ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОМОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА  БЕЗДОМНИ ХОРА
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА             СЪЩНОСТ / СЪГЛАСНО ППЗСП/                   ЦЕЛ, ЦЕЛЕВА ГРУПА            УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА    АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА 
                        АДРЕС,  ТЕЛЕФОН                          СОЦИАЛНАТА УСЛУГА                        ИНФОРМАЦИЯ
       
1.      ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги Дирекция "Социално подпомагане" -Благоевград,
    гр. Благоевград, ул."Илинден" № 2, ет.2 бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- пл."Г.Измирлиев", тел. 073/ 88-54-42, 83-20-81
    ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане.  
    3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
      подават писмена молба по настоящ адрес до   
    Услугата е предназначена за бездомни лица над  директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    18 години. Към молбата се прилагат:  
    Общ капацитет - 10 места / 5 мъже+ 5 жени/ копие от документ за самоличност;  
    заетост към 30.06.2007г. - 5 места копие от ЛАК, ако има такъв;  
      копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
       
2. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА Комплекс от социални услуги, предоставяни на деца   Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за настаняване на деца в специа-   Дирекция " Социално подпомагане" - Поморие
  с.Бата, общ. Поморие, обл.Бургас в риск, съгласно разпоредбата на чл. 40а, ал.3 от  на бездомни деца, подпомагане за тяхното битово и лизирани институции са регламентирани в Закона за   ул." Солна" № 15, тел. 0596/ 223-12, 252-40
   тел. 05967/21-50  ППЗСП, като срокът за пребиваване може да бъде трудово устройване, както и интеграцията им в закрила на детето и Правилника за неговото   
     продължен до 6 месеца. социума. прилагане.  
    Услугата е предназначена за деца от 3 до 18 год.  
    възраст.  
    Общ капацитет - 15 места / 8 мъже + 7 жени/  
      заетост към 30.06. 2007г. - 10 места    
       
3. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  Комплекс от социални услуги, предоставяни на деца  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за настаняване на деца в специа-     Дирекция "Социално подпомагане" -Варна
  НА БЕЗПРИЗОРНИ ДЕЦА " ГАВРОШ" в риск, съгласно разпоредбата на чл. 40а, ал.3 от  на бездомни деца, подпомагане за тяхното битово и лизирани институции са регламентирани в Закона за ул. "Цар Асен" № 43, тел. 052/ 60-76-50, 60-76-48
  гр. Варна, ул. "Войнишка" № 3а  ППЗСП, като срокът за пребиваване може да бъде трудово устройване, както и интеграцията им в закрила на детето и Правилника за неговото   
  тел. 052/300-229 продължен  до 6 месеца. социума. прилагане.  
       
    Услугата е предназначена за деца от 3 до 18 год.  
    възраст.  
    Общ капацитет - 21 места / 5 мъже + 14 жени/  
      заетост към 30.06. 2007г. - 10 места    
       
4. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги   Дирекция "Социално подпомагане"- Видин
  гр. Видин, ул. "Искър" № 17 бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- ул. "Еделвайс" № 5, тел. 094/60-16-40, 60-16-41
  тел. 094/601-643 ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане.  
    3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
      подават писмена молба по настоящ адрес до   
      директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    Услугата е предназначена за бездомни лица над  Към молбата се прилагат:  
    18 години. копие от документ за самоличност;  
    Общ капацитет - 10 места / 5 мъже+ 5 жени/ копие от ЛАК, ако има такъв;  
    заетост към 30,06,2007г. - 3 места копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
           
5. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА Комплекс от социални услуги, предоставяни на деца  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за настаняване на деца в специа-    Дирекция "Социално подпомагане" - Троян
  с. Дълбок дол, общ. Троян, обл. Ловеч в риск, съгласно разпоредбата на чл. 40а, ал.3 от  на бездомни деца, подпомагане за тяхното битово и лизирани институции са регламентирани в Закона за ул. "Спас Бояджиев" № 10, тел. 0670/62-774, 62-779
  тел. 06955/310  ППЗСП, като срокът за пребиваване може да бъде трудово устройване, както и интеграцията им в закрила на детето и Правилника за неговото   
     продължен до 6 месеца. социума. прилагане.  
       
    Услугата е предназначена за деца от 3 до 18 год.  
    възраст.  
    Общ капацитет - 15 места / 8 мъже + 7 жени/  
      заетост към 30.06. 2007г. - 15 места    
       
6. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги   Дирекция "Социално подпомагане" - Лом
  гр. Лом, кв."Зорница", ул."К.Чалан" № 9 бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- ул." Пристанищна" № 52, тел. 0971/ 60-283, 60-235
  тел. 0917/60-286 ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане.  
    3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
      подават писмена молба по настоящ адрес до   
      директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    Услугата е предназначена за бездомни лица над  Към молбата се прилагат:  
    18 години. копие от документ за самоличност;  
    Общ капацитет - 15 места / 12 мъже+ 3 жени/ копие от ЛАК, ако има такъв;  
    заетост към 30,06,2007г. - 5 места копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
         
7. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги   Дирекция "Социално подпомагане" - Монтана
  гр. Монтана, ул. "Ив. Вазов" № 4, ет. 2,3 бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- ул. "Арх. М.Кръстев", тел. 096/ 30-71-85, 30-55-07
    ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане.  
    3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
      подават писмена молба по настоящ адрес до   
      директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    Услугата е предназначена за бездомни лица над  Към молбата се прилагат:  
    18 години. копие от документ за самоличност;  
    Общ капацитет - 15 места  копие от ЛАК, ако има такъв;  
    заетост към 30.06.2007г. - 3 места копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
         
8. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ   Комплекс от социални услуги, предоставяни на деца  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за настаняване на деца в специа-  Дирекция  "Социално подпомагане" -Перник
  НА ДЕЦА В РИСК в риск, съгласно разпоредбата на чл. 40а, ал.3 от  на бездомни деца, подпомагане за тяхното битово и лизирани институции са регламентирани в Закона за ул. "Радомир" № 1, тел. 076/ 602-620, 600-908
  гр. Перник, кв. "Калкас", ул."З.Зограф" № 61  ППЗСП, като срокът за пребиваване може да бъде трудово устройване, както и интеграцията им в закрила на детето и Правилника за неговото   
  тел. 076/606-750 продължен до 6 месеца. социума. прилагане.  
       
    Услугата е предназначена за деца от 3 до 18 год.  
    възраст.  
    Общ капацитет - 10 места / 5 мъже + 5 жени/  
      заетост към 30.06. 2007г. - 5 места    
       
9. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ   Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги Дирекция "Социално подпомагане" - Пещера
  гр. Брацигово, обл. Пазарджик бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- ул." С.Налбант" № 8, тел. 0350/ 43-68
  ул." Преврен" № 21а ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане. отдел "Социална закрила" -Брацигово
  тел. 03552/23-13 3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги  ул."Н.Вапцаров" № 2, тел. 03552/ 23-46, 23-62
      подават писмена молба по настоящ адрес до   
    Услугата е предназначена за младежи и девойки,  директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    напускащи ДДЛРГ. Към молбата се прилагат:  
    Общ капацитет - 12 места копие от документ за самоличност;  
    заетост към 30.06. 2007г. - 1 копие от ЛАК, ако има такъв;  
      копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
       
       
           
10. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ   Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги Дирекция "Социално подпомагане" - Пазарджик
  гр. Пазарджик, ул. "К.Величков" № 91 бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- ул. "Е.Йосиф" №19, тел. 034/ 44-38-65, 44-59-29
    ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане.  
    3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
      подават писмена молба по настоящ адрес до   
    Услугата е предназначена за бездомни лица над  директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    18 години. Към молбата се прилагат:  
    Общ капацитет - 15 места  копие от документ за самоличност;  
    заетост към 30.06.2007г. - 0 места копие от ЛАК, ако има такъв;  
      копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
       
11. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ   Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги Дирекция " Социалноподпомагане" - Пловдив
  "ДОБРОЛЮБИЕ" бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- бул. " Руски" № 13, тел. 032/ 634-495
  гр. Пловдив, бул. "Ц. шосе" № 106 ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане.  
  тел. 032/ 63-44-05 3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
      подават писмена молба по настоящ адрес до   
    Услугата е предназначена за бездомни лица над  директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    18 години. Към молбата се прилагат:  
    Общ капацитет - 10 места / 5 мъже + 5 жени/ копие от документ за самоличност;  
    заетост към 30.06.2007г. - 2 места копие от ЛАК, ако има такъв;  
      копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
       
12. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА  Комплекс от социални услуги, предоставяни на деца  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за настаняване на деца в специа-  Дирекция " Социалноподпомагане" - Пловдив
  В РИСК " ДЕТСКА КЪЩА" в риск, съгласно разпоредбата на чл. 40а, ал.3 от  на бездомни деца, подпомагане за тяхното битово и лизирани институции са регламентирани в Закона за бул. " Руски" № 13, тел. 032/ 634-495
  гр.Пловдив, кв. "Коматево", ул. "Г.Гешанов" № 20  ППЗСП, като срокът за пребиваване може да бъде трудово устройване, както и интеграцията им в закрила на детето и Правилника за неговото   
  тел. 032/ 692-014  продължен до 6 месеца. социума. прилагане.  
       
