Д  О  К  Л  А  Д

 

за дейността на Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане през първото тримесечие на 2007 година, съгласно чл.6, ал.3, т.10 от Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

 

Р  Е  З  Ю  М  Е

 

               Инспекторатът реализира своите функции въз основа на дадените му правомощия в Закона за социално подпомагане и Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП).  Контролната дейност през първото тримесечие на 2007 г. беше насочена към извършване на проверки в териториални поделения на АСП, в специализирани институции за социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността. 

               Основната част от дейността се извърши планирано. Не планирани проверки се правеха по разпореждане на изпълнителния директор на АСП, както и проверки по сигнали, жалби, публикации и други. Тримесечният план е част от годишния план за контролната дейност на Инспектората, утвърден от изпълнителния директор на АСП.

Приоритет в дейността на Инспектората през първото тримесечие на 2007 г. беше контрол на дейността на Регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП) с цел подобряване качеството на работа.                                                     През първото тримесечие на 2007 г. са извършени 263 проверки. През същия период на миналата година са извършени 89 проверки. През първото тримесечие на 2007 г. са извършени със 174 проверки повече в сравнение със същия период на 2006 година.  

               През януари са извършени 114 проверки, през февруари – 48 и през март – 101 проверки.

               За отчитане на извършената работа са изготвени месечни отчети, които са предоставени на изпълнителния директор на АСП и ръководителя на Инспектората в Министерството на труда и социалната политика.

               Извършва се ежемесечен мониторинг по Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – модул ІІ – осигуряване на закуска и мляко (чай) на всеки ученик в І – ІV клас. За резултатите от проверките са изготвени месечни доклади, които са предоставени на изпълнителния директор на АСП и на министъра на труда и социалната политика.

               Предвид предстоящата контролна дейност на инспекторите се проведе следното обучение:

               През януари:

               - тема “Нови моменти в Закона за интеграция на хората с увреждания”;        - тема “Ефективен контрол върху дейността на Съвета по осиновяване към регионалните дирекции за социално подпомагане”.  

               През февруари:

               - тема “Трудово досие на лицата, назначени по Националната програма “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент”;

               - тема “Извършване на проверки по Националната програма “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент”;

               - тема “Контрол по правата на детето”.

               През март

               - тема “Проверки по прилагането на чл.42 от Закона за интеграция на хората с увреждания”.

               В тримесечния план беше предвидено да се извършат общо 37 комплексни проверки, както и тематични проверки по спазване на чл.17 от Устройствения правилник на АСП, по Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” (НПАХУ), дейност “личен асистент” и по проекти, финансирани от Фонд ”Социално подпомагане”. Извършени са общо 263 проверки, както следва: 

1. Комплексни проверки в териториални поделения на АСП – 36, в т.ч:

                              - в РДСП: 28;

                              - в дирекции ”Социално подпомагане” (ДСП): 8.

               2. Комплексни проверки в специализирани институции за социални услуги – 2.

               3. Комплексни проверки за предоставяне на социални услуги в общността – 4, в т.ч:

                                - в дневен център за възрастни с увреждания: 1;

                                -  в център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ): 3.

               4. Проверки по изпълнение на задължителни предписания – 12.

               5. Проверки на частни физически и юридически лица, предоставящи социални услуги, финансирани от фонд “Социално подпомагане” – 63.

               6. Тематични проверки – 115, в т.ч:

                                  -  по НПАХУ, дейност “личен асистент”: 63;

                                  -  по спазване на чл.17 от Устройствения правилник на АСП: 52.

               7. Проверки по сигнал – 31.

                       

І. КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ В ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

През първото тримесечие са извършени 36 комплексни проверки в териториални поделения на АСП, в т.ч: 28 – в РДСП и 8 в ДСП.

 

1. Комплексни проверки в РДСП:

През месеците януари и февруари 2007 г. са извършени 28 комплексни проверки във всички РДСП. В резултат на проверките е констатирано, че РДСП, с малки изключения, не осъществяват качествена методическа помощ и контролна дейност или същата е недостатъчна или формална. Не изготвят задълбочени анализи за резултатите от проверките, няма извеждане на причините и обстоятелствата, довели до констатирането на повтарящи се проблеми. Не е на необходимото ниво дейността на Съвета по осиновяване, допускат се чести нарушения на Правилника за дейността на Съвета. Регистрите на деца за пълно осиновяване и осиновяващи при условията на пълно осиновяване не се водят съгласно изискванията на Наредба №4 от 25.11.2003 г.

 

2. Комплексни проверки в ДСП: 

През първото тримесечие на 2007 г. са извършени 8 комплексни проверки. Извършени са всички 5 планирани комплексни проверки в: ДСП – Чирпан, Старозагорска област; ДСП – Сандански, Благоевградска област; ДСП – Бургас; ДСП – Ямбол и ДСП – Омуртаг, Търговищка област.

Освен плановите са извършени и 3 извънпланови комплексни проверки в: ДСП – Каолиново, Шуменска област; ДСП – Павликени, Великотърновска област  и Отдел ”Социална закрила” (ОСЗ) – Стрелча, към ДСП – Панагюрище, Пазарджишка област. Най-често срещаните пропуски и нарушения са:

- в ДСП – Павликени, Чирпан, Каолиново и Ямбол молби-декларациите на гражданите за отпускане на социални помощи по различните нормативни основания са с непопълнени всички задължителни реквизити и не са окомплектовани с необходимите документи;

- в ДСП – Чирпан са изплащани месечни социални помощи, съгласно чл.9 от ППЗСП, без издадени заповеди за отпускането им;

- в ДСП – Павликени са установени случаи, при които са отпуснати месечни социални помощи без да е спазено условието безработните лица да имат 6-месечна регистрация в Дирекции ”Бюро по труда”;

- в ДСП – Ямбол са констатирани случаи, при които са отпуснати еднократни помощи по чл.16 от ППЗСП, без да има наличие на инцидент;

- в ДСП. – Чирпан и ДСП – Каолиново протоколите от заседанията на консултативните комисии не съдържат мотиви за всяка извършена социална оценка;

- в ДСП – Павликени са установени случаи, при които са отпуснати неправомерно месечни добавки за социална интеграция, за транспортни услуги;

 - в ДСП – Павликени са установени случаи, при които плановете за действие не се съгласуват с родители, настойници/попечители.

 

               ІІ. КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ       

               През първото тримесечие на 2007 г., във връзка с постъпили сигнали, са извършени 2 комплексни проверки в специализирани институции за социални услуги: Дом за стари хора (ДСХ), гр. Ямбол и Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ), селище Качулка, община Сливен. При проверките е установено, че в ДСХ, гр. Ямбол е създадена добра организация на работа, добри условия за живеене и качествено обслужване на потребителите на социални услуги. В ДВУИ, селище Качулка, община Сливен, въпреки постоянния мониторинг на специализираните институции на лица с умствена изостаналост, какъвто е и този дом, работата не се е подобрила.

 

ІІІ. КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

През първото тримесечие на 2007 г. са извършени всички планирани комплексни проверки по предоставяне на социални услуги в общността: Дневен център за възрастни с увреждания, гр. Видин; Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Дълбок дол, община Троян, Ловешка област; Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Тополовград, Хасковска област; Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Златоград, Смолянска област. Установени са пропуски при воденето на задължителната документация.  В ЦСРИ, с. Дълбок дол, община Троян, не е създадена добра организация на работа и таксите за ползвани социални услуги не се изчисляват правилно.

 

ІV. ПРОВЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ

През първото тримесечие на 2007 г. са извършени 12 проверки в ДСП по изпълнение на задължителни предписания в: ДСП – Крумовград; ДСП – Панагюрище; ДСП – Берковица; ДСП – Хасково; ДСП – Силистра; ДСП – Генерал Тошево; ДСП – Самуил; ДСП – Шумен; ДСП – Родопи и ОСЗ – Куклен; ДСП – Бобошево и ОСЗ – Рила; ДСП – Созопол, ОСЗ – Приморско и ДСП – Павликени, ОСЗ – Сухиндол.

От общо дадени 273 задължителни предписания 232 са изпълнени, 28 са изпълнени частично и 13 не са изпълнени. От неизпълнените 13 задължителни предписания 5 са в ДСП – Берковица; 5 – в ОСЗ – Сухиндол /ДСП – Павликени/; 2 – в ДСП – Самуил и 1 – в ОСЗ – Рила /ДСП – Бобошево/.

В дирекциите “Социално подпомагане”, в които са изпълнени всички задължителни предписания, се наблюдава значително подобряване качеството на работа. В по-голямата част от дирекциите молби-декларациите на гражданите за отпускане на социални помощи по различните нормативни основания са с попълнени реквизити и са окомплектовани с необходимите документи. Социалните доклади са подробни и мотивирани. Все по-рядко се срещат фирми-доставчици на твърдо гориво, които са некоректни към правоимащите лица и семейства. Подобрено е качеството на изготвяните социални оценки на лицата с увреждания. Осигуряват се правата за месечни добавки за социална интеграция. Създадени са добри условия за директна работа с деца. Осигуряват се правата на децата по отношение отпускането на месечни и еднократни помощи.

 

               V. ПРОВЕРКИ НА ЧАСТНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

През отчетния период са извършени проверки по проекти на 63 частни физически и юридически лица, предоставящи социални услуги, финансирани от фонд “Социално подпомагане”. За резултатите от проверките са изготвени доклади, които са предоставени на фонд  “Социално подпомагане”.

               При извършените проверки на частни физически и юридически лица, предоставящи социални услуги, е установено, че голяма част от тях не познават нормативните документи в областта на социалните услуги и не използват задължителната документация, регламентирана в нормативните актове.

              

               VІ. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ

През първото тримесечие на 2007 г. са извършени 115 тематични проверки.

              

               1. Тематични проверки по НПАХУ, дейност “личен асистент”

           Извършени са проверки в 63 дирекции “Социално подпомагане” по НПАХУ, дейност “личен асистент”. При проверките е установено, че не са допуснати груби нарушения по прилагането на програмата в проверените дирекции „Социално подпомагане”, с изключение на ДСП – Велико Търново и Стражица.

 

               2. Тематични проверки по спазване на чл.17 от Устройствения правилник на АСП

              Извършени са 52 проверки в териториални поделения на АСП, по спазване на чл.17 от Устройствения правилник на агенцията и водене на Таблица за отчитане явяването и неявяването на работа /тип форма №76/.

За констатираните пропуски е обърнато внимание на директорите за недопускане на подобни в бъдеще и за предприемане на необходимите мерки при атестиране на служителите.

 

VІІ. ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛ:

През първото тримесечие на 2007 г. са извършени 31 проверки по сигнал. За сравнение, през същия период на 2006 г. са извършени 7 проверки.

От извършените проверки по сигнал 2 са за корупция. При проверките е установено, че сигналите за корупция са неоснователни.

 

Всички комплексни проверки са приключвали с изготвянето на констативни протоколи. Дадени са 491 задължителни предписания за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения и конкретни срокове за изпълнението им.

 

Във връзка с констатираните нарушения са съставени 2 акта за установени административни нарушения, на основание чл.37, ал.1 от Закона за социално подпомагане. Съставените актове за първото тримесечие на 2007 г. са както следва:

- ДСП” – Чирпан, ОСЗ – Братя Даскалови, на началник отдел “Социална закрила” – Братя Даскалови;

- ДСП – Павликени, ОСЗ – Сухиндол, на началник отдел “Социална закрила” – Сухиндол.

Във връзка с констатирани нарушения са направени 4 предложения за търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност на служители на АСП, въз основа на извършените проверки през първото тримесечие на 2007 г., както следва:

- ДСП – Чирпан, на директора;

- РДСП – Търговище, на директора;

- ДСП – Слатина, на началник отдел “Социална закрила” и на двама социални работници;

- ДСП – Каолиново, на директора, на началник ОСЗ – Никола Козлево и на началник отдел “Закрила на детето”.

 

Анализът на контролната дейност на Инспектората към АСП през първото тримесечие на 2007 г. и постигнатите резултати дават основание да се направят следните ИЗВОДИ:

 

1. Контролната дейност през първото тримесечие на 2007 г. беше изцяло ориентирана към прилагането на мерки за постигане на по-голяма ефективност от работата.

 

2. В резултат на извършените проверки от Инспектората на АСП се е повишило качеството на работа в териториалните поделения на АСП, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги предоставяни в общността, по отношение законосъобразното прилагане на нормативните актове и обслужването на гражданите.

 

3. Извършени са всички планирани проверки за първото тримесечие на 2007 г., предвидени в Годишния план за контролната дейност на Инспектората към изпълнителния директор на АСП за 2007 г.

 

4. В по-голяма част от проверените дирекции “Социално подпомагане” не са констатирани груби нарушения, водещи до нецелесъобразно изразходване на средствата за помощи или до злоупотреби от страна на служители на АСП.

 

5. Доброто взаимодействие между институциите води до качествени промени в дейността на дирекциите и по този начин се намаляват възможностите за неправомерно отпускане на социални помощи, семейни помощи за деца, помощи за хора с увреждания, както и облекчаване на работата на отделите “Закрила на детето”.

 

6. Като цяло за страната намаляват месечните социални помощи, по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

7. Прилагането на Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” създаде условия за по-голяма независимост на хората с тежки увреждания и социалната им интеграция. Извършените проверки показаха като цяло добра работа на дирекциите при реализирането на НПАХУ.

 

8. Реализирането на Националната програма “За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – модул ІІ” има множество положителни аспекти, основните от които са: ежедневно осигуряване на разнообразни и качествени закуски, защита на обществения интерес и здравето на учащите, изграждане на трайна положителна нагласа към училището и учебния процес, насърчаване и подпомагане на родителите да изпращат редовно децата си на училище. Увеличи се посещаемостта в училище на децата от І до ІV клас.

 

9. В дирекциите “Социално подпомагане”, при извършените проверки по изпълнение на задължителни предписания се установи, че при изпълнение на всички дадени предписания качеството на работа значително се е подобрило.

 

10. Регионалните дирекции за социално подпомагане, с малки изключения, не осъществяват качествена методическа помощ и контролна дейност или същата е недостатъчна или формална.

           

11. Регионалните дирекции за социално подпомагане не изготвят задълбочени анализи за резултатите от проверките, няма извеждане на причините и обстоятелствата, довели до констатирането на повтарящи се проблеми.

 

            12. Не е на необходимото ниво дейността на Съвета по осиновяване, допускат се чести нарушения на Правилника за дейността на Съвета.  Регистрите на деца за пълно осиновяване и осиновяващи при условията на пълно осиновяване не се водят съгласно изискванията на Наредба №4 от 25.11.2003 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване.

 

            13. Голяма част от физическите и юридически лица, предоставящи социални услуги в общността, не познават нормативните документи в областта на социалните услуги и не използват задължителната документация, регламентирана в нормативните актове.

 

14. Подобрило се е качеството на живот на настанените лица в специализираните институции за социални услуги.

 

15. Увеличиха се социалните услуги, предоставяни в общността от неправителствени организации, които подпомагат интегрирането на потребителите на социални услуги в социалния живот и съдействат за превенция на настаняването им в специализирани институции.

 

През първото тримесечие на 2007 г. усилията на Инспектората бяха насочени към усъвършенстване на дейността чрез превантивен, текущ и последващ контрол на териториалните поделения на АСП и спазване на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги в специализираните институции за социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността.