Гражданите на Мездра ще бъдат обслужвани в нов офис на дирекцията “Социално подпомагане”

 

В град Мездра бе открит нов офис на местната дирекция “Социално подпомагане”. За нейните нужди е предоставен целият втори етаж от сградата на ул."Ив. Вазов"№2, състоящ се от 14 стаи.  Успех и още по-голяма всеотдайност в работата на колектива пожелаха г-ца Силвия Цанова, заместник-изпълнителен директор на АСП, и кметът на Мездра г-н Иван Аспарухов.  За офис обзавеждане са изразходвани 18 200 лв. В самата сграда е обособен "Социален комплекс", включващ Общински център за социални дейности и услуги -  специализиран орган за извършване на дейности в областта на социалните услуги в общината. Тук са и заведенията, предоставящи социални услуги в общността - Клуб на пенсионера, Клуб на инвалида, помощен пункт, предоставящ топли и безалкохолни напитки за пенсионери и хора с увреждания, Домашен социален патронаж, Асоциация "Диабетика". За по-доброто обслужване на гражданите е обособена обща приемна. Предстои обособяване и на приемна на партера на сградата за хора с трайни увреждания. Съвместно с община Мездра ще бъде обособен и Социално- информационен център във фоайето на сградата на принципа на обслужване на  гишетата.

Дирекцията ще работи съвместно с общинската администрация за развитието на алтернативна мрежа от социални услуги в обичайна домашна среда за хора със специфични потребности, както и за разясняване правата на гражданите и повишаване на общественото доверие към АСП и нейните териториални структури.

19.12.2006 г.