    Услугата е предназначена за деца от 3 до 18 год.  
    възраст.  
    Общ капацитет - 19 места   
      заетост към 30.06. 2007г. - 17 места    
       
13. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  НА СИРАЦИ Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги Дирекция "Социално подпомагане" - Възраждане
  НАД 16 ГОДИНИ "СВ. СОФИЯ" бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- бул. "Ал.Стамболийски" № 173, тел. 822-07-04
  гр. София, кв."Зах. Фабрика", бл.51, вх.А,  ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане. 920-03-69, 828-49-21
  тел. 822-08-88, 920-80-90 3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
    Социалните услуги могат да бъдат предоставяни    подават писмена молба по настоящ адрес до   
    дългосрочно до 1 година Услугата е предназначена за лица в неровностойно директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    социално положение, завършили СУПЗ или други  Към молбата се прилагат:  
    учебни заведения на възраст от 16 до 25 години. копие от документ за самоличност;  
    Общ капацитет - 190 места  копие от ЛАК, ако има такъв;  
    заетост към 30.06. 2007г. - 86 места копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
       
14. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги Дирекция "Социално подпомагане" - Възраждане
  гр.София, жк."Красна поляна", ул. "Р.проход" № 2 бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- бул. "Ал.Стамболийски" № 173, тел. 822-07-04
  тел. 920-18-07 ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане. 920-03-69, 828-49-21
    3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
      подават писмена молба по настоящ адрес до   
    Услугата е предназначена за бездомни лица директора на дирекция "Социално подпомагане".  
    над 18 години. Към молбата се прилагат:  
      копие от документ за самоличност;  
    Общ капацитет - 120 места  копие от ЛАК, ако има такъв;  
    заетост към 30.06. 2007г. - 96 места копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
      Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
      ните по- горе документи се извършва социална   
      оценка на потребностите на лицето от социални   
      услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
      Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
           
15. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги Дирекция "Социално подпомагане" - Люлин
  "СВ. ДИМИТЪР" бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- ул. "309", тел. 925-01-69, 826-51-51
  гр. София, жк."Люлин", бл.464, вх.А  ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане.  
  тел.827-43-30 3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
        подават писмена молба по настоящ адрес до   
      Услугата е предназначена за бездомни лица директора на дирекция "Социално подпомагане".  
      над 18 години. Към молбата се прилагат:  
        копие от документ за самоличност;  
      Общ капацитет - 270 места / 140 мъже + 130 жени/  копие от ЛАК, ако има такъв;  
      заетост към 30.06. 2007г. - 286 места копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
        Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
        ните по- горе документи се извършва социална   
        оценка на потребностите на лицето от социални   
        услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
        Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
           
16. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  Комплекс от социални услуги, предоставяни на деца  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за настаняване на деца в специа-  Дирекция "Социално подпомагане" - Сердика
  НА ДЕЦА ОТ 3 ДО 18 ГОДИНИ в риск, съгласно разпоредбата на чл. 40а, ал.3 от  на бездомни деца, подпомагане за тяхното битово и лизирани институции са регламентирани в Закона за ул. "Мария Луйза" № 88, тел. 831-31-03, 832-10-05
  "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ"  ППЗСП, като срокът за пребиваване може да бъде трудово устройване, както и интеграцията им в закрила на детето и Правилника за неговото   
  гр.София, жк."Надежда" 2, ул."Свободна" № 30  продължен до 6 месеца. социума. прилагане.  
  тел. 936-05-35, 936-00-11        
      Услугата е предназначена за деца от 3 до 18 год.    
      възраст.    
      Общ капацитет - 32 места / 16 мъже + 16 жени/     
      заетост към 30.06. 2007г. - 12 места    
           
17. ДОМ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ  Комплекс от социални услуги, предоставяни на  Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги Условията и редът за ползване на социални услуги Дирекция "Социално подпомагане" - Силистра
  гр. Силистра, ул. "Серес" № 4 бездомни лица, насочени към задоволяване на на бездомни лица, подпомагане за тяхното битово и са регламентирани в чл.40 от Правилника за прила- ул. "Македония" № 169, тел.  086/ 821-530
  тел. 086/ 821-495 ежедневните им потребности, за срок не повече от трудово устройване, както и интеграцията им в гане на Закона за социално подпомагане.  
    3 месеца. социума.  Лицата, които желаят да ползват социални услуги   
        подават писмена молба по настоящ адрес до   
      Услугата е предназначена за бездомни лица директора на дирекция "Социално подпомагане".  
      над 18 години. Към молбата се прилагат:  
        копие от документ за самоличност;  
      Общ капацитет - 10 места   копие от ЛАК, ако има такъв;  
      заетост към 30.06. 2007г. - 1 място копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има.  
        Въз основа на подадена молба и приложени цитира-     
        ните по- горе документи се извършва социална   
        оценка на потребностите на лицето от социални   
        услуги, които се отразява в доклад-предложение.   
        Настаняването се извършва със заповед на директора  
        на дирекция "Социално подпомагане".  
           
Съгласували:
    Главен директор .................................../Дата:      
    Началник отдел "СИХП"......................../Дата:      
       
    Изготвил:      
    Ст.експерт отдел "СИХП"      
    Ц.Герасимова........................................./Дата: