Регионалните дирекции за социално подпомагане са териториални поделения на Агенцията в областните административни центрове.

 

 
Регионални дирекции за социално подпомагане Електронна поща
Област БЛАГОЕВГРАД oblssp-blagoevgrad@mbox.digsys.bg
Област БУРГАС oblssp-burgas@mbox.digsys.bg
Област ВАРНА rdsp-varna@ssi.bg
Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО oblssp-vtarnovo@mbox.digsys.bg
Област ВИДИН oblssp-vidin@mbox.digsys.bg
Област ВРАЦА rdsp-vr@m-real.net
Област ГАБРОВО oblssp-gabrovo@mbox.digsys.bg
Област ДОБРИЧ rdsp-dobrich@bergon.net
Област КЪРДЖАЛИ rdsp@kardjali.com
Област КЮСТЕНДИЛ oblssp-kyustendil@mbox.digsys.bg
Област ЛОВЕЧ oblssp-lovech@mbox.digsys.bg
Област МОНТАНА rdsp_mon@net-surf.net
Област ПАЗАРДЖИК oblssp-pazarjik@mbox.digsys.bg
Област ПЕРНИК oblssp-pernik@mbox.digsys.bg
Област ПЛЕВЕН oblssp-pleven@mbox.digsys.bg
Област ПЛОВДИВ rdsp_pd@mlsp.government.bg
Област РАЗГРАД oblssp-razgrad@mbox.digsys.bg
Област РУСЕ rdsp-ruse@acvilon.com
Област СИЛИСТРА rdsp-silistra@net1.cc
Област СЛИВЕН rdspsliven@topnet.bg
Област СМОЛЯН oblssp-smolyan@mbox.digsys.bg
Област СОФИЯ-ГРАД
Област СОФИЯ-ОБЛАСТ rdsps@cablebg.net
Област СТАРА ЗАГОРА rdspsz@orbinet.bg
Област ТЪРГОВИЩЕ rdsp_tg@vegasoftbg.net
Област ХАСКОВО rdsp_hs@breza.net
Област ШУМЕН rdspshumen@variant6.bg
Област ЯМБОЛ oblssp-yambol@mbox.digsys.bg

Функции:

1. изпълняват държавната политика по социално подпомагане, закрилата на детето и рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания в областта;

2. координират и контролират дейността на дирекциите "Социално подпомагане”;

3. осъществяват методическа помощ на дирекциите "Социално подпомагане" по:

            а/ отпускане на социални помощи и семейни помощи за деца;

            б/ социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;

            в/ дейността за закрила на детето;

            г/ изпълнение на програми за трудова заетост;

            д/ приемане, разходване и отчитане на хуманитарни помощи и дарения;

            4. проучват потребностите на населението в областта от социални помощи и социални услуги;

5. изготвят становища и правят предложения до главна дирекция "Социално подпомагане" за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;

            6. извършват проверки и подготвят отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;

7. извършват анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;

            8. контролират изпълнението на мерките за закрила на детето;

            9. извършват проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на детето;

            10. съдействат и сътрудничат на юридически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето;

11. осъществяват сътрудничество с областната и общинска администрации и с неправителствени организации в реализирането на политиката в областта на социалната защита на рисковите групи в областта;

            12. организират и провеждат регионални съвещания по въпросите на социалното подпомагане и закрилата на детето;

            13. извършват прием на граждани и дават консултации на физически и юридически лица по въпроси на социалното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания;

            14. осъществяват организационно-методическа помощ и контрол върху дейността на дирекциите "Социално подпомагане" в областта на информационното обслужване;

            15. поддържат и актуализират база данни на областно ниво;

            16. изготвят тримесечни отчети за дейността си.