението, а в раздел V, т. 3 (Други документи) се описват всички други приложени документи, включително пълномощно.
  4. План-графикът трябва да включва дейностите, за които ще се осъществява подкрепа, разпределени по работни дни и часове.
  5. Обучението може да се провежда за придобиване на умения за изпълнение на дейностите по предоставяне и ползване на механизма лична помощ. (А. В.)

Община Златоград - вт 13.8.2019 9:44

 

Здравейте искам да попитам как си формира заплата на асистентите че се обърках:

По Методическите указания пише основното възнаграждение, формирано на база минималната часова работна заплата за съответната година / 560/168=3,33 лв / умножена по реално отработените часове на лицето за съответния месец. 

По закона за лична помощ по чл. 31 ал.1 Коефициент 1,4 от минималната часова работна заплата , установена за страната за съответната година /560/168=3,33*1,4=4,66 лв.  умножена по реално отработените часове на лицето за съответния месец. 

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж, в размер на не повече от 0,6% от основното трудово възнагражение  е само върху стажа им като асистент или върху целия им профисионален стаж и как стоят нещата при пенсионерите. 

Отговор:

Основното месечно трудово възнаграждение на асистента, за което се сключва трудовия договор, се формира, като определения в направлението месечен брой часове за лична помощ се умножи по часовата ставка, определена на база на минималната работна заплата  - за 2019 г. часовата ставка е в размер на 3.37 лв.

Съгласно § 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до 31.12.2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд по чл. 31 за 2019 г. е 1,0, а за 2020 г.  коефициентът е 1,2.

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж, в размер на не повече от 0,6% от основното трудово възнаграждение е върху професионалния стаж. (А.В.)

Община Чавдар - пет 9.8.2019 15:51

Здравейте, пиша ви от община Чавдар. Имам следния въпрос във връзка с прилагане на наредбата.

Ако дадено лице е преминало оценка от ДСП и има издадено направление, а в момента ползва услугата по ПМС 344, от 01.09.2019 коя услуга ще ползва ?

Желая ви успешен ден!

Отговор:

Съгласно   § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

В случай, че лицето с увреждане ползва услуга по ПМС №344/2018 г., не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, то може да продължи да ползва услуга в домашна среда по реда на ПМС №344/2018 г. (А.В.)

Община Кюстендил - пон 12.8.2019 15:07

Община Кюстендил предоставя социалната услуга „Личен асистент” по ПМС 344/2018 г. на 117 потребители, отговарящи на целевата група за включване в механизма лична помощ.
          Моля за отговор:
          Допустимо ли е лице, което притежава ЕР на ТЕЛК със 100% ЧП, отговарящо на целевата група за включване в механизма лична помощ и има издадено направление с определени часове, да не се възползва от механизма лична помощ, а да продължи да ползва социалната услуга "Личен асистент" от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. по ПМС 180/18.07.2019 г.


       Отговор:

Съгласно  § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

В случай, че лицето с увреждане ползва услуга по ПМС №344/2018 г., не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, то може да продължи да ползва услуга в домашна среда по реда на ПМС №344/2018 г.(А.В.)