Дирекция "МСПЕИ"

Вътрешна организационна структура, ангажирана с управлението на проекти, свързани с ОП „РЧР”

Към настоящия момент с тези задачи са натоварени отделни звена от двете дирекции, показани на следващата схема:

Дирекция МСПЕИ изпълнява следните функции:

  1. подпомага дейностите на Министерството на труда и социалната политика по изпълнението на Програмата ФАР в сферата на развитието на човешките ресурси, както и по други програми, финансирани от международни донори;
  2. координира дейността във връзка с участието в изготвянето на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", както и на други оперативни програми в частта от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика;
  3. в случаите, в които дирекцията изпълнява функциите на звено по изпълнението на проекти, прилага и следи за спазването на правилата по Програмата ФАР и отговаря в съответствие с делегираните й отговорности в меморандума за разбирателство, подписван между нея и изпълнителната агенция;
  4. прилага и следи за спазване изискванията на други международни донори и програми извън фондовете на Европейския съюз;
  5. организира мониторинг и контрол по изпълнението на проекти, финансирани от международни източници, включително чрез извършване на проверки на място, съобразно съответната методика за мониторинг, утвърдена от министъра на труда и социалната политика по програми и проекти, изпълнявани от министерството или от изпълнителния директор на агенцията по програми и проекти, изпълнявани самостоятелно от агенцията;
  6. осъществява координация със заинтересуваните институции;
  7. осъществява сътрудничество и обмен на информация със съответните ведомства на други държави, отговарящи за социалното подпомагане, закрилата на детето и интеграцията на хората с увреждания;
  8. осигурява поддържането на система за повишаване на административния капацитет на служители от агенцията и от териториалните й поделения за управлението на програми и проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз.