О Т Ч Е Т

 

за 
дейността на 
Агенцията за социално подпомагане 
за 2010 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейността на агенцията през 2010 г. се осъществи в съответствие с приоритетите залегнали в „Стратегическите цели за развитие на АСП - 2008-2011 г.”, насочени към изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане и закрила на детето, изпълняване функцията на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осъществяване на дейности по отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги.

 

 

Стратегическа цел 1

Гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи и създаване на условия и възможности за социална интеграция на уязвимите групи от населението.

 

Оперативна цел

Осигуряване на социална защита на хората с най-ниски доходи.

 

Дейностите се реализират при прилагане на диференциран подход и целево насочване на средства към най-уязвимите групи - възрастни самотни хора, хора с увреждания и самотни родители.

 

ПРОГРАМА “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД”

 

Законът за социално подпомагане регламентира видовете помощи, предназначени да подкрепят нуждаещи се лица и семейства, които живеят под определен защитен доход, за задоволяване на основните им жизнени потребности. Програмата се изразява в отпускане на месечни помощи, които допълват личните доходи до определена граница.                                 

Във връзка с изпълнението на дейностите по отпускане на социални помощи, съгласно Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), в Агенцията за социално подпомагане (АСП) ежемесечно постъпват данни от дирекции “Социално подпомагане” в страната.

            От началото на 2010 г. до края на месец декември в страната по ППЗСП, с еднократни, целеви и месечни социални помощи са подпомогнати общо 116 003 лица и семейства. Изплатената сума е 52 410 169 лева. От началото на 2009 г. до края на месец декември по ППЗСП с еднократни, целеви и месечни социални помощи в страната са подпомогнати общо 233 689 лица и семейства. Изплатената сума през годината е        45 386 665 лева.

В сравнение с 2009 г. се отчита намаление на случаите, обект на социално подпомагане със 117 686 броя. Това се дължи на промените в нормативната база, а именно:

- отпадането на правото за пътуване от лицата с увреждане с автобусен транспорт в страната (чл.19 от ППЗСП);

- преминаването на нормативното основание, даващо право за пътуване на многодетните майки с автобусен транспорт в страната от ППЗСП в ЗСПД.

 

 

Данните по видове социални помощи са, както следва:

           

1. Месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП

            По данни от дирекциите “Социално подпомагане”,  с месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, през 2010 г., в страната средномесечно са подпомогнати 44 342 лица и семейства. Изплатената сума е 47 763 510 лева. За същия период на 2009 г. средномесечно са подпомогнати 36 121 случая. Изплатената сума е 34 629 677  лева. Данните сочат увеличение за 2010 г. с 22,7%  на подпомогнатите лица и семейства в сравнение със същия период на миналата година. 

            От отчетните данни на дирекциите “Социално подпомагане” постъпили в АСП , се наблюдава тенденция на увеличаване броя на подпомаганите с месечна помощ безработни лица в трудоспособна възраст. Средномесечният брой за 2009 г. подпомагани безработни е 29 270, като за същия отчетен период на 2010 г. средномесечният им брой нараства до  39 487. Отчита се  увеличение за 2010 г. с 35% (10 217 лица) , което е резултат от увеличаващия се брой безработни лица.

2. Еднократни помощи по реда на чл. 16 от ППЗСП

            За периода януари - декември на 2010 г. се наблюдава намаление на броя на  отпуснатите еднократни помощи в страната, спрямо същия период на 2009 година. От началото на годината е отпусната еднократна помощ на 6 400 лица и семейства, като са изплатени 1 311 092 лева.

 За същия период на 2009 г. са отпуснати еднократни помощи на 8 069 лица и семейства. Отчитеното намаление е с 20,68 процента.  Изплатената сума за 2009 г. е 1 483 669 лева.

При отпускането на еднократна помощ, всеки случай се проучва задълбочено, извършва се преценка дали лицето/семейството разполага с ресурс да се справи само с възникналото затруднение.       

3. По ППЗСП се изплащат следните целеви помощи: наем за общинско жилище на самотни родители, самотно живеещи възрастни хора над 70 години и сираци до 25 години; за пътуване с автобусния транспорт в страната на хора с трайни увреждания и на многодетните майки.

·        Целеви помощи за наем на общинско жилище:

            За периода януари - декември на 2010 г. средномесечно са подпомогнатии 201 лица. Отчита се намаление с 12% спрямо същия период на 2009 г., когато средномесечния брой подпомагани е 229 лица.

            Изплатената сума за 2010 г. е 81 843 лв., а за същия период на 2009 г.- 87 204 лева.

 

·  Целева помощ за пътуване на многодетни майки с автобусния транспорт:

За  2010 г. са подпомогнати общо 15 521 многодетни майки. Във връзка с промените в нормативната база 8 060 бр. случаи са отчетени по реда на ППЗСП, като за тях са изплатени 458 561 лв. и 7 461 бр. случаи, отчетени по реда на ЗСПД и за тях е изплатена сумата от 424 261 лева.

За 2009 г. са подпомогнати общо 18 158 многодетни майки, като за тях е изплатена сумата от 1 010 379 лева. Наблюдава се намаление с 2 637 броя на подпомогнатите майки през 2010 година.

Отчита се намаление, както на броя подпомагани лица, така и на изплатените суми.

·        Целева помощ за безплатно пътуване с автобусен транспорт на лица с трайни увреждания:

За отчетния период  (до влизане в сила на направените нормативни промени, свързани с отпадането на нормативното основание - чл. 19 от ППЗСП), са подпомогнати   57 000  лица с увреждане, като са изплатени   2 795 163 лева.

През 2009 г. са подпомогнати общо 171 112 лица с увреждания. Изплатената сума за 2009 г. е 8 175 736 лева.

4. Целеви средства за диагностика и лечение:

Целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения се отпускат за болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (ПМС № 17/31.01.2007 г. с постоянен срок).

За отчетния период на 2010 г. чрез дирекциите “Социално подпомагане” на територията на цялата страна са изплатени средства за лечението на 866 лица. На лечебните заведения за болнична помощ са преведени 500 488 лева.

За същия период  на 2009 г. е оказана помощ за лечението на 436 лица. На лечебните заведения за болнична помощ са преведени 241 193 лв. за оказаната медицинска помощ.           

            5. Здравноосигурителни вноски  по Закона за здравното осигуряване.

      Във връзка с чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за здравното осигуряване за сметка на републиканския бюджет чрез дирекциите “Социално подпомагане” за 2010 г. средномесечно са осигурявани здравно 88 775 лица, а за същия период на 2009 г. - 74 816 лица. В сравнение с 2009 г., средномесечният брой на здравноосигурените лица, чрез дирекциите “Социално подпомагане” е увеличен с 13 775 лица, което представлява 18,66 процента. Увеличението основно се дължи на нарастването на подпомаганите с месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, както и полагащите грижи за лица с трайно намалена работоспособност над 90% с определена чужда помощ и за деца с намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ.

 

ПРОГРАМА “ЦЕЛЕВА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ”

 

С Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г., изменена и допълнена от 01.07.2010 г., са регламентирани условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2010/2011 г. на хората в най-тежко социално положение. Предоставяната еднократна целева помощ за отопление е за период от 5 месеца, който обхваща 01.11.2010 г. - 31.03.2011 г., като задължително се заявява вида на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.

 Променен е и реда за изплащане на целевата помощ. Изплащането е, както следва:

            - до 30 ноември на текущата година - за отпуснатите целеви помощи за отопление през месеците август и септември;

            - до 31 декември на текущата година - за отпуснатите целеви помощи за отопление през месец октомври и ноември;

            - до 31 януари на следващата година - за месеците януари, февруари и март.

            За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия, целевата помощ се превежда ежемесечно в максимален размер по списък от дирекциите "Социално подпомагане" на съответните топлофикационни дружества.

До края на отчетния период на 2010 г. са приети 279 198 молби-декларации, от които са одобрени 206 452 броя. Отказаните молби-декларации са 72 746 броя. Изплатените средства към 31.12.2010 г са 62 703 912 лв., от които 42 235 744 лв. са от отоплителен сезон 2009/2010 г., а за отоплителен сезон 2010/2011 г. са изплатени   20 468 168 лева.

За отоплителен сезон 2009/2010 г. са приети 310 953 молби -декларации, одобрени са  259 395 лица и семейства за получаване на целева помощ, в т.ч. 10 746 чрез доставчици на твърдо гориво. Отказани са 51 558 молби-декларации. Изплатените средства до 31.12.2009 г. за отоплителен сезон 2009/2010 г. са 28  345 166 лв. за 259 395 лица и семейства .

 

 

Оперативна цел

Целенасочено инвестиране и предоставяне на финансова подкрепа на семействата и децата, съгласно Закона за семейни помощи за деца.

 

 

ПРОГРАМА “СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА”

 

Изпълнението на програмата е регламентирано в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане. Семейните помощи се отпускат след проверка на доходите на семействата. Доходният тест не е въведен по отношение отпускането на еднократната помощ при раждане на дете, еднократната помощ за отглеждане на дете до една година от майка-студентка, еднократна помощ за отглеждане на близнаци, както и при предоставяне на семейни помощи за деца с трайни увреждания.   

Промяна в нормативната база през месец март 2010 г., трансферира месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна връзраст, предоставяна от Закона за интеграция за хора с увреждания в Закона за семейни помощи за деца. Целевата помощ за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната на многодетните майки, предоставяна чрез Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане вече се предоставя по условията и реда на Закона за семейни помощи за деца.

 

1. Еднократни помощи при раждане на дете (размери на помощите: за първо дете – 250 лв.; за второ дете – 600 лв.; за всяко следващо дете – 200 лв.)

За периода януари - декември на 2010 г. са отпуснати еднократни помощи за  72 226 родени деца. Изплатени са 27 735 480 лева.

За същия период на 2009 г. са отпуснати помощи за родени 77 900 деца. Изплатената сума е 29 435 815 лева.

Отчетните данни сочат намаление на броя на родените деца през 2010 г. със  7,3 % (с 5 674 деца),  в сравнение със същия период на миналата година. Изплатените помощи през отчетния период на 2010 г. са с 1 700 335  лв. по-малко в сравнение с  2009 година.

 

          2. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 година (размер на помощта – 1 200 лв.).

От 01.01.2009 г. с промените в Закона за семейни помощи за деца се отчитат два вида нови еднократни помощи (еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 година и еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 година от майка студентка,  учаща в редовна форма на обучение).

За дванадесетте месеца на 2010 г. са отпуснати еднократни помощи за 2 056 деца-близнаци и са изплатени 2 370 120 лева.

За същия период на 2009 г. дирекциите „Социално подпомагане” са изплатили 3 650 920 лв. за  4 689 деца-близнаци.  

Отчетните данни сочат намаление с 56% (2 633 деца).

           3. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение ( размер на помощта - 2 880 лв.)

                        За отчетния период на 2010 г. на 1 934 майки-студентки е отпусната тази помощ и са изплатени 4 953 789 лева.            

До 31.12.2009 г. 1 434 майки-студентки са получили 3 521 286 лева.

            Отчита се увеличение на броя подпомагани на това основание през 2010 г. с 26% (500 броя), спрямо същия период на 2009 година.

          4. Месечни помощи за отглеждане на дете до една година (размер на помощта – 100 лв.)

За отчетния период януари - декември 2010 г. с месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година средномесечно са подпомогнати 23 201 майки. Изплатената сума е 28 998 023 лева.

За същия период на 2009 г. средномесечно са подпомогнати 22 089 майки. Изплатената сума е 27 134 071 лева.

Наблюдава се увеличение на подпомаганите по реда на чл. 8 от ЗСПД жени, които отглеждат деца до 1 година с 5% (1 112 майки).

5.    Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от  20-годишна възраст.

За отчетния период на 2010 г. с месечни помощи за деца средномесечно са подпомогнати 570 577 семейства за 839 698 деца. Изплатената сума е 385 100 984 лева.

За 2009 г. с месечни помощи за деца средномесечно са подпомогнати 571 416 семейства за  841 728 деца.  Изплатената сума е 358 331 311 лева.

Отчетените данни показват, че средномесечният  брой на семействата, които получават месечни помощи за деца до завършване на средно образование по чл. 7 от ЗСПД, където има доходен критерий, за 2010 г. е намалял с 839 семейства (1%), в сравнение със същия период на 2009 година. С 2 030 (1%) средномесечно са по-малко децата, за които е изплатена помощта.

            6. Еднократна помощ при бременност  (размер на помощта - 150 лв.)

За отчтния период на 2010 г. с еднократна помощ при бременност са подпомогнати 17 639 жени, като изплатената сума за периода е 2 694 807 лева.

За периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. с еднократна помощ при бременност са подпомогнати общо 19 818 жени. Изплатената сума е 2 965 245 лева.

Отчита се намаление през 2010 г. с 10,9%, или с 2 179 броя по-малко в сравнение със същия период на 2009 г.

7. Еднократна целева помощ за първокласници (размер на помощта - 150 лв.).

            За отчетния период на 2010 г. са отпуснати целеви помощи за 42 399 деца-първокласници за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Изплатената сума към 31.12.2010 г. е 6 430 813 лева.

За учебната 2009/2010 г. в дирекциите „Социално подпомагане” в страната е отпусната такава целева помощ на 40 259 семейства за 40 883 първокласника.  Изплатени са  6 099 380 лева.  

            8.Месечна добавка за деца с трайни увреждания (по реда на чл. 43 от ЗИХУ и чл. 8д от ЗСПД)

С направените промени в нормативната база през м. март 2010 г., месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (70% от минималната работна заплата в размер на 168 лв.), от Закона за интеграция на  хора с увреждания се предоставя по Закона за семейни помощи за деца.

            Месечната добавка, отпускана по реда на ЗСПД за 2010 г. средномесечно е за  20 144 деца. Изплатената сума за периода е 28 763 385 лева.

            Месечната добавка, отпускана по реда на ЗИХУ за 2010 г. средномесечно е за 20 108 деца. Изплатената сума за периода е 17 681 024 лв.

Средномесечно добавката е отпускана за 20 126 деца, като общо изплатената сума е 46 444 409 лева.

 За 2009 г. средномесечно 19 490 деца са получили по 168 лева. Изплатената сума е 45 559 237 лева.

Наблюдава се увеличение броя на децата с увреждане през 2010 г. средномесечно с 3% (636 бр.).

 

ПРОГРАМА «ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЧРЕЗ ПРЕХОД ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРИЖИ КЪМ АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ В СЕМЕЙНА СРЕДА»

 

Целта на Програмата е оказване на финансова подкрепа на семействата и е в съответствие и изпълнение на принципите за закрила – отглеждане на децата в семейна среда. Тя е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства.

Изразходваните средства за финансова подкрепа през 2009 г., са в размер на 6 716 510 лв. за 3 950 средномесечен брой случаи.

През 2010 г. са изразходвани 7 776 384 лв. за финансова подкрепа на 4 304 средномесечен брой случаи за работа по превенция на изоставянето, реинтеграция, настанени деца в семейства на роднини или близки и в приемни семейства.

 

Оперативна цел

Гарантиране правата на хората с увреждания и на децата с увреждания.

 

 

            ПРОГРАМА “ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”

 

Законът за интеграция на хората с увреждания и Правилникът за неговото прилагане имат за цел да създадат гаранции и стимули за интеграция и равнопоставеност на хората със специфични възможности.

Законът очертава параметрите на социално-икономическата защита за хората с трайни увреждания.

 

 

 

1.      Месечни добавки за социална интеграция.

За периода януари - декември на 2010 г. по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания е оказана подкрепа на 477 776 лица с увреждания. За отпуснатите месечни добавки за социална интеграция са изплатени      123 033 221 лева.

За отчетния период януари-декември на 2009 г. по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, в страната е оказана подкрепа средномесечно на 479 114 лица с увреждания. Изплатената сума е 111 414 368 лева.

През отчитания период има намаление в средномесечния брой на лицата, на които е оказана подкрепа с 1 338 лица.

 

По видове добавки за социална интеграция са подпомогнати както следва:

 

 

1.1. С месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги средномесечно са подпомогнати 419 614 лица. За същия период на 2009 г. средномесечно са подпомогнати 392 193 лица. Увеличеният брой лица с увреждания е поради настъпилите промени в ППЗИХУ през м. юни 2010 г., когато отпадна условието добавката да не се получава на друго правно основание.

1.2. С месечна добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги средномесечно са подпомогнати 103 325 лица. За същия период на 2009 г. 112 090 лица.

1.3. С месечна добавка за обучение средномесечно са подпомогнати 423 лица. За същия период на 2009 г. са подпомогнати 192  лица.

1.4. С месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти средномесечно са подпомогнати  358 523 лица. За 2009 г.  са подпомогнати 367 529 лица. 

1.5. С месечна добавка за достъпна информация средномесечно са подпомогнати 82 018 лица. За 2009 г. 70 274 лица.

1.6. С месечна добавка за наем на общинско жилище средномесечно са подпомогнати 933 лица. За 2009 г. - 1 035 лица.

1.7. С добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги са подпомогнати 9 568 лица. За 2009 г. са подпомогнати  9 641 лица.    

2.       Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения.

            За отчетния период на 2010 г. са изплатени 37 552 299 лева.

За 2009 г. са изплатени 47 395 767 лв. за медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения.

През отчетния период на тази година разходите за медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения са намалели с 21 процента.

3. Целеви помощи за преустройство на жилище и покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство.

За 2010 г. с целева помощ за покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство са подпомогнати 2 лица с увреждания, а с целева помощ за преустройство на жилище са подпомогнати 15 лица с увреждания, които се придвижват с инвалидни колички.

За 2009 г. са подпомогнати съответно – 4 лица за приспособяване на лично моторно превозно средство и 17 за преустройство на жилище.

 

 

ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

 

Законът за военноинвалидите и военнопострадалите регламентира особените грижи, които Република България полага за военноинвалидите и военнопострадалите, като им осигурява условия за интегриране в обществения живот. Чрез дирекциите «Социално подпомагане» се осигурява правото на военноинвалидите за целеви помощи за телефонни услуги и за пътуване с автомобилния транспорт в страната.

1. С месечни целеви помощи за телефонни услуги през 2010 г. средномесечно са подпомогнати 1 025 военноинвалиди. През 2009 г. са подпомогнати – 894 лица.

2. За 2010 г. за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане по свободно избран маршрут с автомобилния транспорт в страната, са осигурени правата на 26 военноинвалиди.

 

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА

РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

 

На основание чл.10в от Закона за пътищата, по предложение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на труда и социалната политика бе приета Наредба № 1 от 17.01.2005 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища, в сила от 01.01.2005 година. От 01.01.2009 г. е приета нова Наредба № Н-20 от 15.12.2008 година.

В Наредбата са разписани условията и реда за предоставяне на винетните стикери, както и контролът по изпълнението й.

До 31.12.2010 г. чрез дирекциите “Социално подпомагане” 130 548 лица с увреждания са получили безплатни винетки, а за 2009 г. - 119 885 лица. Увеличението се дължи на промяната в обхвата на правоимащите лица – даване право на безплатни винетки за децата с увреждания, които са собственици на моторни превозни средства.

 

 

Оперативна цел

Развитие на социалните услуги, предоставяни в общността и деинституционализация на децата и възрастните, живеещи в специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

 

Към 31.12.2010 г. на територията на страната функционират 161 специализирани институции, от които 76 за стари хора и 85 за възрастни хора с увреждания с общ капацитет 11 571 места, в т.ч.:

- 28 Дома за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 2349 места;

- 15  Дома за възрастни хора с психични разстройства с капацитет 1202 места;

- 25 Дома за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 1495 места;

- 4  Дома за възрастни хора със сетивни нарушения с капацитет 148 места;

- 13 Дома за възрастни хора с деменция с капацитет 843 места;

- 76 Дома за стари хора с капацитет 5534 места.

 

През 2010 г., в изпълнение процеса на деинституционализация и подобряване качеството на живот в специализираните институции, е закрит Дом за възрастни хора с физически увреждания  с. Слишовци, общ. Трън, обл. Перник с капацитет 40 места и са намалени капацитетите на 11 специализирани институции за възрастни хора с увреждания и стари хора със 180 места, както следва:

- ДВХУИ – с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич: от 130 на 120 места;

- ДВХУИ – с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца: от 80 на 60 места;

- ДВХПР - с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра: от 70 на 34 места.

- ДВХПР – с. Радовци, обл. Габрово: от 115 на 110 места;

- ДВХПР – с. Гара Лакатник, общ. Своге, София-област:  от 96 на 90 места;

- ДВХФУ – гр. Кюстендил: от 95 на 90 места;

- ДВХФУ – с. Г. Вереница, общ. Монтана: от 50 на 42 места;

- ДВХФУ-  гр. Козлодуй, обл. Враца: от 90 на 45 места;

- ДСХ – гр. Варна, к.к ”Св.Св.Константин и Елена”: от 110 на 100 места;

- ДСХ - с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас:  от 60 на 45 места;

- ДСХ - гр. Алфатар: от 35 на 20 места.

Пребазиран е  ДВХФУ в гр. Габрово - кв. „Кряковци”, в ремонтирана по проект на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. бивша детска градина в кв. „Маркотея”.

 

·   Увеличени са капацитети на 3 специализирани институции

- ДСХ - гр. Самоков, обл. София: от 82 на 120 места;

- ДСХ - гр. Нови пазар, обл. Шумен: от 45 на 65 места;

- ДСХ - гр. Средец, обл. Бургас: от 20 на 40 места.

 

·  Открити са 33 нови социални услуги резидентен тип

-    3 бр. ЗЖ за лица с умствена изостаналост – капацитет 30 места;

-    7 бр. ЗЖ за лица с психични разстройства – капацитет 69 места;

-    2 бр. ЗЖ за лица с физически увреждания  - капацитет 17 места;

-    4 бр. ЦНСТ за лица с физически увреждания – капацитет 50 места;

-    4 бр. ЦНСТ за лица с умствена изостаналост – капацитет 28 места;

-    2 бр. ЦНСТ за стари хора – капацитет 30 места;

-    1 бр. ЦНСТ за лица с психични разстройства – 15 места;

-  5 бр. ПЖ с общо 46 места;

-  4 бр. НЖ с общо 34 места;

-  1 КЦ с капацитет 18 места.

 

·  През 2010 г. е увеличен капацитета на 3 социални услуги резидентен тип с общо 10 места, както следва:

- ЗЖ за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград: от 8 на 10 места.

- ЗЖ  за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца: от 8 на10 места;

- ЗЖ за възрастни хора с психични разстройства  – с. Дружево, общ. Своге, София- област: от 10 на 16 места.

 

·        Променен е вида на една социална услуга от  ЗЖ с капацитет 4 места в НЖ  за лица напускащи специализирани институции с капацитет от 4 места.

·  Открити нови 20 социални услуги в общността

-    7 бр. Дневни центъра за възрастни хора с увреждания – капацитет 241 места;

-    4 бр. Центъра за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 90 места;

-    9 бр. Дневни центъра за стари хора – капацитет 270 места.

 

През 2010 г. е увеличен капацитета на следните социални услуги в общността за възрастни хора:

 

- Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Ямбол:  от 30 на 35 места;

- Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Ракитово: от 60 на 70 места;

- Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. Димитровград: от 12 на 20 места;

- Дневен център за възрастни хора с увреждания - гр. Разлог: от 12 на 16 места.

 

В изпълнение на Концепцията за деинституционализация и превенция на социалното изключване на хората, живеещи в специализираните институции, отдел «Специализирани институции и социални услуги резидентен тип» разработи План за реформиране на специализираните инситуции за възрастни хора с увреждания 2010 г.-2011 г., в който бяха предвидени конкретни мерки и дейности за изпълнение по реформирането на 14 специализирани институции за възрастни хора с увреждания, в т. ч. 6 ДВХУИ, 4 ДВХПР и 4 ДВХФУ.

Институции (7 бр.), предвидени за поетапно закриване:

- ДВХУИ – с. Присово, общ. В.Търново;

- ДВХПР – с. Пастра, общ. Рила, обл. Кюстендил;

- ДВХПР – с. Бориловец, общ. Бойница, обл. Видин;

- ДВХФУ – гр. Козлодуй, обл. Враца;

- ДВХФУ – с. Слишовци, общ. Трън, обл. Перник;

- ДВХФУ – с. Хърсово, общ. Самуил, обл. Разград;

- ДВХФУ – с. Балей, общ. Брегово, обл. Видин.

 

Институции (6 бр.), предвидени за реформиране, чрез намаляване на капацитета:

- ДВХПР – с. Раздол, общ. Струмяни, обл. Благоевград;

- ДВХПР – с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра;

- ДВХУИ – с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас;

- ДВХУИ – с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна;

- ДВХУИ – с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна;

- ДВХУИ – с. Подгумер, общ. Столична;

 

С цел хуманизиране условията на живот в специализираните институции за възрастни хора с деменция в Плана за реформиране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания 2010-2011 г. бяха включени за реформиране чрез намаляване на капацитетите 13-те Дома за възрастни хора с деменция. В процеса на изпълнение на плана беше преустановено настаняването в тези институции.

 

·  Регистър към АСП на физическите лица, регистрирани по Търговския закон и юридическите лица, желаещи до предоставят социални услуги:

В отдел ИХУСУО се поддържа Регистър на физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, желаещи да предоставят социални услуги. Към 31.12.2010 г. подадените заявления за вписване в Регистъра към АСП са 394, по които са издадени 707 удостоверения за предоставяне на социални услуги.

Към 31 май на всяка година в отдел ИХУСУО постъпват отчети за дейността на НПО, вписани в Регистъра на АСП, които се обобщават от експертите.

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

 

Съществена роля за подкрепа на децата и семействата и за реализиране на процеса на деинституционализация имат новите форми на социални услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип, които са алтернатива на институционалната грижа за деца.

През 2010 г. отделите „Закрила на детето” са издали 8 540 направления и заповеди за ползване на социални услуги за деца в общността.

В периода 01.01. – 31.12.2010 г. в страната са открити нови 56 социални услуги за деца, с общ капацитет 1 162 места, от които:

            - 4 Дневни центъра за деца с увреждания (ДЦДУ), с общ капацитет 94 места. Общо функциониращите Дневни центрове за деца към края на 2010 г. са 72 – с капацитет 2 119 места. В края на м. декември 2010 г. потребителите в Дневните центрове за деца с увреждания са 1 906.

- 18 Центъра за обществена подкрепа (ЦОП), с общ капацитет 675 места. Общият брой функциониращи ЦОП към 31.12.2010 г. е 60, с капацитет 2 697 места. Към края на м. декември потребителите са 3 157.

- 20 Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), с общ капацитет 242 места. С тях функциониращите към края на 2010 г. са общо 48, с капацитет 568 места. Броят на потребителите в края на 2010 г. е 615.

- 3 Кризисни центъра за деца - жертви на насилие или трафик, с общ капацитет 22 места. Общ брой кризисни центрове за деца, функциониращи към края на 2010 г. – 11, с капацитет 115 места. Броят потребители към края на 2010 г. е 79.

- 9 Преходни жилища (ПЖ), с общ капацитет 64 места. Общ брой Преходни жилища към 31.12.2010 г. – 11 с капацитет 88 места. Броят на потребителите, ползващи услугата е 78.

- 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за деца, с общ капацитет 65 места. С тях общият брой ЦСРИ в края на 2010 г. е 12 с капацитет 490 места. Потребителите на ЦСРИ в края на декември 2010 г. са 529.

Към края на 2010 г. функционират:

- 11 Центъра за работа с деца на улицата, с капацитет 186 места. Ползватели на услугата към края на годината са 158.

- 10 Звена „Майка и бебе”, с капацитет 75 места. Ползватели на услугата са 46 към 31.12.2010 година.

      - 4 Приюта с капацитет 65 места. Ползватели на услугата в края на годината са 48.

- 2 Центъра за временно настаняване за деца с капацитет 30 места. Към 31.12.2010 г. ползватели на услугата са 15.

Общият брой на функциониращите социални услуги за деца, предоставяни в общността и от резидентен тип към края на 2010 г. е 241, с общ капацитет 6 433 места.

            Потребителите на социални услуги за деца през 2010 г. са с около 25% повече от тези през 2009 година.

 

РЕФОРМА В ОБЛАСТТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ГРИЖА ЗА ДЕЦА

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по закриването на специализираните институции за деца, съгласно Постановление № 33 от 26.02.2008 г. на Министерски съвет, през 2010 г. е извършено следното:

- Открит е Център за настаняване от семеен тип в гр. Берковица с капацитет 15 места (Заповед № РД 01-61 от 19.01.2010 г.)

- Закрит е Дом за деца, лишени от родителска грижа в с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца (Заповед № РД 01-19 от 07.01.2010 г.)

- Открити са два Центъра за настаняване от семеен тип в с. Бърдарски геран  с капацитет 2 по 15 места (Заповеди № РД 01-20 и № РД 01-21 от 07.01.2010 г.)

- Открити са Преходно жилище в гр. Бяла Слатина с капацитет 8 места (Заповед № РД 01 - 526 от 30.04.2010 г.), и Наблюдавано жилище в гр. Бяла Слатина с капацитет 8 места, за навършилите пълнолетие младежи ( Заповед № РД 01 - 531 от 03.05.2010 г.)

      - Закрит е Дом за деца, лишени от родителска грижа в с. Осенец, общ. Разград, обл. Разград (Заповед № РД 01- 375 от 31.03.2010 г.)

      - Открити са два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Разград  с капацитет 2 по 10 места (Заповеди № РД 01-376 и № РД 01-377 от 31.03.2010 г.)

      - Закрит е Дом за деца с умствена изостаналост с. Горна Козница, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил е закрит (Заповед № РД 01-1021 от 28.09.2010 г.)

      - Открити са два Центъра за настаняване от семеен тип за деца в гр. Кюстендил с капацитет 2 по 8 места (Заповеди № РД 01-932 и № РД 01-933 от 08.09.2010 г.)

      - Открити са два Центъра за настаняване от семеен тип за лица в гр. Бобов дол с капацитет 2 по 10 места (Заповеди № РД-01952/13.09.2010 г. и № РД-01953/13.09.2010 г.)

- Открити са два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Кюстендил с капацитет 2 по 4 места за пълнолетни лица (Заповеди №  РД-01-951/13.09.2010 г. и № РД -01-949/13.09.2010 г.)

      - Открит е Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Бобов дол с капацитет 25 места за пълнолетни лица (Заповед № РД-01-947/09.09.2010 г.)

      - Закрит е Дом за деца, лишени от родителска грижа в с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видин (Заповед № РД 01-344 от 22.03.2010 г.). Общината е получила средства от цетралния бюджет в размер на 1 019 105.90 лева. Планирани са два Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет 2 по 12 места в гр. Белоградчик.   

                        Дом за деца, лишени от родителска грижа с. Галатин, общ. Криводол, обл. Враца предстои да бъде закрит от 01.01.2011 година.

Настаняването на деца в специализирани институции се извършва за конкретен период от време и след като са изчерпани всички други възможности за предприемане на мерки за закрила в семейна среда.

Към 31.12.2010 г. в страната функционират 24 специализирани институции за деца с увреждания, от които 23 Дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ), с общ капацитет 1 318 места и 1 Дом за деца с физически увреждания (ДДФУ) с капацитет 70 места.

Общият капацитет на специализираните институции за деца с увреждания е 1 388 места. В края на годината броят на заетите места в ДДУИ е 1 220. В ДДФУ заетите места са 54.

Домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) са 74, от които 22 ДДЛРГ за деца от 3 до 6 год. възраст и 52 ДДЛРГ за деца от І до ХІІІ клас. Общият им капацитет е 4 322 места. Капацитетът на ДДЛРГ за деца от 3 до 6 г. възраст е 1 143 места. Капацитетът на ДДЛРГ от І до ХІІІ клас е 3 179 места.

Към 31.12.2010 г. в Домовете за деца, лишени от родителска грижа са настанени общо 3 170 деца. Децата в ДДЛРГ от 3 до 6 г. възраст са 752 и 2 418 – в ДДЛРГ от І до ХІІІ клас.

През 2010 г. бяха закрити 7 специализирани институции за деца:

- ДДЛРГ – с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, считано от 01.01.2010 г. по 33-то ПМС (капацитет 76 места);

- ДДЛРГ (3-6 г.) – с. Осенец, обл. Разград, считано от 01.01.2010 г. по 33-то ПМС (капацитет 20 места);

- ДДЛРГ „Ана Гиздова” – гр. Брацигово, обл. Пазарджик, считано от 01.01.2010 г. (капацитет 68 места);

- ДДЛРГ – с. Рабиша, обл. Видин, считано от 01.03.2010 г. по 33-то ПМС (капацитет 20 места);

- ДДЛРГ – с. Лесичово, обл. Пазарджик, считано от 01.07.2010 г. (капацитет 30 места);

- ДДЛРГ – гр. Провадия, обл. Варна, считано от 01.08.2010 г. (капацитет 10 места);

- ДДУИ – с. Горна Козница, обл. Кюстендил, считано от 01.10.2010 г. (капацитет 48 места).

През 2010 г. след проверки на Инспектората към изпълнителния директор на АСП, в специализираните институции за деца ДДЛРГ, ДДУИ и ДДФУ беше извършено намаление на капацитети с общо с 511 места, от които:

- 439 места в ДДЛРГ;

- 39 места в ДДУИ;

- 33 места в ДДФУ.

Освободените средства са в размер на 2 385 809 лева.

През изминалата година е намален капацитетът на общо 36 специализирани институции за деца (вкл. и след проверките на инспектората), като намалението е със 787 места.

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИЯ

ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Реформата в областта на закрила на децата в България и процеса на деинституционализация води до трайна тенденция на намаляване на броя на децата отглеждани в специализираните институции. Целенасочено се работи за закриване на домовете за деца и паралелно с това за изграждане на нови социални услуги. В изпълнение на един от основните приоритети в държавната политика за закрила на детето – деинституционализация на грижата за деца, се прилага нов подход в изпълнение на дейностите по поетапното закриване на домовете за деца, който включва: актуализиране на оценките на децата, преглед на възможностите за настаняване в семейства на роднини или близки и в приемни семейства, идентифициране на децата, за които единствена алтернатива е институционалната грижа и планиране изграждането на алтернативни социални услуги за тях.

На 24.02.2010 г. Министерският съвет прие политически документ – Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, който планира изпълнението на цялостната политика по деинституционализация на грижата за деца, както на централно, така и на местно ниво, определящ подходите и стъпките на процеса.

Изпълнението на политическия документ се осъществява чрез приетия с Решение на МС от 24.11.2010 г. План за действие за изпълнение на Националната стратегия. Планът включва конкретни дейности по прилагане на стратегията и разписва структурата и компонентите за проектите, насочени към деинституционализацията на домовете за деца с увреждания, домовете за медико-социални грижи за деца и домовете за деца, лишени от родителска грижа.

От м. май 2010 г. на територията на цялата страна се реализира проект „Детство за всички”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с  Агенция за социално подпомагане и Министерство на здравеопазването. Проектът е с продължителност 54 месеца. Основната му цел е да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Проектът обхваща деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и за деца с физически увреждания (ДДФУ), както и деца с увреждания над 3 години, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), деца с увреждания в общността, семейства на деца с увреждания и персонал, ангажиран в социалните услуги за деца. По проекта са включени 55 специализирани институции за деца, от които:

- 23 Дома за деца с умствена изостаналост;

- 1 Дом за деца с физически увреждания;

- 31 Дома за медико-социални грижи за деца.

В рамките на проекта 111 служители от отдели „Закрила на детето” в дирекции „Социално подпомагане” преминаха обучение и участваха в извършването на оценките на деца и младежи с увреждания в рамките на Проект „Детство за всички”.

Обхванати са 45 общини. Извършени са 1 797 оценки на деца и младежи, настанени в посочените институции. По проекта са посетени 24 институции за деца с увреждания и 31 ДМСГД.

Изпълнението на проекта предвижда да бъдат изградени нови социални услуги за децата, изцяло съобразени с потребностите им.

В края на 2010 г. е изработена карта на социалните услуги, които се предвиждат по проекта и е извършен преглед на функциониращите и регионално планираните услуги. Разработен е комплексен анализ с препоръки за закриване на конкретни специализирани институции за деца. Идентифицирани са общините, които ще откриват социални услуги за деца по компонент 2 на проекта.

 

ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

НА ИЗОСТАВЯНЕТО ОТ СТРАНА НА БИОЛОГИЧНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

Дейностите и мерките, провеждани от органите за закрила на детето имат за цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване на благосъстоянието на децата и провеждане на реформата в грижите за деца чрез процес на деинституционализация.

Отделите „Закрила на детето” в Дирекции “Социално подпомагане” провеждат текущата практическа дейност по закрила на детето в съответствие с приоритетите на държавната политика: подкрепа на семейството, създаване на алтернативи за грижа в семейна среда и предотвратяване настаняването в специализирани институции.

През 2010 г. отделите “Закрила на детето” са работили по 43 458 жалби, молби за съдействие и сигнали за деца в риск.

Най-успешните мерки, водещи до значително намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции са мерките по превенция на изоставянето, реинтеграция и настаняване на деца в семейства на роднини или близки.

През 2010 г. отделите „Закрила на детето” в страната са работили общо по  3660 случаи на превенция на изоставянето. Броят на успешно приключилите случаи, за които в процеса на наблюдение не се налага предприемане на друга мярка за закрила е 1 193, което е 35% от всички случаи по превенция на изоставянето.

Общият брой случаи на реинтеграция в биологично семейство през 2010 г. е 2 432 деца. Приключили успешно са 1 534 случаи по реинтеграция, което е 63% от всички случаи по реинтеграция.

Във връзка с подхода за деинституционализацията на деца се отчита ефективност на мярката за закрила - настаняване на деца в семейство на роднини или близки.

Настанените деца в семейство на роднини или близки  за 2010 г. са 1 461. Общият брой преминали през грижи в семейство на роднини или близки за периода 2004-2010 г. е 12 105 деца.

Друга мярка, която набира популярност в България е приемната грижа, като от 01.01.2007 г. е въведена и професионалната приемна грижа

През 2010 г. утвърдените доброволни приемни семейства са 42, а професионалните – 210. Настанените в приемни семейства деца за годината са 221. През 2009 г. са утвърдени 25 доброволни приемни семейства и 108 професионални приемни семейства.

За периода 2004-2010 г. общият брой деца, които се отглеждат и възпитават в приемни семейства са 559. Нараства делът на професионалните приемни семейства и настанените в тях деца. Тенденцията е професионализиране на приемната грижа и утвърждаването й като социална услуга, предоставяща качествени грижи за деца в риск.

С реформата в областта на осиновяването се даде шанс на трайно институционализираните деца да намерят своето семейство. Целта на новия модел е да гарантира правата и интересите на децата, на които предстои да бъдат осиновени.

Общият брой на осиновените деца с влязло в сила съдебно решение за 2010 г. е 950. През 2009 г. осиновените деца с влязло в сила съдебно решение бяха 746.

Съветите по осиновяване (СО) през 2010 г. са взели 2 724 решения за определяне на подходящи осиновяващи за деца, вписани в регистъра.  Общият брой на проведените за 2010 г. заседания на Съветите по осиновяване е 1 477. До Съвета по международни осиновявания (СМО) към Министерство на правосъдието са подадени 579 досиета на деца за международно осиновяване.

 

 

Стратегическа цел 2

Насърчаване на трудовата заетост на подпомаганите лица с цел намаляване на броя на пасивните потребители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда от тях.

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”

 

В периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. в Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” от кръга на лицата в трудоспособна възраст, обект на месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е осигурена заетост в общополезни дейности на 32 520 лица.  

            Отпаднали от месечно подпомагане са 26 498 лица и семейства, в резултат от осигурената им субсидирана заетост. Реализацията на Националната програма, като цяло, очертава пряка зависимост между броя лица, с осигурена заетост и социалното подпомагане на техните семейства, с тенденция към намаляване на случаите на отпуснати месечни помощи за безработни в трудоспособна възраст. От месечно социално подпомагане, от кръга на включените в Програмата отпадат едночленни, двучленни, тричленни и в някои случаи - четиричленни семейства. Продължават да се подпомагат семейства с пет и повече членове, но размера на помощта в тези случаи е по-малък, тъй като личните им доходи се допълват до размера на диференцирания минимален доход. При многочленните семейства, които въпреки осигурената заетост, продължават да бъдат обект на месечно подпомагане, ефектът от Програмата се изразява  в повишаване на пригодността за заетост и мотивация за труд. Продължават да получават помощи по чл. 9 от ППЗСП 6 003 лица и семейства след включване в Програмата.

            За 2009 г. са били заети в общополезни дейности 42 724 безработни лица. Отпадналите от подпомагане са били 37 413 лица и семейства. Продължили са да получават помощи по чл. 9 от ППЗСП 5 311 лица и семейства, след включване в Програмата.

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

 

            Националната програма “Асистенти на хора с увреждания”, осигурява заетост на безработни лица, които предоставят качествени грижи в семейна среда на лица с увреждания и тежко болни самотни хора. Целта е постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.

Дейностите по Програмата са от голямо значение за малките населени места в страната, в които за хората с увреждания липсват перспективи и възможности за ресоциализация.

Програмата оказва и съществено влияние върху намаляването на броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания чрез извеждането им в семейна среда.

През 2010 г. за реализирането на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” бяха определени финансови средства в размер на 8 806 387 лв., за наемане на 4000 лични асистенти на 6 часов работен ден в рамките на календарната година.

Дейността „Личен асистент” по Програмата се реализира на територията на цялата страна от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане - дирекциите „Социално подпомагане”.

До 31.12.2010 г. на 4 194 безработни лица от страната е осигурена заетост в дейност “Личен асистент”, от които 1 717 са лични асистенти на 1 711 деца и 59 са лични асистенти на хора с увреждания, изведени от специализирани институции.

С дадената възможност за включване в Програмата по изключение с решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е осигурена заетост на 284 лични асистенти, които не отговарят на някое от условията за достъп.

До 31.12.2009 г. за лични асистенти са били назначени 9 450 лица, от които 1 737 са лични асистенти на 1 742 деца и 20 лични асистенти на хора с увреждания, изведени от специализирани институции. По изключение в Програмата са били наети 896 лични асистенти.

През 2010 г. за Дейността „Социален асистент” не беше осигурено финансиране. Услугата се предоставя по проекти на схемите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “В ПОДКРЕПА НА МАЙЧИНСТВОТО

 

През 2010 продължи реализирането на Национална програма „В подкрепа на майчинството”, като общия брой лица, работили по Програмата към 31.12.2010 г. за отглеждане на деца до 3-годишна възраст е 182 броя.

Програмата цели насърчаване участието на жените на пазара на труда и осигуряване на качествени грижи за отглеждането на малки деца на възраст до 3 години от търсещи работа лица.

 

 

Стратегическа цел 3

Създаване на условия за висока степен на усвояване на средствата от предприсъединителните и структурните фондове на Европейстия съюз.

 

 

Оперативна цел

Подготовка и изпълнение на схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

 

Една от основните цели на дирекция „МСПЕИ” е свързана с ефективното  и ефикасно усвояване на средствата по изпълнение на мерките по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП”РЧР”).

 

1. Предстоящи операции по ОП «РЧР».

На двете заседания на комитет за наблюдение през м. май и м. декември 2010 г. са предложени и одобрени общо седем критерии за избор на операции на обща стойност 155 775 207 лв., като с тях програмираните средства са над 99% от общия бюджет по приоритетната ос.

Операциите са, както следва:

Област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” :

Oбласт на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”:

o       Компонент 1 – процедура за директно предоставяне - стойност на БФП 500 000 лева.

o       Компонент 2 - процедура за подбор на проекти - стойност на БФП 16 000 000 лева.

o       Компонент 1 – процедура за подбор на проекти - стойност на БФП 15 272 207  лева.

o       Компонент 2 - процедура за подбор на проекти - стойност на БФП 14 000 000 лева.

Област на интервенция 5.3 „ Работоспособност чрез по-добро здраве”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Осигуряване на необходимите предпоставки за своевременно договаряне на средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

През 2010 г. са обявени  3 процедури за директно предоставяне:

 

Oбласт на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”:

·        BG051PO001-5.2.08 «Да не изоставяме нито едно дете», КОМПОНЕНТ 1, „Планиране на мерки за деинституционализация" с конкретен бенефициент Държавна агенция за закрила на детето.

·        BG051PO001-5.2.09 «Алтернативи» за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент - Агенция за социално подпомагане

 

Област на интервенция 5.3 „ Работоспособност чрез по-добро здраве”

·        BG051PO001-5.3.03 «Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност» за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент - Министерство на физическото възпитание и спорта.

През 2010 г. са сключени  договори по 2 процедури за подбор на проекти по област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”.

·        BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”

·        BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 3".

Договорените средства по обявените процедури са на обща стойност  83 179 917.91 лв. както следва:

·        BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване” – 17 638 035.38 лева.

·        BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 3" – 22 158 207.17 лева.

·        BG051PO001-5.2.08 „Да не изоставяме нито едно дете”, КОМПОНЕНТ 1 – 4 960 400.17 лева.

·        BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи” -  34 999 999.93 лева.

·        BG051PO001-5.3.03 „Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност” – 3 423 275.26 лева.

 

През 2010 г се запазва тенденцията от 2009 г. за договаряне на мерките по Оперативната програма, в отговорността на АСП. За сравнение – общо договорените средства през 2009 г. са в размер на 83 725 037.92 лева.

 

 

В потвърждение на това - през 2010 г. са приети и оценени общо 568 проектни предложения, като са сключени договори за изпълнението на 245 проекта, което е 43.13 % от общо постъпилите предложения.  През 2009 г. са сключени 238 договора от постъпили 416 проектни предложения.

 

3. Осъществяване на ефективна координация и осигуряване на допълняемост на реализираните мерки по ОП «РЧР» с други програми, изпълнявани със средства от държавния бюджет, фондове на ЕС или външни донори.

 

Операции «Нови възможности» и «Шанс за всички» допълват схема „Социално предприемачество - популяризиране и подкрепа на социални предприятия (пилотна фаза)” по ОП «РЧР» и схема „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги за общността за рискови групи” по Програма ФАР, като разширява възможностите за лица от уязвими социални групи. Операция «Шанс за всички» цели да допълни дейностите, които ще се реализират по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, насочени към инвестиции в технологичната модернизация на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания.

Операция «Приеми ме» е планирана за да допълни и подкрепи мерките за деинституционализация и цялостна реформа в грижите за деца в България, като допринесе за създаване на модел за развитие на услугата „Приемна грижа” на местно ниво. Операцията доразвива и допълва мерките, предвидени в операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез предвидените мерки ще се допълнят възможностите за реална деинституционализация на деца с увреждания от институциите, попадащи в обхвата на операция „Да не изоставяме нито едно дете.” Операцията допълва мерки, финансирани по ОП РЧР и изведени като приоритети във „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” като прилага нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа” и нейното децентрализиране. Операцията допълва мерките, планирани за преструктуриране на ДМСГД, финансирани по взаимнодопълващ начин по Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Операция «Шанс за щастливо бъдеще» е планирана за да допълни и подкрепи мерките за деинституционализация и цялостна реформа в грижите за деца в България, като допринесе за създаване на модел за дългосрочно, комплексно и устойчиво развитие на социални услуги в общността като алтернатива на институционализацията за деца от 0 до 3 години. С операцията се създава пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД - целева група, която остава извън обхвата на изпълняваните към момента мерки. Операцията се допълва от операция „Приеми ме”. Операцията допълва  мерките, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” като осигурява финансови средства за функционирането на новосъздадените услуги в преструктурираните ДМСГД.

            Операция «Живот в общността»  допълва и надгражда изпълнението на операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като създава реална възможност за предоставяне на подходящи услуги за различна целева група - пълнолетни млади хора с физически увреждания, умствена изостаналост и психични разстройства, от една страна и от друга поставя основите на деинституционализацията на деца, настанени в ДДЛРГ, в съответствие с приетата от Министерски съвет „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Операцията е планирана да допълни цялостната концепция за развитие на социалните услуги и да подкрепи социалното включване на лицата от целевата група, като допринесе за постигане на равномерно териториално разпределение на социалните услуги на територията на страната и гарантира равен достъп до услуги на лицата от целевата група.

            Предвидените дейности по операция «Съпричастност» ще повишат обществената инфомираност относно потребносите на лицата с увреждания и значението на развитието на техния потенциал и социалния капитал в страната, като по този начин ще спомогнат за повишаване на интереса от страна на потенциалните бенефициенти и съответно успешното изпълнение на останалите схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 на ОП «РЧР».

Осъществените през 2010 г. програми доразвиват и надграждат национални мерки и инициативи в сферата на предоставянето на социални услуги – «Личен асистент», «Социален асистент» и «Домашен помощник», и са в отговор на необходимостта социалните услуги да се адресират по подходящ начин към реалните потребности на хората с различни видове увреждания или самотно живеещи хора, по начин, по който да бъде гарантирана тяхната независимост и участие в обществения живот.

Мерките по схеми „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, по “Усъвършенстване и подобряване на услугата “Личен асистент” за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”, и по «Алтернативи» са в принос за преодоляване на ключовите предизвикателства, идентифицирани в Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване на Република България за периода 2008-2010 г. и са в съответствие с приоритетите на България в областта на социалните услуги като част от политиката за развитие на дългосрочната грижа, формулирани в Националния доклад:

Операция „Социални услуги за социално включване” е разработена в съответствие с идентифицираните предизвикателства, приоритетни цели и политики, както в Националния план за действие за социално включване 2008-2010 г., така и в Националната стратегия за здравна и дългосрочна грижа за същия период. Реализацията на тази схема ще допринесе за постигане на поставените количествени цели за преодоляване на бедността и социалната изолация, определени  в Националния план за действие за социално включване. Реализирането на схемата ще окаже пряко влияние за намаление на броя на лицата, ползващи социални услуги в специализирани институции и разширяване на броя и териториалния обхват на предоставяните социални услуги в общността.

 

4. Идентифициране на възникналите проблеми и анализ на причините. Конкретни инициативи, предприети в рамките на годината

Въпреки добрите резултати по изпълнението на мерките по приоритетна ос 5 от оперативната програма е необходимо в средата на програмния период да бъдат разгърнати в максимална степен нейните възможности. В тази връзка Агенцията си поставя две основни цели -  от една страна ускоряване на процеса на усвояване на средствата и от друга страна по-добра целенасоченост на ресурсите към конкретните представители на целевите групи и техните реални нужди. С оглед постигане на по-добра целенасоченост и ефективност на изпълняваните мерки и обвързването им с устойчиво разрешаване на конкретни проблеми, свързани с уязвимите групи в общността, усилията са насочени към планирането на бъдещи действия, при които да участват широк кръг заинтересовани страни, ангажирани в тази сфера.

 

Оперативна цел

Проследяване на процедурите в процес на изпълнение.

 

1. Осъществяване на ефективно наблюдение и контрол при разходването на средства по ОП «РЧР».

До края на 2010 г. по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” от ОП «РЧР» са изплатени средства на бенефициенти в размер на 41 895 837.91 лв., което представлява 22.73% от договорените средства.

За сравнение, през предходната година са изплатени средства на бенефициенти в размер на 24 245 416.08 лева.

            Наблюдението и контролът по изпълнение на договорите за БФП и правилното разходване на средства се осъществяват посредством документална проверка и проверки «на място» при верифициране на средства от оторизираните служители на Дирекцията.

През 2010 г. в процес на изпълнение са:

 

§         5 процедури за подбор на проекти за предоставяне на БФП:

v                BG051POO1-5.2.04 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 2

v                BG051POO1-5.2.03     «За по-добро бъдеще на децата»

v                BG051POO1-5.1.01 «Социално предприемачество–популяризиране и подкрепа на социалните предприятия– пилотна фаза»

v                BG051POO1-5.2.06    «Социални услуги за социално включване»

v                BG051POO1-5.2.07  «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник»- фаза 3

 

§         6 процедури за директно предоставяне на БФП :

v                BG051РО001-5.3.01 „Здравни информационни кампании” – Конкретен бенефициент – Министерство на здравеопазването.

v                BG051РО001-5.3.02 Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания Конкретен бенефициент – Министерство на здравеопазването.

v                BG051PO001-5.2.05 „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент” за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” – фаза 2; – Конкретен бенефициент –Агенция за социално подпомагане.

v                BG051РО001-5.3.03 „Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност»; – Конкретен бенефициент – Министерство на физическото възпитание и спорта.

v                BG051PO001-5.2.08 «Да не изоставяме нито едно дете» -компонент 1: „Планиране на мерки за деинституционализация” – Конкретен бенефициент – Държавна агенция за закрила на детето.

v                BG051PO001-5.2.09 «Алтернативи» – Конкретен бенефициент - Агенция за социално подпомагане.

 

За сравнение: през 2009 г. са се изпълнявали 7 процедури за предоставяне за БФП, докато през 2010 г. се реализат почти двойно повече – 11 схеми за БФП.

 

 

 

През отчетния период са извършени 326 проверки на място по схема BG051POO1-5.2.03 «За по-добро бъдеще на децата» спрямо 137 през 2009 година. По схема BG051POO1-5.1.01 «Социално предприемачество–популяризиране и подкрепа на социалните предприятия– пилотна фаза» проверките на място са 338 за 2010 г., срещу 21 през 2009 година. През 2009 г. по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 1 са извършени 684 проверки на място, а по същата схема, но фаза 2 през 2010 г. проверките са 777. По процедурите за директно предоставяне през 2010 г. са регистрирани 496 проверки на място, а през 2009 г. - 688 броя.

 

 

2. Координация и изпълнение на Комуникационния план на ОП „РЧР”

 Управляващият орган и Междинните звена на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” реализират поредица от събития за популяризиране на Програмата през 2010 г. бе в съответствие с целите и дейностите, заложени в Комуникационния план на ОП «РЧР» и Годишния медиен план на Агенция за социално подпомагане. В съответствие с Комуникационния план средствата, които ще бъдат разходвани за дейности по комуникация и публичност възлизат на 8 милиона евро за целия програмен период.

3. Провеждане на обучения за представяне на ОП „РЧР”

Проведени са обучения, семинари и конференции за повишаване квалификацията на служителите, свързани с подобряване на координацията, управлението и механизмите при прилагането на Структурните инструменти, с цел запознаване и прилагане на  нормативната база в областта на обществените поръчки, уеднаквяване и синхронизиране на процедурите, отнасящи се до финансова и техническа верификация на дейностите и разходите на изпълняваните проекти, както и попълване на формуляри за посещение на място. През 2010 г. Агенцията за социално подпомагане като междинно звено положи усилия за популяризиране на дейностите и разясняване на изискванията за финансиране на социални услуги чрез възможностите на Оперативната програма.

Ø      Организирани са обучения на бенефициенти 

Ø      Издадени са ръководства на бенефициентите, целящи да окажат подкрепа в пряката работа по изпълнение на проектите.

 

Бенефициентите, сключили договори за изпълнение на проекти по стартиралите процедури, биват подпомагани, освен чрез регионалните отдели в страната и по редица други начини с цел успешното реализиране на проектите. След сключване на договори за изпълнение на проектите по всяка една схема се организира обучение на бенефициентите с цел оказване на методически насоки, свързани със спецификите при изпълнението на проекти, финансирани със средства по ОП «РЧР». През 2010 г. са сключени договори за изпълнение по 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Във връзка с това са извършени следните дейности с цел улесняване работата на бенефициентите:

Проведени обучения на бенефициенти по новостартирали схеми:

1        BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”

2        BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 3

   Публикувани ръководства за бенефициенти по следните процедури:

1        BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”

2        BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 3"

3        BG051PO001-5.2-08 «Да не изоставяме нито едно дете» - компонент 1 – Конкретен бенефициент Държавна агенция за закрила на детето

4        BG051PO001-5.2-09 «Алтернативи» - Конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане

 

 

Оперативна цел

Отговорности на дирекция „МСПЕИ” като Звено за изпълнение на проекта по отношение на изпълняваните договори по Компонент 1 и Компонент 2 на трите фази на проект “Деинституционализация посредством предоставяне на социални услуги в общността за рисковите групи”, финансиран по Програма ФАР, а директорът на дирекцията е Старши програмен ръководител на трите фази на проекта.

 

Изпълнението на договорите по компонент 1 и компонент 2 на трите фази на проект „Деинституционализация посредством предоставяне на социални услуги в общността за рисковите групи” приключи през 2009 година. През 2010 г. Дирекция „МСПЕИ” осъществява последващ мониторинг на приключилите проекти за проследяване устойчивостта на проектите и за наличността на закупеното оборудване. Активно участва и при оценката на Проекта от страна на ECOTEC.

 

 

Оперативна цел

Активна роля в работата на ЕС и засилено международно сътрудничество в областта на труда и социалната политика.

 

Показателите за 2010 г. на база контролна справка от системата МИКСИ, показват изключително високо ниво на натоварване на работещите експерти от отдел „КССС”, свързани със следните дейности:

           Осъществяване на сътрудничество с компетентните органи на страните – членки на Европейския съюз: обработване и водене на текущата кореспонденция във връзка с обмена на информация за семейни обезщетения и дългосрочна грижа, съгласно действащите регламенти за социална сигурност – 1408/71, 574/72 и новите регламенти на ЕС в областта на координацията на схемите за социална сигурност - Регламент 883/2004, който е основният регламент, и регламентът за неговото прилагане - Регламент 987/2009.       

           

Ефективно усвояване на средствата от ЕС

 

         През 2010 г. с цел ефективното усвояване на средствата от ЕС са предприети следните мерки:

·        Разработени са правила за същността, принципите и обхвата на предварителния, текущ и последващ финансов контрол на средствата по фондове и програми на Европейския съюз, съгласно изискванията на българското законодателство и приложимите актове на Европейския съюз.

·        Разпределение и координиране работата на служителите, участващи в тези програми или проекти.

·        Обобщаване и анализ на данните на изпълнението по усвояването на средствата от фондове и програми на Европейския съюз.

·        Изготвяне на отчети и доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

·        Осъществяване обмен на информация, съобразно правомощията. Във връзка с ефективното усвояване на средствата от ЕС се поддържа постоянен контакт с УО. 

            Целта е постигната в максимална степен.

Всички подадени искания за плащане от бенефициентите в определените срокове са верифицирани и предадени към УО.    

Отпуснатият лимит за плащане към бенефициентите е усвоен.

 

 

Стратегическа цел 4

Организационно развитие на АСП с цел утвърждаването й като клиентоориентирана администрация с оглед повишаване доверието на гражданите и бизнеса.

 

Оперативна цел

Повишаване ефективността и ефикасността в дейността на Инспектората на АСП, чрез прилагане на контролни механизми за спазване на нормативната уредба в областта на социалните помощи, социалните услуги и закрилата на детето.

 

Инспекторатът към Изпълнителния директор на АСП реализира своите функции въз основа на дадените му правомощия в Закона за социално подпомагане и Устройствения правилник на Агенция за социално подпомагане. Инспекторатът осъществява специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане. Обект на контрол е дейността на териториалните поделения на АСП, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността.

За да отговори на предизвикателството на динамично променящата се нормативна уредба в сферата на социалното подпомагане, продиктувано от новите реалности и изисквания, свързани с условията на пълноправно членство в Европейския съюз, Инспекторатът на АСП си е поставил следните цели за изпълнение:

·        Повишаване ефективността и ефикасността в дейността на Инспектората на АСП, чрез прилагане на контролни механизми за спазване на нормативната уредба в областта на социалните помощи, социалните услуги и закрилата на децата.

·        Ефективно функциониране на Инспектората в условията на динамично променящата се нормативна уредба;

·        Перманентно повишаване на компетентността на инспекторите, чрез постоянно актуализиране на знанията, както и прилагане на новите моменти в променящата се нормативна уредба;

·        Непрекъснато повишаване на качеството и ефективността при осъществяване на специализирана контролна дейност;

·        Сътрудничество и обмяна на опит с други наши и чужди контролни органи, прилагане на добри практики, съвместими с дейността на Инспектората на АСП;

·        Превенция и противодействие на корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

            През отчетния период бяха планирани общо 445 проверки, в т.ч.: 102 комплексни проверки, 12 проверки по изпълнение на задължителни предписания, 3 мониторинга; проверки на проекти, финансирани от фонд ”Социално подпомагане” и тематични проверки, по 9 теми. Всички планирани проверки за 2010 г. са извършени. Извършени са общо 822 проверки, с 377 повече от планираните.

            През 2010 г. са реализирани общо 822 проверки. В сравнение с 2009 г. (732 проверки), са извършени с 90 проверки повече.

 

 

От извършените общо 822 проверки – 166 са комплексни и мониторинг, от които 51 са в териториални поделения на АСП и 115 в специализирани институции за социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността. Извършени са още 16 проверки по изпълнение на задължителни предписания, 402 тематични проверки по 16 теми, 67 проверки по проекти, финансирани от Ф”СП” и 171 проверки по сигнал.

През 2010 г. Най-често срещаните пропуски и нарушения в териториалните поделения на АСП са свързани основно с пропуски и нарушения при отпускане или отказ на социални помощи или предприети мерки от страна на отделите „Закрила на детето” към дирекциите “Социално подпомагане”. В специализираните институции за социални услуги най-често констатираните пропуски и нарушения са свързани с незапълнен капацитет на домовете за деца лишени от родителска грижа и дневни центрове, както и лошо отношение на обслужващия персонал и незадоволителна хигиена.

През 2010 г. са дадени общо 2 158 задължителни предписания и препоръки за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения. Задължителните предписания и препоръки се дават въз основа на констатирани пропуски и нарушения в работата на териториалните поделения на АСП, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, с оглед тяхното отстраняване. Те са конструктивни и в пряка връзка с фактическите констатации и направените изводи, както и са насочени към рисковите зони в дейността на съответната структура, с цел предприемане на действия за коригиране на проблемни области и за подобряване на дейността.

Анализирайки резултатите от извършените проверки, Инспекторатът дава предложения за подобряване на работата и за промяна на нормативната уредба, които да доведат до по-добро обслужване на подпомаганите лица в териториалните поделения на АСП и до подобряване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги, предоставяни в общността.

            Във връзка с констатираните нарушения са съставени 16 акта за установени административни нарушения, на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за социално подпомагане.

За констатираните пропуски и нарушения по предоставянето на социални услуги в специализирани институции са уведомени кметовете на съответните общини:

- за 2 Защитени жилища в гр. Сливен;

- за Дома за стари хора в гара Кочериново;

- за Дома за деца с умствена изостаналост в гр. София.

Във връзка с констатирани нарушения са направени 22 предложения за търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност, по Закона за държавния служител и Кодекса на труда – за 69 служители в териториалните поделения на АСП. Наложените дисциплинарни наказания във връзка с проверки на инспектората са 48, в т.ч. 8 уволнени.

Изготвени са и са предоставени на вниманието на Прокуратурата единадесет предложения за проверки: за Д”СП” – Котел, СУПЦ – Главиница и 9 капиталови проекта, финансирани от Фонд ”СП”. 

Отправна точка за качествена работа е доброто познаване на нормативните актове по организацията на работа и информационното обслужване в териториалните поделения на АСП, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги предоставяни в общността; критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги; нормативните актове в областта на социалното подпомагане; семейните помощи за деца, помощи за хората с увреждания и закрилата на децата, и националните програми, свързани с дейността по социалното подпомагане. Квалификацията на персонала се повишава по туининг проект със Северна Ирландия на тема “Повишаване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане чрез обучения на експерти, работещи в сферата на закрила на детето и експерти от Инспектората на агенцията”, който приключи в края на м. октомври 2010 година.

За отчитане на извършената работа са изготвени тримесечни доклади, които са предоставени на Изпълнителния директор на АСП. Месечни отчети са предоставени на ръководителя на Инспектората в Министерството на труда и социалната политика. Предоставени са месечни отчети и на Главния инспекторат на Министерски съвет. Констатираните пропуски и нарушения са анализирани и предоставени на вниманието на Изпълнителния директор на АСП, с цел превенция на повторното им допускане, повишаване качеството и уеднаквяване на работата в дирекциите. Резултатите от извършените проверки и извършените проверки за корупция са оповестени в интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане, което дава възможност за информиране на обществеността за резултатите от проверките.

 

 

 

Оперативна цел

Създаване на условия за прозрачно управление и осъществяване на засилен контрол по превенция и противодействие на корупцията, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

През 2010 г. чрез сайта на Комисията за превенция и противодействие на корупцията на МС са постъпили 27 сигнала, които не съдържат твърдения за корупция. Постъпили са и 3 сигнала за конфликт на интереси, които при извършените проверки не са потвърдени. Резултатите от извършените проверки за корупция и конфликт на интереси са оповестени в интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане.

            През м. март 2010 г. в Централно управление на Агенцията за социално подпомагане - София, е извършена тематична проверка, относно прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В резултат на извършената проверка не са установени нарушения по прилагането на Закона.

            През м. ноември 2010 г. се извърши анкетно проучване за оценка на корупционния риск, включващо всички нейни териториални структури. Вследствие на извършеното анкетно проучване е изготвен анализ и оценка на корупционния риск и са набелязани дирекциите, намиращи се в средна и сравнително висока степен на риск. Резултатите от оценката са взети предвид при извършване на извън планови проверки през отчетната година и планиране на проверките на Инспектората за 2010 г. в териториалните поделения на АСП.

           

Оперативна цел

Укрепване на вътрешния контрол във всички структури на АСП, чрез предоставяне на обективна оценка за адекватност и ефективност, и приемане и изпълнение на дадените от вътрешния одит препоръки.

 

Съвременният вътрешен одит се развива като управленски инструмент, който има мисията да добавя стойност, посредством идентифициране на области за подобрения и чрез насърчаване на добрите практики.

С изпълнението на своите специфични стратегически и оперативни цели и планове, вътрешния одит допринася за постигането на целите на организацията.

Основната цел на вътрешният одит е подобряване дейността на организацията чрез:

- предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и при въвеждането на процеса на управление на риска;

- оценка за ефективното прилагане на съществуващите контролни процедури във всички административни нива в структурата на Агенцията;

- наблюдаване, оценяване и даване на препоръки по функционирането на СФУК, свързани с разходването на средства по ОП „РЧР”.

През отчетният период са извършени 32 броя одита за увереност както следва:

o 27 бр. одити с обект: “Оценка на законосъобразността, достоверността и редовността на ГФО за 2009 г., включващ отчета за изпълнението на бюджета, както и отчетността през първо тримесечие на 2010 г.” в дирекции в областите Враца, Шумен, Стара Загора и Велико Търново.

- Установено бе, че като цяло в дирекциите се прилагат утвърдените вътрешни правила на АСП, одобрени от Изпълнителния директор, като същите не са доразвити и разработени на ниво дирекция.

- Установиха се несъответствия с действащото законодателство по отношение на текущото аналитично осчетоводяване на стопанските операции, както и пропуски при осъществяването на предварителен контрол преди поемане на финансово задължение или извършване на разход, чрез попълване на контролен лист.

- Не са изготвяни досиета за всеки разход над 10 000 лв. в рамките на една бюджетна година, както разпореждат ВПФУК на АСП.

- Установени са надвзети социални помощи с изтичане на 5 годишна давност, които не са отписани като несъбираеми вземания.

- Във Вътрешните правила за управление на риска не са разписани варианти за ответна реакция при проявяване на всеки един от идентифицираните рискове.

o При извършен одит на финансовата дисциплина в Дирекция „Социално подпомагане” - Враца е установена злоупотреба с бюджетни средства от касата на дирекцията. В резултат на установените от вътрешният одитор липси на парични суми от касата на дирекцията и наличието на достатъчно признаци за извършена злоупотреба са уведомени компетентните органи за търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност, която следва да се търси от старшия счетоводител на дирекцията.

o Извършени са 4 бр. одитни ангажимента на процеса по начисляване и изплащане на социалните помощи в дирекциите във Велики Преслав, Чирпан,  Горна Оряховица и Мездра, при които бяха установени слабости и пропуски както следва:

- Съществуват различия между работните и окончателните списъци, като корекции са правени само в окончателните списъци, след изготвяне на работните списъци в следствие на което няма равенство между сумите в работните и окончателните списъци.

- В т.н. „изнесени работни места” (ИРМ) не са извършвани корекции на рекапитулациите в края на работните списъци на брой случаи и на сумите за месеца.  Практика е да не се предоставят в счетоводствата на дирекциите екземпляри от списъците, изготвени в т.н. ИРМ.  

- Работните списъци се подписват от социалните работници, които са извършили проверката, като  в повече от случаите са само с подпис без име, длъжност и дата.

- В одитиранитe обекти няма разписана процедура, относно организацията на работата по предоставяне на информацията на банките и пощите.

Причините за установените слабости в одитираните дейности са следствие от:

¨    Липса на разписани правила и процедури на ниво дирекция (РДСП и ДСП), за определени дейности и процеси;

¨    Изградената система за мониторинг на практика не функционира адекватно;

¨    Липсва ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията (РДСП, ДСП, ЦУ).

¨Неосигуряван системен преглед върху точността на изпълнението на счетоводните операции, като част от рутинния оперативен контрол на ниво РДСП-ДСП.

 

Оперативна цел

Подобряване на разбирането за вътрешния контрол и прилагане изискванията на ЗФУКПС.

 

За отстраняването на допуснатите слабости, отнасящи се до контролните дейности са дадени 28 бр. препоръки за разработването на писмени процедури на ниво РДСП/ДСП - да се доразвият утвърдените от изпълнителния директор на АСП Вътрешни правила за финансово управление и контрол”, според  спецификата на дейността в съответната дирекция, относно разделянето на отговорностите за всеки един процес/дейност, с ясно разграничаване линиите на одобряване, разрешаване, изпълнение, контрол и докладване на крайните резултати.

За отстраняването на допуснатите слабости при осъществяването на дейността са дадени 22 бр. препоръки, отнасящи се до анализиране на счетоводните записвания - да се разпишат правила, относно стъпките на процеса по съпоставяне на отчетните данни, предоставяни от ДСП и обобщавани от РДСП.

 

Оперативна цел

Проверка на изпълнението на дадените препоръки.

 

         По всички проверки, извършени през 2010 г., приключени с дадени препоръки,  е осъществен контрол по тяхното изпълнение.

 

Оперативна цел

Стартиране на процедура по въвеждане, прилагане и поддържане на системи за управление на качеството.

 

Изграждане на система за управление на качеството

 

През 2010 г. в отдел „Административно обслужване” (AО) са обработени общо 34 527 бр. документа, както следва:

·        Входящи документи, постъпили в отдел „АО” за завеждане в деловодната система за документооборт „МИКСИ” и насочване към съответния ресорен ръководител – 16 185, в т.ч. 6 529 молби, сигнали и предложения на граждани, 2 277 формуляра по регламент 883/2004 и 7 379 бр. писма от различни правителствени и неправителствени организиции, институции и териториални поделения на АСП;

·        Изходящи документи, регистрирани в деловодната система, окомплектовани, изпратени до съответния кореспондент – общо 12 946;

·        Вътрешни документи, насочени и предоставени на съответния служител5 389;

·        По приемането и въвеждането на заявления в Регистъра за доставчици на социални услуги – през 2010 г. са постъпили общо 676 заявления от доставчици на социални услуги.

 

Мониторинг в териториални поделения на АСП

по предварително одобрен план график

 

Агенция за социално подпомагане предоставя административни услуги при спазване на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Наредба за административно обслужване на принципа „Eдно гише”.

Принципите за административно обслужване са заложени в Харта на клиента, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП.

Изпълнителния директор на АСП е определил със Заповед конкретното работно място, което да изпълнява функциите на Център за информация и услуги (ЦИУ), на принципа „Едно гише”. В Заповедта са определени служители, които го обслужват, електронен адрес, на който да се подават искания за извършване на административни услуги и подходящо за гражданите и организациите работно време.

 

През 2010 год. в Централното управление на АСП са стартирани общо 3 354 бр. административни услуги. Всички са обработени в срок и съгласно действащото законодателство в областта на предоставянето на административни услуги. От тях 394 бр. са заявления за вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица, които могат да предоставят социални услуги. Издадени са 707 бр. Удостоверения за предоставяне на социални услуги.

Извършен е мониторинг в дирекциите ”Социално подпомаганев Правец и Ботевград, и е изготвен доклад.

 

Провеждане на анкета сред клиентите на дирекции ”Социално подпомагане

 

През  2010 г. са регистрирани 12 042  бр.  консултации по действащото законодателство в областта на социалното подпомагане, като от тях 9 969 са на „Гореща линия” и 2 073 - клиентите в Центъра за информация и услуги на АСП. Консултираните граждани са, както от страната, така и граждани от страни - членки на ЕС. Експертите имат утвърдена практика, свързана с предоставянето на консултации на „Гореща линия” и в „Центъра за информация и услуги”, прилагайки успешно обслужване в контекста на принципа „Едно гише”.

В тази връзка се осъществиха съществени промени в представите на бенефициентите ни за предоставяне на бърза и точна информация по действащото законодателство в областта на социалното подпомагане.

            Голямото многообразие на проблеми, свързани със социалното подпомагане и предоставянето на социални услуги, е предпоставка за натовареността на служителите, работещи в отдела.

            Всеки клиент очаква максимално внимание и изключителна компетентност по всеки един поставен въпрос. За съжаление, не винаги експертите успяват да отговорят на всеки конкретен казус, поради факта, че не е от компетентността на АСП.

            Справянето с тези проблеми, се осъществява чрез подходящ работен график, който дава възможност за възстановяване на физическите и психически сили на експертите, спазвайки Кодекса на труда, законови и подзаконови актове за работното време, почивките и отпуските.

            В периода януари – март е извършено проучване в ЦИУ на АСП, относно удовлетвореността на клиентите на дирекции „Социално подпомагане”, за резултатите от което е изготвен анализ.

 

 

Проучване на възможността за въвеждане на принципа ”Едно гише”

в дирекциите „Социално подпомагане”

 

         Към м. декември 2010 г. на принципа ”Едно гише” работят 25 % от териториалните поделения в страната. Направено е проучване и е констатирано, че има възможност този процент да се увеличи.

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна цел

Проектиране, разработване и внедряване на софтуер за интегрирана информационна система за социалното подпомагане.

 

 

Ефективно включване в процесите на изграждане

и въвеждане на е-правителство в системата

           

1. Изграждане на автоматизирана информационна система:

Стартираха някои дейности от проект BG051PO001–6.2.01 „Разработване и внедряване на информационни системи и бази – данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване” по Приоритетна ос 6 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чиято цел е внедряване на интегрирана информационна система за социално подпомагане, социални услуги и закрила на детето.

През 2010 г. се актуализираха и промениха програмните продукти за социално подпомагане в дирекциите ”Социално подпомагане”, във връзка с изменения на нормативната уредба (Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за семейни помощи за деца и др.). Изготвени са 10 технически задания за актуализиране и промяна на програмните продукти за социално подпомагане в дирекциите «Социално подпомагане».

С цел подобряване комуникацията на АСП и териториалните поделения в средата на 2010 г. се разработи и публикува вътрешен сайт на АСП, като се осигури автоматизиран достъп на всички териториални дирекции до него. През октомври 2010 г. се разработи и нов модул „Осиновявания” на страницата, където всеки месец между 15 и 20 число се публикува информация за децата, за които са предприети специални мерки, съгласно промените в Наредба РД07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване.

2. Подобряване на информационния обмен на данни в АСП и териториалните поделения:

Осигуряване на Електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност по регламент 883/2004 г. В края на месец септември е реализиран достъп до електронната база данни на НАП с електронен подпис по отношение на осигурителния статус на лицата във връзка с осигуряване и прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност.

Организиране и предоставяне на ежемесечна информация на териториалните дирекции,  както следва:

·        от НОИ – информация за размера на изплащаните обезщетения за безработица; информация за размера на изплащаните парични обезщетения и помощи от ДОО;

·        от ГД „ГРАО” – информация за починалите лица през предходния месец.

Поддържане на  актуален регистър за издадените цифрови сертификати за УЕП, съгласно Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите. През 2010 г. са подновени над 200 сертификата за УЕП на директори на териториални дирекции.

Подписване на допълнителни споразумения с държавните институции за предоставяне на информация по електронен път (НАП, ГД”ГРАО”, НОИ, АЗ и др.), свързана с дейността на АСП.

 

 

Оперативна цел

Да бъде въведено в по-голяма степен анализирането, планирането и прогнозирането в управленската практика на АСП.

 

Дейността на отдел „Анализ, планиране и прогнозиране” (АПП) през 2010 г. беше насочена към изследване на някои от основните дейности на Агенцията, свързани със социалното подпомагане, социалните услуги и дейностите по закрила на децата. Целта на отдела беше да представя актуална и достоверна информация по изпълнението на съответните политики, както и да отразява конкретни данни за състоянието, динамиката и степента на отражението им спрямо обществото.

Изпълнението на конкретно поставените задачи, свързани с анализирането, планирането и прогнозирането беше осъществявано в съответствие със специално разработени за целта Принципи и показатели за анализ и оценка на социалното подпомагане, социалните услуги и дейностите по закрила на децата. 

В контекста на стратегическата цел, през 2010 г. отдел „Анализ, планиране и прогнозиране” осъществи своята дейност, чрез определена оперативна цел, която се отнася до въвеждане в по-голяма степен на анализирането, планирането и прогнозирането, като управленска практика на АСП. Изпълнението на заложената оперативна цел се осъществи, чрез изготвяне на периодични анализи по конкретни дейности, осъществявани от териториалните поделения на АСП и прогнозиране на отражението върху функционирането на системата от резултатите от изпълнението на дейностите на АСП.     

 

Изготвени анализи на дейностите,

осъществявани от териториалните поделения на АСП

 

През 2010 г. отдел „Анализ, планиране и прогнозиране” насочи своите усилия в изготвянето на анализи, които се отнасят основно за дейностите по социално подпомагане и закрила на детето, както и по отношение на дейността на Регионалните дирекции за социално подпомагане. В рамките на годината бяха изготвени общо 13 анализа по следната тематика:

·        Анализ за степента на натовареност на дирекциите „Социално подпомагане” през ІІ-ро полугодие на 2009 г. и началото на 2010 година;

·        Анализи за изпълнението на натуралните и стойностни показатели на политиката по социално подпомагане за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие на 2010 година;

·        Анализи за дейността на Регионалните дирекции за социално подпомагане за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие на 2010 година;

·        Анализ на натуралните и стойностни показатели, отнасящи се до хората с увреждания за 2009 г. и първото тримесечие на 2010 година;

·        Анализ за броя на подпомаганите лица и семейства с месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП за периода януари – май 2010 г., както и за броя на подпомаганите безработни за същия период, сравнени със същия период на 2009 година;

·        Анализ по прилагането на разпоредбата за полагане на обществено-полезен труд от безработните лица, подпомагани с месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП за периода май – юни 2010 година;

·        Анализ за качеството на отчетите на РДСП за ІІ-ро тримесечие на 2010 година;

·        Анализ, относно динамиката на развитие на дейността по осиновяванията във връзка с прилагането на нормативната уредба, считано от октомври 2009 година;

·        Анализ, относно динамиката на развитие на професионалната приемна грижа в страната за периода 2007 – 2010 година.

В рамките на 2010 г. отдел „АПП” изготви 2 материала, които са свързани с прогноза, отнасяща се до очакваното изпълнение на Наредба № РД07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, както и прогноза свързана с месечното подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП):

·        Прогноза за броя на лицата и семействата, които се очаква да бъдат подпомогнати с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2010/2011 година;

·        Прогноза за броя на лицата, на които се очаква да бъде възстановено правото на месечно подпомагане по чл. 9 от ППЗСП от началото на 2011 г., в резултат на отмяна на чл. 12в от ЗСП, както и прогноза за необходимата сума за изплащане за календарната 2011 година.

 

Прогнозиране на отражението върху функционирането на системата

от резултатите от изпълнението на дейностите на АСП

 

В изпълнение на дейността, която се отнася до прогнозиране на отражението върху функционирането на системата, през 2010 г. отдел „АПП” изготви 2 материала, свързани с натовареността на териториалните поделения на АСП, както следва:

·        Справка за натовареността на отделите „Социална закрила”, „Хора с увреждания и социални услуги” и „Закрила на детето” към дирекции „Социално подпомагане” по основни показатели на дейност (ППЗСП, ЗСПД, ЗИХУ и ЗЗД) към януари 2010 година;

·        Анализ за степента на натовареност на дирекциите „Социално подпомагане” през ІІ-ро полугодие на 2009 г. и началото на 2010 година.

 

На 08.10.2010 г. стартира Проект „Подкрепа за достоен живот”  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.09 -„Алтернативи”, с конкретен бенефициент Агенцията за социално подпомагане и партньори – 262 общини и 23 района на Столична община в 28-те области на страната, където е идентифицирана нужда от предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” . Управлението на проекта е възложено на Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”.

Проект „Подкрепа за достоен живот” има за цел да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за социалната услуга „Личен асистент”. Продължителността на проекта е 19 месеца, от които 14 месеца – предоставяне на социалната услуга в общността за не по-малко от 9 000 потребители (лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване).

Включването в Проекта на ползватели на услугата и лични асистенти се осъществява на три етапа, обособени в съответствие с необходимостта от осъществяване на приемственост и надграждане на други действащи програми и проекти с подобна насоченост и бюджетните възможности на проекта

Към 31.12.2010 г. се реализираха дейности по първия етап – по 4 от общо 5, утвърдени в проекта, като в началото на 2011 г. предстои да стартира дейността по предоставянето на социалната услуга.

 

 

Оперативна цел

Изграждане стабилитет на издаваните документи, свързани с правната дейност, законосъобразност на издаваните актове

 

 

През 2010 г. юрисконсултите от отдел „Правно-нормативно обслужване” са работили в следната насока:

·      Предварителен контрол (съгласуване), с оглед законосъобразност на  703 заповеди, издадени по дейността на АСП;

·        Изготвяне и съгласуване на 329 писмени указания до териториалните поделения по прилагането на нормативните актове по дейността с оглед недопускане издаване на незаконосъобразни актове. В този смисъл юрисконсултите са взели активно участие при изготвянето на методическите указания с правен аспект, с цел уеднаквяване на практиката във всички териториални поделения и особено във връзка с прилагането на новия Семеен кодекс и измененията в ЗСП, ЗИХУ и ЗСПД.

·        Изготвени са Вътрешни правила за командировките в страната, както и методически указания за събиране на недобросъвестно получените социални помощи. Осъществява се взаимодействие с Отдел „Координация на схемите за социална сигурност” по съответните регламенти за социална сигурност. Даване методически указания по конкретно зададени казуси, с оглед правилното им разрешаване и намаляване броя на обжалваните индивидуални административни актове.

·  През 2010 г. са приключили над 50 дисциплинарни производства на служители от Агенцията и 15 наказателни постановления по издадени актове за установяване на административни нарушения, като са проследени плащанията по тях и съответно са изпращани покани за доброволно плащане.

·      До 01.06.2010 г. процесуалното представителство в дирекциите „Социално подпомагане”, при заявена необходимост, се осъществяваше от адвокати, договорите с  които са изготвяни от отдел ПНО” при съблюдаване целесъобразността на тези договори с оглед обема и правната сложност на делата. Отдел „ПНО” е съгласувал 300 договора.

·      Процесуалното представителство на Агенцията пред съдилищата по дела, по които АСП е страна. Контрол, относно работата по делата  се осъществява на база подавана справка за висящите дела от регионалните дирекции „Социално подпомагане на всеки два месеца.

 

 

Оперативна цел

Законосъобразност на подписаните договори.

 

          През 2010 г. отдел „Правни процедури и договори” е извършил предварителен контрол за законосъобразност и е съгласувал или е дал указания за прецизиране на общо 529 броя договори, по които страна е Агенция за социално подпомагане.

      

 Обществени поръчки за 2010 година

           През 2010 г. отдел „Правни процедури и договори” е организирал и обезпечил провеждането на 11 процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител Агенция за социално подпомагане, както следва:

-    3 процедури по ЗОП (за извършване на универсални пощенски услуги, за абонаментно поддържане и периодична актуализация на счетоводен продукт „КОНТО” и за доставка на копирна хартия, канцеларски материали и консумативи);

-    8 процедури по НВМОП (чл. 2) - за логистика,  неуниверсални пощенски услуги, отпечатване на Наръчник за детегледачки, формуляри за нуждите на АСП, ACCESS POINT, ремонт на архивни помещения, преоценка на ДМА и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”.

 

 

В изпълнение на заповеди № № РД01/689 от 06.08.2009 г. и РД01/575 от 28.08.2009 г. на Министъра на труда и социалната политика, чрез отдел „Правни процедури и договори” са окомплектовани и изпратени в МТСП за съгласуване 5 броя документации за обществени поръчки по ЗОП, както следва:

·        Проект на документация по ЗОП с предмет „Периодично актуализиране и абонаментно поддържане на софтуерен счетоводен продукт САНТА – ТРЗ”.

·        Проект на документация за процедура по ЗОП с предмет: Осигуряване на комплексно обслужване от служба по трудова медицина на служителите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури за 2011-2012 година”.

·        Проект на документация за процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури за 2011 година”.

·        Проект на документация за процедура по ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на нормативно регламентирани формуляри за изпълнение на дейности по закон от Агенция за социално подпомагане за 2011 година”.

·        Проект на документация за процедура по ЗОП с предмет: “Абонаментна поддръжка и периодично актуализиране на софтуер „МИКСИ 2000’’, използван от АСП за 2011 година”.

Документациите са изготвени при спазване на чл. 12 от Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в Агенцията за социално подпомагане и на ЗИД ЗОП (обн., ДВ, бр. 54 от 16.07.2010 г.).

            През 2011 г. ще продължи реализирането на процедурите по възлагане на обществени поръчки, след приключване на съгласувателния режим с МТСП.

            Предварителен контрол за законосъобразност на тръжни документации и договори по ОПРЧР на бенефициенти.

            През 2010 г. отделът се е произнесъл по 10 тръжни процедури, графици и проекти на договори, инициирани от бенефициенти – Министерство на здравеопазването, Министерство на физическото възпитание и спорта, Държавна агенция за закрила на детето, Главна дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”.

 

Оперативна цел

Популяризиране на актуалните моменти от дейността на АСП. Демонстриране на резултатите и постиженията от реализиране на приоритетите в социалната политика.

 

           Отдел „Връзки с обществеността” организира, координира и контролира дейностите, свързани с публичните изяви на Изпълнителния директор, Главния секретар и служителите на агенцията и по предоставянето на медиите на информация за дейността на агенцията. Практическата функция на отдела е да информира обществото за актуалните задачи в дейността на АСП, да популяризира мерките и програмите в социалната политика, съобразно ангажиментите на агенцията. Като резултат от тези функции на звеното за връзки с обществеността следва да се очаква изграждане на позитивни нагласи в обществото, относно ролята и мястото на една от най-големите изпълнителни агенции в обществения живот на страната. В практически план екипът организира медийните изяви на ръководството на АСП, на експертите от специализираната администрация и от регионалните структури, участва в подготовката на пресконференции с участие на Изпълнителния директор на АСП и неговите заместници, ритмично и непрекъснато публикува актуални материали на интернет-страницата на АСП в нейната новинарска част и новоучреденото през 2010 г. меню Истински истории.

           През 2010 г. по инициатива на агенцията или по заявки на медии са организирани 110 медийни участия на ръководството на АСП и експерти от Централното управление. Седемдесет и две от тях са в електронни медии, 38  - в печатни.  Повече от половината изяви засягат теми по закрилата на детето, останалите – социални услуги, социално подпомагане, схеми по Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси. И през 2010 г. продължи установената практика да се дават ежемесечни пресконференции от директорите на регионалните дирекции «Социално подпомагане»,  чрез които се популяризират дейностите на регионалните структури на АСП. Годишно те са в порядъка на 250-260 и намират широко отразяване в регионалните медии.  Заедно с публикациите извън редовните пресконференции чрез ресурсите на мониторинга на Агенция Фокус (ежедневния клипинг), се установяват около 3500 материала в регионални медии, свързани с дейността на АСП.

           През 2010 г. продължи линията за по-интензивна изпреварваща медийна стратегия – чрез новото меню Истински истории, чрез набиращото размах и изцяло позитивно за АСП интензивно участие в сутрешния блок на ТВ+.  Доколкото поддържането на истинските истории зависи от активността на служителите от системата, има още много какво да се желае, за да сработи идеята да не се върви след събитията. Най-интензивен, все пак, медийният интерес към АСП остава при възникване на кризисни ситуации от типа случаи на насилие върху деца или забавяне на социални плащания. През годината на официалната интернет-страницата на АСП са публикувани общо 54 информации.

           През 2010 г. в отдела са постъпили 56 заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация, като 2 са препратени по компетентност на други администрации и е изготвено 1 писмо до Програмата за достъп до обществена информация. По останалите заявления са изготвени 31 решения за предоставяне на достъп до обществена информация , 2 решения за предоставяне на частичен достъп до обществена информация (на граждани), 20 решения за отказ за предоставяне на обществена информация.

           През 2010 г. екип на отдел Връзки с обществеността проведе курс Ефективно взаимодействие с медиите, през който преминаха 142 служители от системата на АСП.

 

             

Стратегическа цел 5

Ефективно и пълноценно управление и развитие на човешките ресурси в АСП.

 

Оперативна цел

Повишаване на ефективността на системата за подбор, оценка и стимулиране на персонала

 

            Дейността на отдел „Управление на човешките ресурси” обхваща цялостната организация по провеждането на конкурсите за държавни служители - изготвянето на заповеди, обявяването на конкурсите в един централен ежедневник и едновременно с това в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, приемането и обработването на документите, изготвянето на протоколи, списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, както и уведомителни писма до лицата. През 2010 г. са обявени 136 конкурса за заемане на незаети длъжности в АСП, 11 са прекратени. Класирани са 92 кандидати, които са назначени. За 33 позиции няма назначени кандидати, 29 са без класиране и 4 не са заели длъжността.

            По Националната програма „Старт в кариерата” е извършено набиране на предложения и заявяване за работни места до Агенция по заетостта, съобразно изискванията на процедурата. Проведени са интервюта с 22 кандидати, регистрирани от Бюрата по труда. От 15 класирани кандидати, с петима са сключени рамкови договори с БТ за започване на работа в териториалните дирекции. 

 

Оперативна цел

Разработване и прилагане на специализирани обучителни програми.

 

            Организирането на задължителното и специализирано обучение на служители от всички структури на Агенцията е цялостен процес, в изпълнение на който  е изготвянето на обобщен годишен план за задължителното и специализирано обучение, който се утвърждава от Главния секретар на АСП. Отделът осъществява връзката между обучителните организации и обучаващите се служители, следи за спазване на сроковете и подадените заявки. Ежемесечно се приемат и обработват отчетите за проведените обучения от всяко структурно звено. Отчет за проведените обучения по основни теми се представя пред МТСП. За 2010 г. са обучени 850 служители по 74 теми. Тук е важно да се отбележи, че през м.г. продължи успешната реализация на четири модулни програми, които са част от Оперативния план за национални обучителни програми на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ):

·  Програма за професионално обучение на новопостъпили служители „Бърз старт” –  с обучени 29 служители;

·  Програма за повишаване на квалификацията на ръководни кадри „Добър мениджър” – с обучени 28 служители;

·  Програма за професионално обучение на служители от отделите „Социална закрила” и „ХУСУ” - „Социална подкрепа на лица и семейства – с обучени 44 служители;

·  Програма за професионално обучение на служители от отделите „Закрила на детето”- „Социална работа с деца и семейства в риск” – с обучени 41 служители;

             Общо 228 служители са повишили своята квалификация по различни теми в ЦРЧРРИ.

 

 

Стратегическа цел 6

Оптимизиране на разходите в системата на АСП.

 

Оперативна цел

Ефективно използване на ограничените финансови ресурси

 

С бюджета за 2010 г. бяха заложени Агенцията за социално подпомагане да администрира 680 502 526 лв., от които съгласно чл. 6 от ЗДБРБ за 2010 г. и ПМС № 67,  № 163 от 2010 г. бяха ревизирани предвидените средства и утвърдени за изразходване през годината 828 291 482 лв. при изпълнение през 2009 г. 677 994 870 лева. През 2010 г. са направени администрирани разходи в размер на 833 767 404 лeва.

 

 

През 2010 г. са изразходвани 10 453 692 лв. за издръжка. В резултат на предприетите мерки за оптимизиране и приоритизиране на разходите за издръжка, като със заповеди бяха ограничени и намалени лимитите за някои видове разходи, в сравнение с 2009 г., е постигнато намаление на разходите за издръжка с 4 522 540 лева.

         Оптимизирани са разходите за издръжка на звената в АСП – издадени са заповеди за ограничаване на поеманите задължения, преустаноени са ремонтните дейности, закупуване на офис оборудване и сключване на договори за услуги, намалени са лимитите.

 

Оперативна цел

Ефективно управление на активите в структурата на АСП.

 

Проведена е процедура и предстои избор на фирма за извършване е преоценка на активите на АСП, за да се приведат активите към реални стойности, които вярно и точно да отразяват счетоводната информация. Бракувана е негодната техника и предстои отписването и от счетоводните регистри. Извършен е анализ на активите и ще се предложи преразпределение с цел оптималното им използване.

 

Оперативна цел

Насочване на бюджетните средства към основните приоритети на АСП.

 

Управление на бюджетния процес чрез изготвяне на периодични (тримесечни) анализи с натурални и стойностни показатели по видове помощи и закони.             Изготвен е анализ за очакваното изпълнение на бюджета по елементи от ЕБК и в програмен формат на АСП.

Изготвени са справки и разчети за недостига на лимит във връзка с вземане на управленски решения за максимално ефективно насочване на бюджетните средства

Оптимизирана и повишена е ефективността на социалните разходи до края на 2010 година.

Във връзка с оптимизиране на средствата по републиканския бюджет за 2010 г. беше изменена Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г., с която са регламентирани условията и реда за отпускане целева помощ за отопление през зимния период на хората в най-тежко социално положение и да се осигурят необходимите средства за изплащането й.

Съществува недостиг на лимит при изплащането на МИПСПС.

Постигната е оптимална социална защита на уязвимите групи от населението при силно рестриктивен бюджет.

 

 

 

                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                                            ИВАЙЛО ИВАНОВ