Нова процедура по изплащането на детските надбавки

 

От 1 януари 2004 г. всички детски надбавки ще се изплащат от териториалните дирекции “Социално подпомагане” по постоянен адрес на родителите.

           

Какви документи се подават:

Ако майката работи, тя трябва да подаде молба - декларация, удостоверение от работодателя за платени семейни помощи за деца до 18 години през последния шестмесечен период и заверени копия от  документите, на основание на които е отпусната помощта.

Ако майката е учаща, тя подава молба - декларация,  както и заверени копия от подадените документи при отпускането на помощта и удостоверение за изплатените до края на 2003г. помощи, издадено от съответното учебно заведение.

В случай, че майката е пенсионерка, за получаването на помощта ще бъде необходима само молба декларация. Данните за доходите и за изплатените вече помощи се предоставени служебно от териториалните поделения на НОИ на дирекциите “Социално подпомагане”.

           

Къде се подават документите

Документите се подават в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес, а могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка до съответната дирекция. Бланка на молбата декларация може да се намери в дирекциите “Социално подпомагане”, както и на Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията за социално подпомагане. В Интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане са посочени и адресите на всички дирекции “Социално подпомагане” в страната.

 

Срокове за подаване на документи

Майките, които вече получават помощ и шестмесечният срок на предходната молба декларация не е изтекъл, имат право на продължаване на изплащането на помощта след подаването на новата молба декларация в рамките на шестмесечния срок.

За майките, които за първи път ще ползват помощта, правото възниква от месеца на подаването на документите, като помощта се получава на следващия.

Когато срокът на предишната молба декларация изтича на 31 декември 2003 г,  документите трябва да се подадат през януари 2004 ., за да няма прекъсване на изплащаните месечни помощи.

 

 

Начин и срокове за получаването на месечните помощи

В молбите-декларации майките посочват и предпочитаната от тях форма за получаването – чрез дебитна карта по безкасов път, по пощата или на каса. Месечните помощи за деца се изплащат през месеца, следващ месеца, за който се дължат.